strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
EKSPERCI

Komisja Europejska utworzyła bazę ekspertów dla oceny projektów w 7PR (2007-2013).

Baza ta została przeniesiona w lipcu 2012r. z serwisu CORDIS na nową platformę "PARTICIPANT PORTALI". Zgłoszenia mogą być dokonywane w trybie ciągłym przez instytucje oraz indywidualne osoby do końca funkcjonowania 7PR . Eksperci, którzy byli w bazie CORDIS są proszeni indywidualnie droga e-mailową o zalogowanie się w Participant Portal i uaktualnienie swoich danych.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts


Zachęcamy polskich naukowców do zgłaszania się na ekspertów!!!

Zwracamy się z gorącym apelem do rektorów uczelni i dyrektorów jednostek naukowych, przedsiębiorstw do zgłaszania swoich pracowników na ewaluatorów !!!

Bez udziału Polaków w panelach oceniających zmniejszamy szanse na akceptacje polskich wniosków, a w porównaniu z innymi krajami jest tam nas ciągle niewielu !!!


Korzyści z udziału w ewaluacji projektów:

 • doświadczenie zdobyte podczas oceny to zaoszczędzenie około 50% czasu poświęcanego na przygotowanie projektów do 7PR oraz ogromne zwiększenie szansy na odniesienie sukcesu czyli zaakceptowanie własnego projektu i otrzymanie funduszy unijnych;

 • udział w ewaluacji jest doskonałą szkołą pisania projektów ponieważ daje możliwość zapoznania się z wieloma tak dobrymi, jak i słabymi wnioskami, a także poznania wymogów KE, które nie zawsze są jasno przedstawione w dokumentach;

 • ocena dokonywana jest przez międzynarodowe gremium ekspertów, co jest okazją do poznania stanowiska i podejścia do oceny osób z różnych krajów, a także nawiązania kontaktów;

 • zdobyte doświadczenie można wykorzystać przy pisaniu projektów własnych i instytucji macierzystej, a także przy tworzeniu jednostek zajmujących się pisaniem wniosków w poszczególnych instytucjach;

 • za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje wynagrodzenie od KE: honorarium za każdy dzień pracy, a w przypadku oceny w Brukseli również dietę dzienną, dietę hotelową oraz zwrot kosztów podróży. Przy czym ekspert musi początkowo opłacić koszty podróży, hotelu i wyżywienia z własnych środków, ponieważ KE całą należną kwotę przelewa na konto bankowe wskazane przez eksperta, w okresie do 2 miesięcy po zakończonej ocenie projektów. Ekspert także samodzielnie rezerwuje hotel (zwykle KE przesyła listę hoteli dogodnych ze względu na miejsce ewaluacji) oraz organizuje i opłaca podróż.

 • Do obliczania wynagrodzenia KE przyjmuje liczbę projektów, jaką ekspert powinien ocenić w ciągu jednego dnia roboczego (a nie okres w jakim odbywa się ewaluacja). Liczba projektów może być różna w zależności od konkursu i objętości projektów.


Kto może zgłaszać się na eksperta:

 • ze względu na różnorodność wniosków, tak badawczych, jak i wspierających naukę ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle;

 • podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie; oraz przyzwoita (ale nie koniecznie doskonała) znajomość języka angielskiego;

 • do udziału w ocenie KE zaprasza nie tylko profesorów ale także doktorów, w tym bardzo chętnie młodych pracowników nauki, a także przedsiębiorców i administratorów (również magistrów). Wnioski składane do KE są bardzo różne i nie wszystkie to typowe projekty badawcze

 • udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego zgłaszającego się eksperta, oznacza to, że nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy;

 • dodatkowym atutem, który może być brany pod uwagę przez KE to:
  - doświadczenie w ewaluacji różnego rodzaju projektów;
  - doświadczenie w realizacji i/ lub ocenie międzynarodowych projektów;
  - znajomość obszaru przemysłowego i połączeń pomiędzy sektorem naukowym i przemysłowym;

 • ekspert powinien być dyspozycyjny ponieważ KE określa termin i czas oceny projektów;


O czym należy pamiętać przy wypełnianiu formularzy:

 • ewaluatorzy wybierani są przez KE z zarejestrowanych osób w bazie ekspertów;

