strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
deadline
nieprzekraczalny termin - Termin do którego KE musi otrzymać w formie elektonicznej projekty przygotowywane na konkretne zaproszenie do składania wniosków. Zwykle o godz. 17 danego dnia blokowany jest system ich wysyłania (EPSS).
Decision on Euratom
Decyzja w sprawie Euratomu - Decyzja nr 2006/970/Euratom Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007?2011).
Decision on FP7
Decyzja powołująca 7PR - Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca powołania siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji na lata 2007-2013.
deliverable
wymierny rezultat - Wymierny efekt realizacji określonej części projektu (work package), np. konferencja, publikacja, software, raport.
demonstration activity
wdrożenia - Działania związane ze sprawdzeniem w badaniach przemysłowych nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług włacznie z prototypami, jeśli nie mogą być one bezpośrednio skomercjalizowane.
DEMOnstration Power Plant (DEMO)
Ma to być następca ITERa - elektrownia działająca w oparciu o energię syntezy jądrowej. Prototyp komercyjny reaktora DEMO spodziewany jest za ok. 20 lat.
detached national expert (DNE)
delegowany ekspert krajowy - Osoba oddelegowana przez macierzystą organizację do pracy czasowej w instytucjach europejskich. W przypadku Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) do jej obowiązków należy opracowywanie standartów w zakresie prawa dotyczącego badań prowadzonych przez JRC.
direct action
działanie bezpośrednie - Inicjatywa finansowana bezpośrednio przez KE, np. Wspólnotowe Centrum Badawcze a także projekty zaakceptowane w ramach przetargów organizowanych przez KE na wykonanie konkretnych usług lub zadań.
direct costs
koszty bezpośrednie - Koszty poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu, np. wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań, koszty podróży, materiałów, zakupu sprzętu itp.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version