strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Finanse i prawo

CONSORTIUM AGREEMENT

Umowa Konsorcjum (Consortium agreement) jest to umowa podpisywana pomiędzy partnerami Konsorcjum realizującego projekt. Komisja Europejska nie jest jej stroną. Zawarcie jej jest obowiązkowe chyba, że co innego wynika z wezwania do składania wniosków (call for proposals). Nawet jednak jeśli umowa ta nie jest wymagana prawnie, to zawarcie jej jest zdecydowanie zalecane. Jest ona zazwyczaj bardzo pomocna w porządkowaniu wewnętrznych relacji w Konsorcjum poprzez określenie jasnych zasad jego działania.
Umowa konsorcjum powinna być podpisana jeszcze przed zawarciem Umowy o grant ze Wspólnotą Europejską. Wyjątkiem są projekty na rzecz MŚP. W tym przypadku CA podpisywana jest w pierwszych miesiącach trwania projektu.

Umowa Konsorcjum powinna regulować między innymi:

 • wewnętrzną organizację konsorcjum (strukturę, organy, sposoby podejmowania decyzji)
 • zasady podziału wkładu finansowego Komisji (w tym ewentualnych przesunięć pierwotnego budżetu)
 • zasady dotyczące własności intelektualnej i poufności
 • procedury rozstrzygania sporów
 • zasady odpowiedzialności (wewnętrznych rozliczeń)
Consortium agreement musi być zgodna z postanowieniami Umowy o grant. Jeśli brak tej zgodności, pierwszeństwo mają regulacje Umowy o grant. W pozostałym zakresie Partnerzy mają pełną swobodę w określaniu wzajemnych stosunków.

Celem tej umowy jest ustalenie zasad funkcjonowania konsorcjum dopasowanych jak najlepiej do konkretnej sytuacji. Ma ona ułatwić i uporządkować wzajemną współpracę oraz służyć szczególnym interesom stron. Konstruując Consortium agreement partnerzy powinni wziąć pod uwagę specyfikę podmiotów realizujących projekt. W związku z powyższym nie istnieje żaden obligatoryjny wzór Umowy konsorcjum.

Komisja Europejska, aby ułatwić uczestnikom 7. Programu Ramowego sporządziła jednak niewiążący poradnik dotyczący zawartości Consortium agreement. Nosi on tytuł Checklist for the Consortium Agreement for FT7 projects i jest dostępny na stronie: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist_en.pdf

Bardzo pomocne w konstruowaniu własnej Umowy mogą być też modele zaproponowane przez różne podmioty związane z programami ramowymi UE. Najbardziej znane modele to:
 • modele stworzone w ramach projektu DESCA

  Modele te zostały stworzone przez organizacje związane z tematyką Programów Ramowych WE. Są one dostosowane do kilku rodzajów projektów i dostępne na stronach serwisu: http://www.desca-fp7.eu/

 • model stworzony przez stowarzyszenie EICTA

  Jest to przykładowy model Umowy konsorcjum dostosowany do dużych projektów współpracy w dziedzinie ICT stworzony przez stowarzyszenie EICTA. Dostępny na stronie: http://www.eicta.org/index.php?id=32&id_article=163

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version