strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
call fiche
ogłoszenie o zaproszeniu do składania wniosków - Część Programu Pracy poszczególnych obszarów 7PR zawierająca informacje o konkretnym zaproszeniu do składania wniosków. Zwykle publikowana jako osobny dokument na stronach CORDIS dotyczących pojedynczych konkursów.
call for proposals
zaproszenie do składania wniosków - Ogłoszenie konkursu publikowane przez KE w Dzienniku Urzędowym oraz w serwisie CORDIS obejmujące zasady, terminy i budżet konkretnego zaproszenia dla wnioskodawców w danym obszarze lub akcji programu ramowego.
call for tender
przetarg - Ogłoszenie publikowane przez KE w Dzienniku Urzędowym oraz w serwisie CORDIS dotyczące wykonania z góry określonego przez KE zadania/tematu.
call identifier
identyfikator zaproszenia do składania wniosków - Numer identyfikacyjny przypisany każdemu zaproszeniu do składania wniosków, umożliwiający jego rozpoznanie.
Centre of Excellence (CoE)
Centrum Doskonałości - Zespół naukowy prowadzący badania na najwyższym poziomie, uczestniczący w projektach europejskich i krajowych oraz inicjatywach europejskich takich jak np. sieci doskonałości posiadające kadry na najwyższym poziomie naukowym.
civil society organisation (CSO )
organizacja społeczeństwa obywatelskiego - Jakikolwiek podmiot prawny, pozarządowy (non govermental), nie nastawiony na zysk (not for profit), realizujący cele społecznie użyteczne.
CIVITAS Initiative
inicjatywa CIVITAS - Inicjatywa adresowana do miast, które chcą wpływać na politykę transportową i podążać w kierunku czystego transportu miejskiego. Inicjatywa jest kontynuowana przez CIVITAS-Plus.
http://www.civitas-initiative.org
collaborative project (CP)
projekt współpracy - Jeden z systemów finansowania 7.PR, którego celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii lub produktu. Rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja projektów współpracy mogą być różne w zależności od dziedziny i tematu. W projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. Istnieje kilka rodzajów tego typu systemu finansowania.
Common Agricultural Policy (CAP)
Wspólna Polityka Rolna - Wszystkie przedsięwzięcia dotyczące sektora rolnego, podejmowane przez Wspólnotę Europejską w celu wypełnienia postanowień zapisanych w Traktatach Rzymskich; obejmują obszary: rolnictwo, leśnictwo, uprawę winorośli oraz ogrodnictwo.
Common Fisheries Policy (CFP)
Wspólna Polityka Rybołówstwa - Celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa jest zapobieżenie przełowieniu, przy jednoczesnej ochronie interesów producentów i konsumentów. Jest ona realizowana poprzez regulację różnych podobszarów takich jak ochrona żywych zasobów morza, organizacja rynku produktów rybołówstwa, polityka strukturalna i polityka zewnętrzna.
Community Research and Development Information Service (CORDIS)
Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju - Serwis zawierający informacje o działalności naukowej i finansowaniu badań w UE, w tym o celach i zasadach 7.PR (np. zaproszenia do składania wniosków, dokumenty potrzebne do przygotowania projektu, elektroniczny system ich wysyłania do KE).
http://cordis.europa.eu/
Competitiveness and Innovation Programme (CIP)
Program Ramowy Konkurencyjność i Innowacje - Program ramowy UE ustanowiony na lata 2007-2013, komplementarny do 7.PR. Skupia wspólnotowe programy wsparcia adresowane do MŚP oraz w dziedzinach takich jak ICT oraz energia, zwracając zarazem uwagę na kwestie dotyczące środowiska i eko-innowacji (innowacji przyczyniajacych się do ochrony środowiska).
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm
Concentrated Solar Power (CSP)
skoncentrowana energia słoneczna - Gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego, zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.
CONCERTO Initiative
inicjatywa CONCERTO - Nowa inicjatywa UE, która ma wspierać działania społeczności lokalnych.
consortium
konsorcjum - Wszystkie podmioty, które podpisały umowę o dotację odnoszącą się do konkretnego projektu. Co do zasady mają one także obowiązek zawarcia umowy konsorcjum. Minimalne wymogi dotyczące składu konsorcjum określone są w zaproszeniu do składania wniosków.
consortium agreement
umowa konsorcjum - Umowa zawierana pomiędzy beneficjentami danego projektu regulująca wzajemne relacje pomiędzy partnerami, np.sposób podejmowania decyzji, planowanego podziału budżetu, praw własności intelektualnej itp. Jej zawarcie jest obowiązkowe chyba, że co innego wskazano w zaproszeniu do składania wniosków. Nie może ona zawierać żadnych postanowień sprzecznych z umową o dotację.
continuous submission
nadsyłanie wniosków w trybie ciągłym - Możliwość ciągłego nadsyłania wniosków na niektóre konkursy. Ich ocena dokonywana jest w kilku wyznaczonych terminach. W danym terminie oceniane są te projekty, które KE otrzymała przed jego upływem.
contract
kontrakt - W 6.PR umowa główna, zawierana pomiędzy Wspólnotą Europejską reprezentowaną przez KE a partnerami projektu. W 7.PR nazywana jest umową o dotację.
contract of association
umowa asocjacji - Umowa zawierana pomiędzy Wspólnotą Euratomu i instytucjami krajowymi dotycząca udziału instytucji naukowych i przemysłowych w europejskim programie badań i rozwoju nowego źródła energii ? syntezy lekkich jąder.
convergence regions
regiony konwergencji - Regiony UE o średnim dochodzie (ściślej: produkcie krajowym brutto na osobę) poniżej 75 % przeciętnej europejskiej. Obejmują one około połowy ludności Europy ? w tym większość obywateli nowych państw członkowskich.
coordination action (CA)
akcja koordynacyjna - Jeden z dwóch rodzajów akcji koordynacyjnych i wspierających w 7.PR. W projektach tego typu muszą uczestniczyć przynajmniej 3 podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.
coordination and support action (CSA)
akcja koordynacyjna i wspierająca - Jeden z systemów finansowania 7.PR wspomagający realizację programu i politykę badawczo-naukową Wspólnoty, np. poprzez prace studyjne i analizy, działania informacyjne i promocyjne, organizację konferencji i seminariów.
coordinator
koordynator - Beneficjent, który koordynuje prace konsorcjum i pośredniczy w komunikacji między Komisją i innymi beneficjentami projektu.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version