strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
Advisory Commitee for Fisheries and Aquaculture (ACFA)
Komitet doradczy ds. rybołówstwa i akwakultur - Komitet powołany przez KE (Council Regulation (EC) n° 657/2000) mający na celu wypracowanie wspólnego stanowiska, z uwzględnieniem opinii przemysłu, co do stosowania Wspólnej Polityki Rybołówstwa (CFP).
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/acfa_en.htm
call for proposals
zaproszenie do składania wniosków - Ogłoszenie konkursu publikowane przez KE w Dzienniku Urzędowym oraz w serwisie CORDIS obejmujące zasady, terminy i budżet konkretnego zaproszenia dla wnioskodawców w danym obszarze lub akcji programu ramowego.
call for tender
przetarg - Ogłoszenie publikowane przez KE w Dzienniku Urzędowym oraz w serwisie CORDIS dotyczące wykonania z góry określonego przez KE zadania/tematu.
Community Research and Development Information Service (CORDIS)
Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju - Serwis zawierający informacje o działalności naukowej i finansowaniu badań w UE, w tym o celach i zasadach 7.PR (np. zaproszenia do składania wniosków, dokumenty potrzebne do przygotowania projektu, elektroniczny system ich wysyłania do KE).
http://cordis.europa.eu/
continuous submission
nadsyłanie wniosków w trybie ciągłym - Możliwość ciągłego nadsyłania wniosków na niektóre konkursy. Ich ocena dokonywana jest w kilku wyznaczonych terminach. W danym terminie oceniane są te projekty, które KE otrzymała przed jego upływem.
contract
kontrakt - W 6.PR umowa główna, zawierana pomiędzy Wspólnotą Europejską reprezentowaną przez KE a partnerami projektu. W 7.PR nazywana jest umową o dotację.
deadline
nieprzekraczalny termin - Termin do którego KE musi otrzymać w formie elektonicznej projekty przygotowywane na konkretne zaproszenie do składania wniosków. Zwykle o godz. 17 danego dnia blokowany jest system ich wysyłania (EPSS).
direct action
działanie bezpośrednie - Inicjatywa finansowana bezpośrednio przez KE, np. Wspólnotowe Centrum Badawcze a także projekty zaakceptowane w ramach przetargów organizowanych przez KE na wykonanie konkretnych usług lub zadań.
ELSA Data Base (ELSA)
baza rekrutacji pracowników - Baza, utworzona w 6.PR, osób zainteresowanych pracą w strukturach KE, z której wybierani są kandydaci, np. do pracy w Wspólnotowym centrum Badawcze (JRC).
http://cordis.europa.eu/elsa/
European Research Advisory Board (EURAB )
Europejska Rada Doradcza ds. Badań - Niezależny Komitet Doradczy, utworzony przez KE w 2001 roku i wspierający ją w kreowaniu i realizacji europejskiej polityki naukowej.
http://ec.europa.eu/research/eurab/index_en.html
Evaluation Summary Report
podsumowanie oceny projektu - Końcowa ocena merytoryczna i punktowa projektu będąca wynikiem porozumienia wszystkich ekspertów go oceniających; opracowywana i wysyłana do wnioskodawców przez KE.
expert
ekspert - Do oceny projektów KE zaprasza ekspertów, zarejestrowanych w specjalnie w tym celu przygotowanej bazie ekspertów 7.PR. Można wpisać się do niej indywidualnie lub poprzez swoją instytucję macierzystą.
http://www.kpk.gov.pl/7pr/eksperci.html
fixed amount
ryczałt - Kwota o ustalonej przez KE wysokości dla niektórych kategorii kosztów występujących w projektach badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Program Ludzie 7.PR; Program Human Resources and Mobility 6.PR).
flat-rate
stawka zryczałtowana - Stawka procentowa lub kwotowa wyznaczona przez KE dla określenia kosztu pewnych części lub całości projektu.
grant agreement
umowa o dotację - Umowa zawarta między KE a beneficjentami w celu realizacji projektu.
guarantee fund
fundusz gwarancyjny - Mechanizm utworzony w 7.PR w celu zarządzania ryzykiem związanym z nieodzyskanymi kwotami należnymi KE. Tworzony z wkładów wnoszonych przez uczestników projektów, które nie przekraczają 5% dofinansowania KE przypadającego na uczestnika. Podlegają one zwrotowi na zakończenie projektu.
