strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
Advisory Commitee for Fisheries and Aquaculture (ACFA)
Komitet doradczy ds. rybołówstwa i akwakultur - Komitet powołany przez KE (Council Regulation (EC) n° 657/2000) mający na celu wypracowanie wspólnego stanowiska, z uwzględnieniem opinii przemysłu, co do stosowania Wspólnej Polityki Rybołówstwa (CFP).
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/acfa_en.htm
Eastern European and Central Asia Countries (EECA)
kraje Europy Wschodniej i Azji Środkowej - Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Republika Kirgizji, Mołdowa, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan.
high technology (high-tech)
wysoka technika - Przemysł i usługi w sektorach gospodarki klasyfikowanych w Polsce przez GUS jako sektory wysokiej techniki.
small and medium-sized enterprise (SME)
małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) - Podmiot prawny prowadzący działalność gospodarczą, spełniający kryteria zawarte w zaleceniu KE 2003/361/EC (dziennik Urzędowy UE: L 124 z 20.05.2003r, s36). Zatrudnia mniej niż 250 osób, jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version