strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Finanse i prawo

GRANT AGREEMENT

Umowa o grant (Grant agreement) zawierana jest pomiędzy KE i wszystkimi partnerami konsorcjum. Na jej podstawie partnerzy konsorcjum zobowiązują się do realizacji określonego projektu, a Komisja Europejska do współfinansowania tego projektu. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki KE i partnerów, ale także reguluje podstawowe zasady obowiązujące pomiędzy partnerami.

Wzór
Zawierana jest ona według wzoru określonego przez Komisję Europejską i opublikowanego pod adresem: http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html. W niektórych przypadkach strony uznają za stosowne zmienienie ogólnego wzoru umowy poprzez wpisanie do niej jednej z klauzul specjalnych dopuszczonych przez Komisję i opublikowanych na tej samej stronie w formie "List of special clauses". Negocjacjom, które mają miejsce przed podpisaniem Umowy o grant podlegają jednak głównie budżet i zakres prac objętych projektem.

Podpisanie
Grant agreement podpisują najpierw Koordynator i Komisja Europejska, a następnie w ciągu 45 dni wszyscy partnerzy poza Koordynatorem przystępują do niej poprzez podpisanie formularzy A.
W trakcie realizacji projektu nowi partnerzy przystępują do Umowy o grant podpisując formularz B.

Części Umowy o grant
Umowa ta składa się z następujących części:

 • Core Grant Agreement
 • Załącznik I stanowi opis projektu
 • Załącznik II zawiera zasady ogólne realizacji projektów
 • Załącznik III zawiera zasady szczególne istniejące tylko w wybranych typach projektów (w tej chwili dotyczy to projektów na rzecz MŚP, projektów na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Infrastruktur, projektów typu Eranet)
 • Załącznik IV - Formularz A (formularz przystąpienia do projektu od jego początku)
 • Załącznik V - Formularz B (formularz przystąpienia do projektu w jego trakcie)
 • Załącznik VI - Formularz C
Na co warto zwrócić uwagę?
 • Podstawowe wiadomości o projekcie zawarte są w części głównej. Znaleźć tam można np. informację o całkowitym dofinansowaniu Komisji, okresach sprawozdawczych, dacie rozpoczęcia i zakończenia projektu.
 • Informacje o dofinansowaniu zaplanowanym dla każdego partnera można znaleźć w Załączniku I
 • Załącznik II zawiera zasady realizacji dotyczące wszystkich projektów. Stanowi dzięki temu podstawowe źródło informacji o sposobie rozliczania kosztów i funkcjonowania projektu. Ma pierwszeństwo przed postanowieniami Załącznika I
 • Postanowienia Załącznika III, jeśli występuje on w danym rodzaju projektu, mają pierwszeństwo przed postanowieniami innych Załączników.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version