Guide for Applicants
przewodnik dla wnioskodawców - Dokument zawierający informacje potrzebne do przygotowania wniosku, np. procedury przygotowania i wysyłania projektu do KE, kryteria oceny, formularze aplikacyjne. Osobne przewodniki są przygotowane dla każdego systemu finansowania i każdego zaproszenia do składania wniosku; dostępne na stronach CORDIS.
help desk FP7 (7.PR Help-desk)
serwis informacyjno-konsultacyjny - Serwis KE umożliwający uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z europejskimi badaniami, w tym programami ramowymi.
http://ec.europa.eu/research/enquiries
indicative budget
przybliżony budżet - Zazwyczaj tym terminem KE określa wysokość środkow finansowych przeznaczonych na dane zaproszenie do składania wniosków.
indicative multi-annual plan
indykatywny plan wieloletni - Plan alokacji środków KE do RSFF (Finansowy Instrument Podziału Ryzyka) na lata 2007-2013, w podziale na obszary tematyczne 7.PR.
individual assessment
ocena indywidualna - Ocena merytoryczna projektu dokonana przez eksperta; każdy projekt jest oceniany przez co najmniej trzech niezależnych ekspertów wybieranych przez KE z bazy ewaluatorów.
Innovating Regions in Europe (IRE)
Innowacyjne Regiony Europy - Sieć regionalna zainicjowana przez KE w 1996 r., mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji.
http://www.innovating-regions.org
Intelectual Propert Rights (IPR)
prawa własności intelektualnej - W przypadku projektów współfinansowanych przez KE prawa własności intelektualnej zazwyczaj należą do uczestników projektu. W projektach lub działaniach, których pełne koszty ponosi KE, prawo własności intelektualnej na ogół należy do Wspólnoty.
International Cooperation Partner Country (ICPC)
partnerski kraj współpracy międzynarodowej - Państwo trzecie, które KE klasyfikuje w grupie państw o niskich dochodach, dolnej lub górnej strefie dochodów średnich, i które zostało wymienione jako takie w programach prac.
key words
słowa kluczowe - Określenia uszczegółowiające dziedzinę badawczą projektu, podawane przez wnioskodawców w formularzu wniosku (część A); pomagają one KE w zidentyfikowaniu ekspertów, którzy mają oceniać dany projekt.
know-how
wiedzieć jak - Pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są niejawne, istotne oraz zidentyfikowane (rozporządzenie KE nr 772/2004 z dn. 07.04.2004 r.).
leverage effect
efekt dźwigni - Efekt finansowy wygenerowany w ramach RSFF - oczekuje się, że wartość udzielonych kredytów i gwarancji będzie 4-6 krotnie wyższa od wartości funduszy alokowanych przez KE i Europejski Bank Inwestycyjny do tego instrumentu finansowego.
lump-sum
ryczałt - Kwota o ustalonej z góry wysokości wyznaczona przez KE dla określenia kosztu pewnych części lub całości projektu.
Marie Curie Fellowship Association (MCFA)
Stowarzyszenie stypendystów Marie Curie skupiające naukowców, którzy otrzymali stypendium przyznane przez KE w ramach programów ramowych.
http://www.mariecurie.org/
official journal (OJ)
Dziennik Urzędowy - Dziennik zawierający m.in.: akty prawne i projekty aktów prawnych KE, tłumaczony na wszystkie języki urzędowe UE. Wydawany jest w formie papierowej i elektronicznej.
