strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
associated country (AC)
kraj stowarzyszony - Państwo trzecie, które zawarło umowę ze Wspólnotą Europejską i wniosło wkład finansowy do całości lub części programu ramowego. Bierze ono udział w programie na takich samych zasadach jak kraje członkowskie UE. Do krajów stowarzyszonych zaliczane są: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Izrael, Lichtenstein, Macedonia, Mołdawia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria i Turcja.
Bilateral coordination for the enhancement and development of S&T Partnerships (BILAT)
koordynacja bilateralna na rzecz współpracy naukowo-technologicznej - Partnerstwo naukowo-technologiczne bazujące na dwustronnym dialogu i koordynacji działań na szczeblu polityki w ramach wspólnie zdefiniowanych obszarów priorytetowych, obejmujące w szczególności te kraje, które mają podpisane lub negocjowane porozumienie w zakresie współpracy naukowo-technologicznej z UE. Jednym z priorytetów jest opracowanie schematów współpracy i identyfikacja nowych obszarow współpracy i wspólnych działań.
Board of Governors
Rada Gubernatorów - Ciało polityczne Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) służące radą w sprawach związanych z rolą oraz naukowym, technicznym i finansowym zarządzaniem JRC. Rada składa się z reprezentantów wysokiego szczebla z każdego kraju członkowskiego UE.
Community Research and Development Information Service (CORDIS)
Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju - Serwis zawierający informacje o działalności naukowej i finansowaniu badań w UE, w tym o celach i zasadach 7.PR (np. zaproszenia do składania wniosków, dokumenty potrzebne do przygotowania projektu, elektroniczny system ich wysyłania do KE).
http://cordis.europa.eu/
Competitiveness and Innovation Programme (CIP)
Program Ramowy Konkurencyjność i Innowacje - Program ramowy UE ustanowiony na lata 2007-2013, komplementarny do 7.PR. Skupia wspólnotowe programy wsparcia adresowane do MŚP oraz w dziedzinach takich jak ICT oraz energia, zwracając zarazem uwagę na kwestie dotyczące środowiska i eko-innowacji (innowacji przyczyniajacych się do ochrony środowiska).
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm
CONCERTO Initiative
inicjatywa CONCERTO - Nowa inicjatywa UE, która ma wspierać działania społeczności lokalnych.
convergence regions
regiony konwergencji - Regiony UE o średnim dochodzie (ściślej: produkcie krajowym brutto na osobę) poniżej 75 % przeciętnej europejskiej. Obejmują one około połowy ludności Europy ? w tym większość obywateli nowych państw członkowskich.
Enlargement and Integration Action
akcje na rzecz rozszerzenia i integracji UE - Lista akcji zawierająca informacje o konkursach na stypendia, warsztaty oraz zaawansowane szkolenia organizowane w ramch JRC.
ERA-NET (ERA-NET)
ERA-NET - Projekty sieciowe realizowane przez instytucje wdrażające programy finansowania badań. Celem projektów jest wymiana doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi UE oraz wypracowanie ponadnarodowych instrumentów wspierających badania i finansowanych przez grupę państw lub regionów.
European Environment Agency (EEA)
Europejska Agencja Środowiska - Agencja UE zajmująca się monitorowaniem stanu środowiska naturalnego.
http://www.eea.europa.eu/
European Investment Bank (EIB)
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - Działa od 1958 r. jako instytucja finansowa UE (non-profit), której akcjonariuszami są państwa członkowskie Wspólnoty. EBI jest niezależny od budżetu Unii, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne. Udziela długoterminowych kredytów (lub je gwarantuje), w ramach RSFF, zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy i państw kandydujących, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty.
http://www.eib.org
European Neighbourhood Policy (ENP)
Europejska Polityka Sąsiedztwa - Oficjalna polityka UE wobec krajów z nią sąsiadujących, dająca im uprzywilejowaną pozycję, zbudowaną na poszanowaniu wspólnych wartości (demokracja, prawa człowieka, praworządność, zasady wolnego runku i stały rozwój). Oferuje ściślejszą integrację polityczną i ekonomiczną, jednak nie prowadzi do rozmów akcesyjnych. Kluczowym jej elementem są dwustronne "Plany działania" uzgodnione z każdym krajem partnerskim, zawierające plany krótko- i średniookresowych reform politycznych i ekonomicznych. Dotyczy: Algierii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Egiptu, Gruzji, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii, Maroka, Mołdawii, Palestyny, Syrii, Tunezji, Ukrainy. Rosję wiąże z UE specjalna umowa partnerstwa strategicznego.
