strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
Advisory Commitee for Fisheries and Aquaculture (ACFA)
Komitet doradczy ds. rybołówstwa i akwakultur - Komitet powołany przez KE (Council Regulation (EC) n° 657/2000) mający na celu wypracowanie wspólnego stanowiska, z uwzględnieniem opinii przemysłu, co do stosowania Wspólnej Polityki Rybołówstwa (CFP).
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/acfa_en.htm
Common Fisheries Policy (CFP)
Wspólna Polityka Rybołówstwa - Celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa jest zapobieżenie przełowieniu, przy jednoczesnej ochronie interesów producentów i konsumentów. Jest ona realizowana poprzez regulację różnych podobszarów takich jak ochrona żywych zasobów morza, organizacja rynku produktów rybołówstwa, polityka strukturalna i polityka zewnętrzna.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version