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en
one-stage submission
jednoetapowe składanie wniosku - Sposób składania wniosków do KE polegający na wysłaniu pełnej wersji projektu. Wniosek może podlegać ocenie jednoetapowej lub dwuetapowej.
outline proposal
wstępny wniosek - Skrócna wersja projektu (max liczba stron określona jest przez KE), wysyłana on-line na perwszy etap oceny w przypadku obowiazywania dwustopniowej procedury ewaluacyjnej.
Part B
część B wniosku - Opisowa część wniosku przygotowywana przez wnioskodawców zgodnie z wytycznymi KE, zawierająca np. opis celu projektu, zadań i uczestników, metody realizacji przewidzianych zadań, zarządzanie projektem, oczekiwane rezultaty i ich wpływ na dany obszar badawczy i społeczeństwo.
Preparatory Action for Security Research (PASR)
Akcja Przygotowawcza do Programu Badań nad Bezpieczeństwem - Akcja (2004-2006) podjęta z inicjatywy KE, której celem było zidentyfikowanie metod oraz sieci instytucji zdolnych do prowadzenia w latach 2007 ? 2013 prac badawczo ? rozwojowych nad bezpieczeństwem, zbadanie zależności pomiędzy unijnymi programami badawczymi a określonymi potrzebami badań nad bezpieczeństwem, znalezienie możliwości podniesienia konkurencyjności przemysłu oraz podniesienia efektywności finansowej współpracy technologicznej w zakresie bezpieczeństwa.
programme committee
komitet programowy - Grupa oficjalnych przedstawicieli państw członkowskich i stowarzyszonych utworzona w danym obszarze programu ramowego, której zadaniem jest wspieranie KE w realizacji tego obszaru.
provisioning and capital allocation
rezerwa i realokacja kapitału - Utworzona rezerwa i dokonana realokacja kapitału ze środków przekazanych do RSFF przez KE i Europejski Bank Inwestycyjny, dotyczące udzielonego kredytu, w wysokości uwzględniającej możliwe, oczekiwane i nieoczekiwane, straty banku.
Risk-Sharing Finance Facility (RSFF)
Finansowy Instrument Podziału Ryzyka - Nowy instrument finansowy, bazujący na zasadzie podziału ryzyka kredytowego między KE i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wykorzystujący środki wspólnotowe w ramach 7.PR do zwiększenia wolumenu pożyczek o wyższym poziomie ryzyka udzielanych na realizacje projektów w obszarze B+R+I.
seconded national expert (SNE)
delegowany ekspert krajowy - Osoba oddelegowana przez macierzystą organizację do pracy czasowej w KE. W przypadku Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) do jej obowiązków należy opracowywanie standardów w zakresie prawa dotyczącego badań prowadzonych przez instytuty JRC.
small and medium-sized enterprise (SME)
małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) - Podmiot prawny prowadzący działalność gospodarczą, spełniający kryteria zawarte w zaleceniu KE 2003/361/EC (dziennik Urzędowy UE: L 124 z 20.05.2003r, s36). Zatrudnia mniej niż 250 osób, jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm
threshold
próg - Minimalna liczba punktów określona przez KE dla poszczególnych kryteriów oceny projektu. Dla różnych obszarów i akcji programu ramowego są wyznaczane progi o różnej wysokości. Istnieje także dodatkowy próg mówiący o minimalnej liczbie punktów jaką musi otrzymać projekt aby uzyskać dofinansowanie z KE.
weighting
waga - KE dla poszczególnych kryteriow oceny merytorycznej projektu ustaliła procentowo ich wartość. Uzgodniona przez ekspertów ocena punktowa danego kryterium podlega przeliczeniu zgodnie z ustalonym dla niego procentem "wagi".
Work Programme (WP)
Program Pracy - Oficjalny dokument KE opracowany dla każdego z tematów i akcji 7.PR na każdy kolejny rok ich realizacji. Konkretyzuje on obszary badawcze oraz zawiera informacje o obowiązujących systemach finansowania, kryteriach oceny i budżetu dla wszystkich konkursów przewidzianych w danym roku.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version