strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Finanse i prawo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROJEKCIE


IPR NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTU

Własność intelektualna powinna stać się przedmiotem zainteresowania jednostek biorących udział w projektach 7PR już w momencie przygotowywania projektu i pisania wniosku o dofinansowanie. Pozwoli to uniknąć późniejszych konfliktów w konsorcjum, a także zwiększy szanse samego wniosku.
Komisja Europejska oczekuje od wnioskodawców, że będą oni mieli jasną wizję tego, jakie rezultaty mogą uzyskać w projekcie i jak zamierzają je następnie wykorzystać.
Chodzi więc o to, by przekonać ekspertów, że wnioskodawcy zdają sobie sprawę z wagi dobrego zarządzania własnością intelektualną i jeśli otrzymają dofinansowanie na przeprowadzenie badań, to tam gdzie będzie to wskazane, odpowiednio zabezpieczą uzyskane wyniki, a także zadbają by wygenerowana wiedza wpłynęła na rozwój nauki i przemysłu.

Oto kilka pytań, które w związku z tym partnerzy powinni sobie zadać na etapie przygotowania wniosku:

Czy rezultaty planowanego projektu wykraczają poza aktualny stan wiedzy?
Jednym z głównych kryteriów oceny proponowanych projektów w 7PR jest innowacyjność ich rezultatów. Dlatego też naukowcy przygotowujący wniosek powinni sami lub z pomocą ekspertów (np. rzeczników patentowych), przeprowadzić badania dokumentacji patentowych oraz literatury fachowej w celu sprawdzenia, czy planowane przez nich prace nie powtarzają podejmowanych już wcześniej badań i czy mogą doprowadzić ich do nowych wyników oraz osiągnięcia innowacyjnych rezultatów. Powołanie się na takie badania we wniosku podniesie na pewno jego wartość.

Jaka własność intelektualna będzie potrzebna do realizacji projektu?
Najpóźniej na tym etapie powinni określić, jakie własne informacje (objęte patentem, know-how lub chronione w inny sposób) będą potrzebne im samym lub pozostałym uczestnikom konsorcjum do realizacji projektu oraz ewentualnie później do wykorzystania jego rezultatów. Zasady i procedury udzielania sobie nawzajem praw dostępu do posiadanej wiedzy powinny być ustalone i spisane na możliwie wczesnym stadium przygotowywania wniosku.
Jeśli do realizacji projektu będzie niezbędna własność intelektualna należąca do pomiotów trzecich partnerzy muszą zastanowić się też nad sposobem jej pozyskania.

Jak zamierzają traktować informacje poufne?
Partnerzy powinni ustalić i spisać np. w formie umowy o poufności lub szerszego porozumienia o współpracy, zasady postępowania z informacjami poufnymi, niezależnie od tego czy stanowią one wkład do projektu czy jego rezultat. Korzystne będzie też powołanie się na istnienie tego typu porozumień w treści wniosku.

Czy i jak zamierzają chronić rezultaty projektu?
Na etapie przygotowania projektu zwykle nie jest jeszcze sprecyzowane do końca jakie rezultaty będą w nim uzyskane. Dlatego plany dotyczące ich ochrony także nie mogą być w 100% precyzyjne. Wnioskodawcy powinni jednak wykazać zainteresowanie w tym zakresie i możliwie szczegółowo określić swoje intencje.

Jak zamierzają postępować w przypadku współwłasności rezultatów?
Wniosek o grant powinien zawierać informacje czy partnerzy przewidują, że część z rezultatów będzie stanowić ich wspólną własność. Może to być związane z typem projektu (np. projekt na rzecz MŚP), sposobem prowadzania prac przez partnerów lub po prostu ich wolą. Partnerzy powinni określić jakie zasady będą zawarte w odpowiedniej umowie dotyczącej współwłasności rezultatów lub jeśli jeszcze ich nie ustalili powinni przynajmniej wskazać jak zamierzają osiągnąć porozumienie w ich sprawie, np. przedstawić kryteria decydujące o wielkości udziałów. Zasady te powinny ponadto dotyczyć w szczególności ochrony wyników, ich wykorzystania lub udzielania licencji. Z doświadczenia wielu jednostek wynika, że dużo trudniej osiągnąć porozumienie dotyczące współwłasności wiedzy, kiedy ona już istnieje.

Jak zamierzają wykorzystać uzyskane rezultaty?
Partnerzy powinni wykazać we wniosku użyteczność planowanych rezultatów dla celów przemysłowych lub prowadzenia dalszych badań. Powinni też określić czy zamierzają je wykorzystywać sami czy może udostępnić innym podmiotom. Ponadto jeśli byłoby to możliwe mogą wskazać, jakiego rodzaju podmioty będą mogły skorzystać z tych rezultatów i na jakich zasadach (licencji, kupna).

Jak zamierzają rozpowszechniać rezultaty?
Komisja chce uniknąć powielania w przyszłości wysiłku badawczego, który współfinansuje. Ponadto zależy jej by badania przynosiły pożytek możliwie szerokiemu kręgowi odbiorców. W związku z tym ważnym elementem projektów 7PR jest również upowszechnianie ich wyników. Stąd wnioskodawcy powinni określić jakie działania zamierzają podjąć w celu zapoznania środowiska naukowego jak i przemysłowego z rezultatami planowanych badań. We wniosku należy określić kto będzie docelowym odbiorcą upowszechnianych informacji i w jakiej formie będą one upowszechniane (np. za pośrednictwem strony internetowej, konferencji, publikacji, szkoleń). Należy jednak pamiętać, że priorytet ma przydatność przemysłowa rezultatów, a zatem należy np. w pierwszym rzędzie myśleć o zgłoszeniu wynalazku w odpowiednim urzędzie patentowym, a dopiero później o jego publikacji.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version