strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
Fast-Track Services (FTS)
Usługi Szybkiego Namierzania - Usługi w ramach Globalnego Monitoringu dla Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES), które będą gotowe w fazie operacyjnej w 2008r., np.monitoring lądu, morza oraz sytuacji kryzysowych.
Fellowship cat. 20
stypendium kat. 20 - Stypendium Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) przeznaczone dla doktorantów, do 35 roku życia.
Fellowship cat. 30
stypendium kat. 30 - Stypendium Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) przeznaczone dla młodych doktorów, do 35 roku życia.
Fellowship cat. 40
stypendium kat. 40 - Stypendium Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) przeznaczone dla doświadczonych naukowców: 10 lat doświadczenia w badaniach po uzyskaniu stopnia doktora lub 16 lat doświadczenia bez stopnia doktora. Poprzednio nazywane jako stypendium dla Visiting Scientists.
Fifth Framework Programme FP5 (FP5)
5. Program Ramowy - Program Wspólnoty finansujący badania na poziomie europejskim w latach 1998-2002.
http://cordis.europa.eu/fp5/home.html
fixed amount
ryczałt - Kwota o ustalonej przez KE wysokości dla niektórych kategorii kosztów występujących w projektach badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Program Ludzie 7.PR; Program Human Resources and Mobility 6.PR).
flat-rate
stawka zryczałtowana - Stawka procentowa lub kwotowa wyznaczona przez KE dla określenia kosztu pewnych części lub całości projektu.
foreground
nowa wiedza - Własność intelektualna powstała w wyniku realizacji projektu, niezależnie od tego, czy może być ona chroniona czy nie. Obejmuje prawa autorskie i pokrewne, prawa do wzorów przemysłowych, prawa patentowe, prawa do odmian roślin lub podobne formy ochrony prawnej.
Fourth Framework Programme (FP4)
4. Program Ramowy - Program Wspólnoty finansujący badania na poziomie europejskim w latach 1994-1998.
http://cordis.europa.eu/guidance/fp4_pl.html
frontier research
badania pionierskie, poznawcze - Określenie stosowane w Programie Pomysły 7.PR, wskazujące na charakter finansowanych badań
full proposal
pełny wniosek - Pełna wersja projektu wysyłana na konkurs z jedno-etapową oceną lub na drugi etap konkursu o dwuetapowej ocenie.
funding scheme
system finansowania - Jeden z typów projektów, jakie mogą być realizowane w 7PR (np. sieci doskonałości, projekty współpracy, projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie). Wszystkie systemy finansowania wymienione są w załączniku III do Decyzji dotyczącej 7PR.
Future and Emerging Technologies (FET)
technologie przyszłości - Poszukiwanie nowych rozwiązań i technologii.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version