strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
background
istniejąca wiedza - Własność intelektualna należąca do poszczególnych partnerów przed ich przystąpieniem do umowy o dotację, która jest potrzebna do realizacji projektu bądź wykorzystania jego wyników.
benchmarking
wzorzec, punkt odniesienia - Metoda systematycznego mierzenia oraz porównywania sposobów działania firmy/organizacji w stosunku do liderów.
Bilateral coordination for the enhancement and development of S&T Partnerships (BILAT)
koordynacja bilateralna na rzecz współpracy naukowo-technologicznej - Partnerstwo naukowo-technologiczne bazujące na dwustronnym dialogu i koordynacji działań na szczeblu polityki w ramach wspólnie zdefiniowanych obszarów priorytetowych, obejmujące w szczególności te kraje, które mają podpisane lub negocjowane porozumienie w zakresie współpracy naukowo-technologicznej z UE. Jednym z priorytetów jest opracowanie schematów współpracy i identyfikacja nowych obszarow współpracy i wspólnych działań.
Board of Governors
Rada Gubernatorów - Ciało polityczne Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) służące radą w sprawach związanych z rolą oraz naukowym, technicznym i finansowym zarządzaniem JRC. Rada składa się z reprezentantów wysokiego szczebla z każdego kraju członkowskiego UE.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version