strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Finanse i prawo

INSTRUMENT FINANSOWY RSFF

Instrument finansowy w 7PR
RISK-SHARING FINANCE FACILITY (RSFF)


Jednym ze sposobów wspierania europejskiego potencjału w dziedzinie badań i innowacji jest zapewnienie odpowiedniego dostępu do funduszy. Komisja Europejska (KE) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), na wniosek Rady Europejskiej z grudnia 2005 r., uruchomiły nowy instrument finansowy 7PR - RSFF (Finansowy Instrument Podziału Ryzyka). Jego celem jest wspieranie badań naukowych i innowacyjności w Europie poprzez zwiększenie dostępu do funduszy dla ryzykownych projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (B+R). Podpisanie umowy pomiędzy KE i EBI dotyczącej RSFF nastąpiło w dniu 5 czerwca 2007r. Ze strony KE za implementację umowy odpowiada Dyrektor Generalny ds. Badań i Innowacji.

Innowacyjne kredyty dla innowacyjnych projektów
RSFF nie dostarcza grantów, nie jest też mechanizmem finansowania kapitałowego, typu venture capital, ale oparty jest na udzielaniu kredytów i gwarancji. Ponieważ projekty B+R, w porównaniu do projektów tradycyjnych, obarczone są wysokim ryzykiem, instytucje i rynki finansowe niechętnie je finansują. Opierając się na doświadczeniu z rynku amerykańskiego, stworzono mechanizm finansowania bazujący na kredytach, jako instrumentach o niewykorzystanym potencjale w zakresie finansowania badań w Europie. RSFF łączy zasoby budżetowe UE (7PR) oraz fundusze z EBI w celu podzielenia ryzyka związanego z finansowaniem projektów badawczych i innowacyjnych. Do zwiększenia wolumenu kredytów udzielanych przez EBI na realizację projektów B+R o wyższym poziomie ryzyka wykorzystane są środki z 7PR. Zaangażowanie EBI w ramach RSFF może być bezpośrednie (kredyty o wartości co najmniej 7,5 mln Euro, nie więcej niż 300 mln Euro - udzielane bezpośrednio przez EBI) i pośrednie (mniejsze kredyty o wartości poniżej 7,5 mln Euro udzielane przez banki krajowe współpracujące z EBI, jako gwarantem tych kredytów). Kredyty są wykorzystywane na pokrycie do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Mając na uwadze relatywnie niski koszt pozyskania przez EBI środków na rynkach finansowych (bardzo wysoka wiarygodność finansowa EBI) oraz status EBI jako banku non-profit, możemy przypuszczać, że oprocentowanie kredytów udzielanych przez EBI w ramach RSFF jest na atrakcyjnym poziomie. Z punktu widzenia zaangażowania KE jest to dodatkowy mechanizm zwiększający dostęp do kredytów i gwarancji na finansowanie projektów wysokiego ryzyka w sferze B+R, zgodnych z celami 7PR i mających silny wymiar europejski.

Efekt dźwigni finansowejW okresie 2007-2013 r. KE i EBI przekażą do RSFF po 1 miliardzie Euro. Zwiększając możliwości EBI w zakresie udzielania pożyczek na projekty B+R, założono, że RSFF uwolni miliardy Euro dodatkowych funduszy pochodzących z sektora prywatnego na finansowanie tych działań.

Wkład KE
Wkład finansowy KE pochodzi z 7PR: 800 mln Euro z programu szczegółowego "Współpraca" oraz 200 mln Euro z programu "Możliwości" (w części Infrastruktura Badawcza). Ryzyko KE ograniczone jest do tworzonych rezerw i alokacji kapitału w ramach wkładu KE - nie zaś do kwot udzielanych kredytów. Wysokość tworzonych rezerw zależy od oceny ryzyka kredytowego operacji przeprowadzanej przez EBI.

2007-2010 2011-2013
Komponenty 7PR: 2007-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013
Program "Współpraca" 160 120 120 200 160 40 800
Program "Możliwości" 40 30 30 50 40 10 200
Razem 200 150 150 250 200 50 1 000
500 500

Wieloletni plan wdrażania RSFF

Beneficjenci i korzyści
Ze środków RSFF mogą skorzystać osoby prawne, włączając małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), większe firmy, organizacje badawcze, z włączeniem szkół wyższych, wspólne inicjatywy technologiczne i podmioty z obszaru Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, z krajów członkowskich i stowarzyszonych. RSFF jest otwarty zarówno dla pojedynczych podmiotów, jak i podmiotów prawnych reprezentujących projekty B+R, o ile potwierdzona będzie ich zdolność do zaciągania długu.

Kwalifikowalność
Szczegółowe kryteria i zasady kwalifikowalności określone są w RSFF Eligibility Check List i bazują na: systemie eliminacji (wyłączenia dotyczą: aspektów etycznych, badań w zakresie energii nuklearnej i zbrojeń); automatycznej akceptacji (projekty dofinansowywane z 7PR lub dobrze ocenione, lecz nie dofinansowane, takie jak wspólne inicjatywy technologiczne, projekty typu "collaborative" i infrastruktury badawcze, projekty w ramach programu EUREKA). Z możliwości ubiegania się o kredyty w ramach RSFF wyłączone są projekty skoncentrowane na innowacjach komercyjnych (zawierających ponad 1/3 innowacji komercyjnych), będące poza zakresem tematów i aktywności przewidzianych w 7PR - z wyjątkiem specyficznych projektów dla MŚP.

