strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
Eastern European and Central Asia Countries (EECA)
kraje Europy Wschodniej i Azji Środkowej - Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Republika Kirgizji, Mołdowa, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan.
Electronic Proposal Submission Service (EPSS)
elektroniczny serwis wysyłania wniosków - Serwis ułatwiający przygotowywanie i obowiązkowe elektroniczne składanie wniosków (on-line) o dofinansowanie z 7. PR. System dostępny jest za pośrednictwem CORDIS dla każdego zaproszenia do składania wniosków.
eligibility criteria
kryteria formalne - Kryteria, jakie musi spełniać projekt aby zakwalifikować się do oceny merytorycznej. Należy do nich w szczególności odpowiedni skład konsorcjum, nadesłanie projektu w terminie, kompletność wniosku.
ELSA Data Base (ELSA)
baza rekrutacji pracowników - Baza, utworzona w 6.PR, osób zainteresowanych pracą w strukturach KE, z której wybierani są kandydaci, np. do pracy w Wspólnotowym centrum Badawcze (JRC).
http://cordis.europa.eu/elsa/
Emergency Response Support Service (ERSS)
Serwis informacyjny, którego celem jest reakcja na zaistniałe kryzysy i katastrofy naturalne.
end-user
użytkownik końcowy - Odbiorca wyników projektu, np. jednostka samorządu terytorialnego, szpital, biblioteka, przedsiębiorstwo.
Enhanced geothermal systems (EGS)
wzmocniony system geotermalny - Ulepszone techniki produkcji energii geotermalnej.
Enlargement and Integration Action
akcje na rzecz rozszerzenia i integracji UE - Lista akcji zawierająca informacje o konkursach na stypendia, warsztaty oraz zaawansowane szkolenia organizowane w ramch JRC.
ERA-NET (ERA-NET)
ERA-NET - Projekty sieciowe realizowane przez instytucje wdrażające programy finansowania badań. Celem projektów jest wymiana doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi UE oraz wypracowanie ponadnarodowych instrumentów wspierających badania i finansowanych przez grupę państw lub regionów.
ERC Advanced Grant
Grant w Programie Pomysły 7.PR dla doświadczonych badaczy, o ustalonej niezależnej pozycji.
ERC Starting Grant
Grant w Programie Pomysły 7.PR dla badaczy rozpoczynających niezależną karierę; skierowany do naukowców mających doświadczenie naukowe od 2 do 9 lat po uzyskaniu stopnia doktora.
Eureka (Eureka)
Eureka - Inicjatywa powołana decyzją Konferencji Ministrów 17 państw europejskich oraz przedstawicieli Komisji Wspólnot Europejskich w 1985 roku. Finansuje projekty współpracy międzynarodowej pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi. EUREKA jest postrzegana w Europie jako ważny element integracyjny gdyż projekty są finansowane ze źródeł krajowych. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu EUREKI jest jego innowacyjność, wdrożenie nowej technologii i szansa na komercyjną sprzedaż rezultatów projektu. Rocznie uruchamia się ok. 200 projektów badawczo-rozwojowo-wdrożeniowych o łącznym budżecie sięgającym 500 mln euro.
European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)
partnerstwo pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych - Program badawczy na rzecz opracowania nowych produktów leczniczych i szczepionek przeciw HIV/AIDS, malarii i gruźlicy.
http://www.edctp.org/
European COoperation in the field of Scientific and Technical Research (COST)
Program COST - Celem programu jest wzmacnianie badań naukowych i rozwoju technologii w Europie poprzez wsparcie współpracy pomiędzy europejskimi naukowcami, a także koordynacja krajowych programów badawczych. Program jest realizowany od 1971 r., obecnie wspiera ponad 200 projektów rocznie w określonych dyscyplinach badawczych.
European Defence Agency (EDA)
Europejska Agencja Obrony - Agencja powołana w 2004 r., zajmuje się między innymi poprawą zdolności obronnych Wspólnoty (w szczególności w obszarze zarządzania kryzysowego), promowaniem europejskiej współpracy, w tym naukowej i technologicznej, w dziedzinie uzbrojenia i zdolności obronnych, wzmocnieniem europejskiego przemysłu obronnego i bazy technologicznej oraz stworzeniem konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, wypracowaniem spójnego i systematycznego podejścia przy definiowaniu i realizacji Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
http://www.eda.europa.eu
European Environment Agency (EEA)
Europejska Agencja Środowiska - Agencja UE zajmująca się monitorowaniem stanu środowiska naturalnego.
http://www.eea.europa.eu/
European Fusion Development Agreement (EFDA)
Organizacja koordynująca badania europejskich ośrodków badawczych syntezy jądrowej i ich współpracę z przemysłem, a także wspólną eksploatację JETa i udział Europy we współpracy międzynarodowej.
http://www.efda.org/
European Investment Bank (EIB)
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - Działa od 1958 r. jako instytucja finansowa UE (non-profit), której akcjonariuszami są państwa członkowskie Wspólnoty. EBI jest niezależny od budżetu Unii, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne. Udziela długoterminowych kredytów (lub je gwarantuje), w ramach RSFF, zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy i państw kandydujących, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty.
http://www.eib.org
European Navigation System GALILEO (GALILEO)
Europejski System Nawigacji Satelitarnej GALILEO - Aktualnie jest w trakcie budowy, która ma potrwać do 2010 roku.
http://www.esa.int/esaNA/galileo.html
European Neighbourhood Policy (ENP)
Europejska Polityka Sąsiedztwa - Oficjalna polityka UE wobec krajów z nią sąsiadujących, dająca im uprzywilejowaną pozycję, zbudowaną na poszanowaniu wspólnych wartości (demokracja, prawa człowieka, praworządność, zasady wolnego runku i stały rozwój). Oferuje ściślejszą integrację polityczną i ekonomiczną, jednak nie prowadzi do rozmów akcesyjnych. Kluczowym jej elementem są dwustronne "Plany działania" uzgodnione z każdym krajem partnerskim, zawierające plany krótko- i średniookresowych reform politycznych i ekonomicznych. Dotyczy: Algierii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Egiptu, Gruzji, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii, Maroka, Mołdawii, Palestyny, Syrii, Tunezji, Ukrainy. Rosję wiąże z UE specjalna umowa partnerstwa strategicznego.
