strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Finanse i prawo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


Dokumenty dotyczące 7PR, w szczególności Model grant agreement i Rozporządzenie o zasadach uczestnictwa (więcej o dokumentach) rozróżniają i definiują dwa podstawowe rodzaje własności intelektualnej występującej w projektach 7PR. Są to:

Wiedza istniejąca - czyli informacje, zarówno chronione jak i nie chronione, które są własnością uczestników przed ich przystąpieniem do umowy o grant z Komisją i które są potrzebne do przeprowadzenia projektu lub wykorzystania jego wyników;

Nowa wiedza - czyli rezultaty projektu, w tym wszelkie informacje, niezależnie od tego czy mogą one być objęte ochroną, czy nie.

Oba powyższe pojęcia obejmują zatem zarówno informacje, które mogą być chronione na podstawie prawa autorskiego, za pomocą patentów, wzorów przemysłowych lub innych dostępnych środków ochrony, ale także takie, które stanowią chroniony jedynie tajemnicą przedsiębiorstwa know-how.

Kto jest właścicielem Nowej wiedzy?

Zgodnie z postanowieniami Umowy o grant właścicielem Nowej wiedzy jest jednostka, prowadząca prace, w wyniku których ta Nowa wiedza powstała.

W przypadku, gdy partnerzy prowadzą prace w projekcie wspólnie i w taki sposób, że nie jest możliwe wydzielenie i odróżnienie wkładu każdego z nich, to Nowa wiedza będąca wynikiem tych prac staje się współwłasnością tych partnerów. W takim przypadku współwłaściciele zobowiązani są do zawarcia porozumienia określającego:
  • ich udziały we własności Nowej wiedzy
  • zasady zarządzania Nową wiedzą (w tym jej ochroną, licencjonowaniem itp.)
Współwłaściciele mogą też zdecydować się na rezygnację ze współwłasności i wprowadzenie np. układu polegającego na tym, że jeden z nich zostanie jedynym właścicielem Nowej wiedzy, a pozostali będą mieli do niej zagwarantowane prawa dostępu.

Wyjątek od powyższych zasad stanowią projekty realizowane na rzecz MŚP, stowarzyszeń MŚP lub organizacji społeczeństwa obywatelskiego (projects for the benefit of SME/CSO). W przypadku tych projektów Nowa wiedza najczęściej staje się własnością podmiotów, na rzecz których projekt był realizowany. W projektach na rzecz MŚP kwestię tą reguluje szczegółowo umowa zawierana między MŚP i podmiotem realizującym prace badawcze.

Warto w tym miejscu pamiętać, że w większości krajów UE, w tym również w Polsce, właścicielem rezultatów wykonywania przez daną osobę jej obowiązków pracowniczych co do zasady jest podmiot ją zatrudniający. Podstawą takiej regulacji w Polsce są art. 12 ustawy z dnia 24 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508).

Czy trzeba chronić Nową wiedzę?

Jeżeli rezultaty projektu nadają się do wykorzystania handlowego lub przemysłowego (nawet jeśli w tym celu wymaga ona dalszych badań i rozwoju), wówczas jej właściciel powinien zadbać o jej odpowiednią ochronę, o ile nie jest to sprzeczne z interesem jego oraz innych partnerów. Wymóg ochrony Nowej wiedzy nie jest więc absolutny.

Umowa o grant zawiera również zapis zgodnie z którym w razie gdy właściciel Nowej wiedzy nie zamierza jej chronić, mimo iż nadaje się ona do zastosowania przemysłowego lub handlowego, wówczas Komisja Europejska musi być o tym poinformowana najpóźniej na 45 dni przed planowanym opublikowaniem tej Nowej wiedzy. W takim przypadku Komisja może za zgodą uczestnika projektu przejąć własność wiedzy w celu objęcia jej odpowiednią ochroną.

Co dalej z rezultatami projektów?

W związku z tym, że Komisja Europejska chce finansować głównie takie badania, które będą miały pozytywny wpływ na rozwój europejskiej gospodarki, zależy jej między innymi na tym, by rezultaty tych badań były wykorzystywane w celach przemysłowych lub badawczych.
Dlatego też partnerzy zobowiązani są do przedstawienia Komisji Europejskiej planu wykorzystania rezultatów projektu przez nich samych lub przez inne podmioty.

Ponadto, by uniknąć powielania wysiłku badawczego oraz dla zapewnienia możliwie szerokiego wykorzystania uzyskanych rezultatów Komisja oczekuje, że partnerzy zadbają także o właściwe upowszechnienie otrzymanych wyników prac. Podjęte w tym celu działania nie mogą się jednak sprzeciwiać wymogom związanym z ochroną uzyskanej wiedzy. Partnerzy powinni, więc najpierw dopełnić ewentualnych formalności związanych z zabezpieczeniem Nowej wiedzy i dopiero wówczas przystąpić do jej publikowania.

Jaką własność intelektualną partnerzy są zobowiązani udostępnić innym partnerom w związku z projektem?

Uczestnik ma obowiązek udostępnienia posiadanej wiedzy innemu uczestnikowi tylko wówczas, gdy jest to niezbędne temu drugiemu:
  • w związku z realizacją jego zadań w projekcie lub
  • do wykorzystania Nowej wiedzy stanowiącej jego własność.
Udostępnianie wiedzy odbywa się na następujących zasadach:

dostęp do
Nowej wiedzy
dostęp do
Wiedzy istniejącej
konieczny do wykonania własnych zadań w danym projekcie nieodpłatnie nieodpłatnie lub na zasadach uzgodnionych przed podpisaniem umowy z KE
konieczny do wykorzystania własnej Nowej wiedzy wynikającej z danego projektu zgodnie z zawartą odrębną umową, nieodpłatnie lub na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach zgodnie z zawartą odrębną umową, nieodpłatnie lub na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach

Udzielenie praw dostępu może być uzależnione od spełnienia pewnych warunków mających na celu:
  • zapewnienie poufności
  • użycie udostępnionej wiedzy tylko w określonym celu
W 7. Programie Ramowym partnerzy mają prawo w pisemnym porozumieniu wykluczyć od obowiązku udostępnienia część Istniejącej wiedzy mimo, iż z samej definicji jest ona konieczna do realizacji projektu lub wykorzystania jego rezultatów. Wykluczenie to może być podyktowane np. względami gospodarczymi, koniecznością ochrony własnej wiedzy przed konkurentami biorącymi udział w tym samym projekcie. Może ono dotyczyć tylko części Istniejącej wiedzy albo tylko dostępu dla wybranych uczestników lub też być czasowe. Ze względów praktycznych najlepiej by uczestnicy uzgodnili kwestie dotyczące dostępu do wiedzy przed podpisaniem umowy o grant z Komisją, zwłaszcza, że od tego może zależeć realizacja projektu. Nie ma jednak takiego wymogu prawnego.

Jeżeli Partnerzy planują wykluczyć część Istniejącej wiedzy z obowiązku udostępnienia jej w projekcie, wówczas wiedzę, którą będą sobie udostępniać mogą określić na dwa sposoby:
  1. stworzenie listy negatywnej - tzn. uzgodnienie, że udostępnią sobie każdą Istniejącą wiedzę poza ściśle wymienioną własnością intelektualną
  2. stworzenie listy pozytywnej - tzn. wymienienie w liście własności intelektualnej, którą sobie zamierzają udostępnić

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version