Zarządzanie RSFF
EBI stosuje sprawdzone standardowe procedury i metodologię oceny ryzyka kredytowego. Za zarządzanie strategiczne RSFF odpowiada tzw. Steering Group - składająca się z członków mianowanych przez KE i EBI. KE posiada prawo sprzeciwu dla uruchomienia pewnych operacji, natomiast EBI - możliwość finansowania dowolnych operacji w ramach RSFF, w ramach wkładu własnego. Wprowadzono limit kosztów administracyjnych jakie ponosić może KE w ramach RSFF (4% wkładu KE, z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 2%, przy spełnieniu odpowiednich warunków). W 2010 r. przeprowadzono śródokresowy przegląd RSFF. Raport grupy eksperckiej dostępny jest na stronie:
http://ec.europa.eu/research/evaluations/....

Wyniki implementacji RSFF
10 lipca 2007 r. nastąpiło podpisanie pierwszej umowy kredytowej w ramach RSFF z austriacką firmą AVL List GmbH (koordynatorem Europejskiej Platformy Technologicznej Systemów Wbudowanych - ARTEMIS) na finansowanie badań w dziedzinie technologii systemów napędowych w latach 2007-2009 (30 mln Euro). Według stanu na koniec 2010 r., w ramach RSFF akceptację uzyskało 87 projektów na łączną kwotę kredytów 8,7 mld Euro, z czego umowy kredytowe podpisano dla 63 projektów, na łączną kwotę kredytów 6,3 mld Euro. Uzyskane wyniki przekroczyły więc początkowe oczekiwania. RSFF jest przykładem skutecznej współpracy dwóch instytucji UE w celu wspierania europejskiej konkurencyjności. Kredytowane projekty dotyczą głównie następujących sektorów: Inżynieryjno-przemysłowy, Life Sciences, Energetyczny, ICT i Infrastruktury badawcze. Według stanu na koniec 2010 r., z RSFF korzystały podmioty z 20 krajów, głownie Niemiec, Hiszpanii, UK i Włoch. Udział Polski w RSFF jest na poziomie 1,5%. KE planuje rozwijać wykorzystanie RSFF w ramach nowego programu Horyzont 2020. Szczegółowe informacje o wynikach implementacji RSFF, w tym przykłady finansowanych projektów dostępne są w 10-tym numerze magazynu "Research*eu focus" (czerwiec 2010 r.): ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/news/research-eu/docs/focus-10_en.pdf

RSFF dla MŚP: Risk Sharing Instrument (RSI)
Finansowanie w ramach RSFF mniejszych projektów (kredyty poniżej 7,5 mln EUR), na bazie współpracy EBI z lokalnymi bankami krajowymi, rozwijało się słabo (3% portfela RSFF na koniec 2010 r.). RSI ma na celu poprawę dostępu do finansowania innowacyjnych MŚP oraz małych Mid-Caps (zatrudniających mniej niż 500 pracowników). Stanowi uzupełnienie do RSFF dedykowanego głównie do dużych przedsiębiorstw i Mid-Caps. RSI jest instrumentem gwarancyjnym zarządzanym przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który bazuje na sukcesie RSFF i stanowi wydzieloną część w ramach RSFF. Został ustanowiony na mocy podpisanego przez przedstawicieli KE i EBI w dniu 5 grudnia 2011 r. aneksu do umowy dotyczącej wdrażania RSFF. Dodatkowo, EBI i KE ustaliły zwiększenie funduszy na finansowanie infrastruktur badawczych. Gwarancje w ramach RSI udzielane będą przez EFI dla wybranych pośredników finansowych/funduszy gwarancyjnych. RSI połączy zasoby budżetowe UE (7PR) oraz fundusze EFI w celu podzielenia ryzyka związanego z udzielaniem kredytów i gwarancji na kredytowanie projektów badawczych i innowacyjnych prowadzonych przez MŚP oraz małe Mid-Caps. EFI zaprasza do współpracy instytucje finansowe z krajów członkowskich i stowarzyszonych w ramach RSI. Termin składania wniosków - 31.12.2013 r. (może zostać skrócony).
Więcej informacji na stronie:
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/index.htm?lang=-en

Perspektywy dla polskich podmiotów
Podpisane umowy w ramach RSFF potwierdzają silną współpracę EBI z Europejskimi Platformami Technologicznymi (EPT), a więc wykorzystanie mechanizmu koncentruje się na dużych projektach z udziałem przemysłu (ponad 70%). Rysuje się możliwość skorzystania z tego instrumentu w przypadku Polskich Platform Technologicznych, które bądź będą uczestniczyły w dużych projektach wygenerowanych przez EPT, bądź wygenerują własne inicjatywy technologiczne. Jeśli chodzi o MŚP i mniejsze polskie firmy, obserwuje się zainteresowanie niektórych polskich instytucji finansowych udziałem w RSI.

Więcej informacji na:
- stronie internetowej EBI: http://www.eib.org/rsff
- stronie internetowej KE: http://ec.europa.eu/invest-in-research/funding/funding02_en.htm

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version