 • ważne są dziedziny podawane przez eksperta jako te, w których może oceniać projekty. Nie należy ich za bardzo zawężać, ponieważ KE potrzebuje ekspertów o szerszym zakresie, szczególnie w kontekście interdyscyplinarnych projektów, na które kładziony jest nacisk w 7PR. Z tego powodu zawężenie przez eksperta obszaru do bardzo wąskiej dziedziny może spowodować, że liczba nadesłanych wniosków na konkurs zgodnie z określoną przez eksperta tematyką może być niewielka. Może to w efekcie spowodować, że KE nie zaprosi eksperta do oceny projektów ani razu przez cały okres trwania 7PR;

 • oprócz doświadczenia naukowego KE zwraca również uwagę na inne zalety wymienione przez eksperta w formularzu, np. doświadczenie w zarządzaniu projektami, udział w różnych gremiach oceniających i eksperckich, działania na rzecz rozpowszechniania wyników badań, popularyzacji nauki, współpracy z przemysłem, udział w różnych projektach i programach międzynarodowych;

 • przeczytać FAQ na stronie bazy ekspertów 7PR - szczególnie kiedy po raz pierwszy zgłaszamy się na eksperta;

 • nazwiska ekspertów są podawane na stronie internetowej po zakończonej ewaluacji.
  Eksperci w 6PR http://cordis.europa.eu/fp6/experts.htm
  Eksperci w 7PR: http://cordis.europa.eu/fp7/experts_en.html


Przebieg ewaluacji:

Nadesłane wnioski do KE za pomocą elektronicznego systemu składania wniosków dostępnego dla wnioskodawców na stronach Participant Portal są oceniane pod względem formalnym przez pracowników KE lub wyznaczonych przez nią Agend. Wnioski po ocenie formalnej są następnie oceniane przez ekspertów zewnętrznych wybieranych przez KE z bazy ekspertów.

Projekty są oceniane przez ekspertów zdalnie (Remote evaluation) albo bezpośrednio w Brukseli, przy czym pierwszy sposób jest najbardziej rozpowszechniony.

 • od 1 do 2 miesięcy przed ewaluacją KE/Agencja zwraca się do wybranych z bazy ekspertów o zgodę na udział w ocenie projektów w konkretnym konkursie;

 • po otrzymaniu zgody KE przesyła pakiet dokumentów dotyczących danego konkursu oraz formularze, w tym finansowe (np. konto bankowe) do wypełnienia. W przypadku oceny zdalnej eksperci otrzymują listę z danymi o wnioskach, z których wybierają te projekty, które chcą oceniać;

 • przed ewaluacja zwykle organizowane jest szkolenie, a następnie eksperci przystępują do pracy;

 • ewaluacja jest wspomagana przez system elektroniczny nazwany RIVET, do którego wpisywane są oceny punktowe i uzasadnienie oceny. Każdy ekspert otrzymuje dostęp do systemu RIVET i pracuje przy pomocy wyznaczonego komputera;

 • ekspert otrzymuje kilka, kilkanaście projektów do oceny, na którą składa się indywidualna ocena punktowa (0-5) oraz jej pisemne uzasadnienie (IER- Individual evaluation report);

 • każdy wniosek jest oceniany przez 3 ekspertów, którzy po ocenie indywidualnej biorą udział w tzw. consensus meeting. Obecny jest także moderator, czyli pracownik KE/Agencji, opiekujący się daną grupą ekspertów. Podczas spotkania dyskutowana jest wspólna ocena końcowa projektu, wymieniane są opinie na jego temat oraz wybierana jest osoba spośród ekspertów, która na podstawie opisów indywidualnych przygotowuje pisemną ocenę danego projektu. Ocena ta wraz z końcową punktacją jest później przesyłana do koordynatora projektu;

 • w przypadku rozbieżności oceny powoływani są dodatkowi eksperci (zwykle dwóch), a ocena jest dyskutowana ponownie podczas kolejnego consensus meeting, w którym uczestniczą wszyscy eksperci oraz pracownik KE.

 • po zakończonej ocenie, KE zaprasza część ekspertów (zwykle są to osoby już wcześniej biorące udział w ewaluacji projektów i znane KE) do udziału w tzw. panelu rankingowym, na którym jest ustalana tzw. lista rankingowa projektów. Eksperci bazując na wcześniej przyznanych punktach i ich uzasadnieniach ustalają kolejność projektów na liście. Ich rola jest szczególnie istotna przy projektach, które otrzymały taką samą liczbę punktów.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version