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
Europejska Organizacja ds.Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych - Organizacja zajmująca się eksploatacją satelitów meteorologicznych.
www.eumetsat.int/
European Personnel Selection Office (EPSO)
Europejskie Biuro Selekcji Personelu - Biuro zajmujące się rekrutacją pracowników dla instytucji europejskich.
http://europa.eu/epso/index_en.htm
European Research Advisory Board (EURAB )
Europejska Rada Doradcza ds. Badań - Niezależny Komitet Doradczy, utworzony przez KE w 2001 roku i wspierający ją w kreowaniu i realizacji europejskiej polityki naukowej.
http://ec.europa.eu/research/eurab/index_en.html
European Research Council (ERC)
Europejska Rada Badań - Rada zarządzająca programem "Pomysły" 7.PR, składająca się z niezależnej rady naukowej (22 naukowców) wspieranej przez agencję ds. realizacji programu. Rada Naukowa ustanawia strategię naukową, odpowiada za decyzje określające rodzaj finansowanych badań oraz gwarantuje jakość działania z naukowego punktu widzenia. Opracowywuje roczny program prac, odpowiada za ustanowienie procedury oceny, a także monitorowanie i kontrolę jakości wdrożenia programu.
http://erc.europa.eu/index_en.cfm
European Security Forum (ESF)
Europejskie Forum Bezpieczeństwa - Celem ESF jest wzrost przejrzystości i wspólnego planowania programów badawczych w obszarze bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy na poziomie europejskim (będzie on odpowiedzialny za kształtowanie długofalowej europejskiej polityki bezpieczeństwa) w najważniejszych obszarach tematycznych oraz określeniem wspólnych potrzeb dostawców i odbiorców.
European Security Research Advisory Board (ESRAB)
Zespół Doradczy ds. Europejskich Badań nad Bezpieczeństwem - Zespół doradczy, powołany w 2005 r., który miał za zadanie opracować zalecenia i wnioski dotyczące strategicznych i operacyjnych aspektów Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem (ESRP), w tym założeń i priorytetów prac, zagrożeń, kierunków działania na rzecz poprawy bazy technologicznej europejskiego przemysłu, optymalizacji wykorzystania infrastruktury badawczej oraz technologii monitoringu działań i komunikacji, służących poprawie bezpieczeństwa europejskiego (bez uwzględnienia problematyki obrony, domeny Europejskiej Agencji Obrony).
http://ec.europa.eu/enterprise/security/ articles/article_2006-04-06_en.htm
European Space Agency (ESA)
Europejska Agencja Kosmiczna - Organizacja międzyrządowa, zajmująca się badaniami i eksploatacją przestrzeni kosmicznej.
http://www.esa.int/esaCP/index.html
European Space Policy
Europejska Polityka Kosmiczna - Europejska polityka dotycząca przestrzeni kosmicznej.
http://ec.europa.eu/enterprise/space/index_en.html
European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)
Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych - Międzyrządowe ciało złożone z przedstawicieli ministerstw nauki krajów członkowskich i stowarzyszonych.
http://cordis.europa.eu/esfri/home.html
European Technology Platforms (ETP)
Europejskie Platformy Technologiczne - Od 2003 przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych majace na celu opracowanie strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. Inicjatywy mają prowadzić do do tworzenia wielkich projektów naukowo-technologicznych mobilizujące myśli badawczą i środki finansowe na poziomie europejskim. Jednym z głównych zadań Platform jest ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia przygotowanych strategii.
European Union Energy Initiative (EUEI)
Energetyczna Inicjatywa Unii Europejskiej - Inicjatywa UE na rzecz wykorzysania energii niezbędnej dla zrównoważonego rozwoju.
http://ec.europa.eu/development/body/theme/energy/initiative/index_en.htm
Eurostars
Eurostars - Projekty realizowane przez instytucje wdrażające programy finansowania badań, pochodzące z państw członkowskich i stowarzyszonych z UE, wspierające przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczą.
evaluation criteria
kryteria oceny merytorycznej - Kryteria zawarte w Programach Pracy na podstawie których część opisowa projektu podlega ocenie dokonywanej przez niezależnych ekspertów.
Evaluation Summary Report
podsumowanie oceny projektu - Końcowa ocena merytoryczna i punktowa projektu będąca wynikiem porozumienia wszystkich ekspertów go oceniających; opracowywana i wysyłana do wnioskodawców przez KE.
expert
ekspert - Do oceny projektów KE zaprasza ekspertów, zarejestrowanych w specjalnie w tym celu przygotowanej bazie ekspertów 7.PR. Można wpisać się do niej indywidualnie lub poprzez swoją instytucję macierzystą.
http://www.kpk.gov.pl/7pr/eksperci.html

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version