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
European Union Energy Initiative (EUEI)
Energetyczna Inicjatywa Unii Europejskiej - Inicjatywa UE na rzecz wykorzysania energii niezbędnej dla zrównoważonego rozwoju.
http://ec.europa.eu/development/body/theme/energy/initiative/index_en.htm
Eurostars
Eurostars - Projekty realizowane przez instytucje wdrażające programy finansowania badań, pochodzące z państw członkowskich i stowarzyszonych z UE, wspierające przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczą.
Global Monitoring for Environment and Security (GMES)
Globalny Monitoring dla Środowiska i Bezpieczeństwa - Inicjatywa UE i Europejskiej Agencji Kosmicznej realizowana w ramach Europejskiej Polityki Kosmicznej. Jej celem jest stworzenie możliwości wykorzystania technik zdalnej obserwacji Ziemi dla potrzeb ochrony środowiska i szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa.
http://www.gmes.info/index.php?id=home
INCO-NET (INCO-NET)
INCO-NET - Projekty sieciowe służące współpracy i budowaniu relacji partnerskich w ramach przestrzennie pogrupowanych krajów trzecich: (i) Bałkany Zachodnie; (ii) basen Morza Śródziemnego; (iii) Europa Wschodnia i Azja Środkowa; (iv) Azja; (v) Ameryka Łacińska. Celem projektów jest integracja środowiska związanego z kreowaniem polityki badawczej, środowiska naukowego, obywateli oraz podmiotów sfery prywatnej z UE i z krajów trzecich, koncentrująca się na identyfikacji priorytetów naukowo-badawczych i kierunków rozwoju współpracy. Są one także narzędziem wdrażania specyficznych działań dedykowanych wzmocnieniu udziału instytucji z krajów trzecich w programach ramowych.
Joint Research Centre (JRC)
Wspólnotowe Centrum Badawcze - Ośrodek badawczy UE, składający się z 7 instytutów badawczych w 5 krajach członkowskich oraz Dyrekcji Generalnej JRC w Komisji Europejskiej, z siedzibą w Brukseli.
http://www.jrc.cec.eu.int/
Member State (MS)
kraj członkowski UE - Jeden z 27 krajów należących do UE.
official journal (OJ)
Dziennik Urzędowy - Dziennik zawierający m.in.: akty prawne i projekty aktów prawnych KE, tłumaczony na wszystkie języki urzędowe UE. Wydawany jest w formie papierowej i elektronicznej.
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en
Rene Descartes Prize
Nagroda Kartezjusza - Nagroda przyznawana zespołom badawczym z krajów członkowskich i stowarzyszonych za wyjątkowo doniosłe wyniki naukowe osiągnięte w projektach realizowanych w ramach wspólnych badań europejskich (niekoniecznie finansowanych przez programy UE), a od 2004 również za osiągnięcia w popularyzacji nauki. Minimalna wysokość nagrody za osiągnięcia naukowe - 200 000 ?; za popularyzację - 50 000 ?. Wnioski składać mogą koordynatorzy projektów lub osoby trzecie w ich imieniu.
http://www.cordis.lu/descartes/home.htm
small and medium-sized enterprise (SME)
małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) - Podmiot prawny prowadzący działalność gospodarczą, spełniający kryteria zawarte w zaleceniu KE 2003/361/EC (dziennik Urzędowy UE: L 124 z 20.05.2003r, s36). Zatrudnia mniej niż 250 osób, jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm
Specific international cooperation actions (SICA)
specyficzne działania współpracy międzynarodowej - Projekty mające na celu promowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami europejskimi a państwami partnerskimi współpracy międzynarodowej (ICPC). Wymaga to zazwyczaj udziału minimum 2 uczestników z UE lub krajów stowarzyszonych oraz 2 z państw partnerskich współpracy międzynarodowej.
third country
kraj trzeci - Każde państwo, które nie jest krajem członkowskim UE.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version