strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
GEANT (GEANT)
Paneuropejska, naukowa sieć o wielo-gigabitowej przepustowości integrująca narodowe badawczo-edukacyjne sieci w Europie.
http://www.geant.net/
Geographical Information System (GIS)
system informacji geograficznej - System informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie decyzji.
http://www.gis.com/whatisgis/
Global Earth Observation System of Systems (GEOSS)
Globalny System Systemów Obserwacji Ziemi - Projekt wspierany przez niemal 40 organizacji międzynarodowych, który ma skoordynować i zharmonizować pracę ok. 100 tys. urządzeń pomiarowych rozmieszczonych na lądzie, bojach, statkach, dnach oceanów, a także satelitów obserwujących Ziemię z kosmosu.
http://www.epa.gov/geoss/
Global Monitoring for Environment and Security (GMES)
Globalny Monitoring dla Środowiska i Bezpieczeństwa - Inicjatywa UE i Europejskiej Agencji Kosmicznej realizowana w ramach Europejskiej Polityki Kosmicznej. Jej celem jest stworzenie możliwości wykorzystania technik zdalnej obserwacji Ziemi dla potrzeb ochrony środowiska i szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa.
http://www.gmes.info/index.php?id=home
Global Navigation Satellite System (GLONASS)
Globalny System Nawigacji Satelitarnej - Rosyjski satelitarny system nawigacyjny obejmujący swoim zasięgiem cały świat.
http://www.glonass-ianc.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=202:1:6527410896502763616
Global Positioning System (GPS)
System Globalnego Pozycjonowania - Amerykański system nawigacji satelitarnej obejmujący zasięgiem całą kulę ziemską.
http://www.gpsworld.com/gpsworld/
GMES Advisory Council (GAC)
Rada Doradcza GMES - Ciało doradcze ds.Programu GMES (Globalny Monitoring dla Środowiska i Bezpieczeństwa).
Good Manufacturing Practice (GMP)
Dobra Praktyka Produkcyjna - System oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnienia jakości gwarantujących, że wytworzone produkty spełniają określone wymagania jakościowe. Zasady są opracowywane i publikowane przez oficjalne instytucje rządowe.
grant agreement
umowa o dotację - Umowa zawarta między KE a beneficjentami w celu realizacji projektu.
grids
sieci komputerowe - Sieci komputerowe o dużych przepustowościach łączące ośrodki badawczo-rozwojowe i centra obliczeniowe.
guarantee fund
fundusz gwarancyjny - Mechanizm utworzony w 7.PR w celu zarządzania ryzykiem związanym z nieodzyskanymi kwotami należnymi KE. Tworzony z wkładów wnoszonych przez uczestników projektów, które nie przekraczają 5% dofinansowania KE przypadającego na uczestnika. Podlegają one zwrotowi na zakończenie projektu.
Guide for Applicants
przewodnik dla wnioskodawców - Dokument zawierający informacje potrzebne do przygotowania wniosku, np. procedury przygotowania i wysyłania projektu do KE, kryteria oceny, formularze aplikacyjne. Osobne przewodniki są przygotowane dla każdego systemu finansowania i każdego zaproszenia do składania wniosku; dostępne na stronach CORDIS.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version