strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
INCO-NET (INCO-NET)
INCO-NET - Projekty sieciowe służące współpracy i budowaniu relacji partnerskich w ramach przestrzennie pogrupowanych krajów trzecich: (i) Bałkany Zachodnie; (ii) basen Morza Śródziemnego; (iii) Europa Wschodnia i Azja Środkowa; (iv) Azja; (v) Ameryka Łacińska. Celem projektów jest integracja środowiska związanego z kreowaniem polityki badawczej, środowiska naukowego, obywateli oraz podmiotów sfery prywatnej z UE i z krajów trzecich, koncentrująca się na identyfikacji priorytetów naukowo-badawczych i kierunków rozwoju współpracy. Są one także narzędziem wdrażania specyficznych działań dedykowanych wzmocnieniu udziału instytucji z krajów trzecich w programach ramowych.
indicative budget
przybliżony budżet - Zazwyczaj tym terminem KE określa wysokość środkow finansowych przeznaczonych na dane zaproszenie do składania wniosków.
indicative multi-annual plan
indykatywny plan wieloletni - Plan alokacji środków KE do RSFF (Finansowy Instrument Podziału Ryzyka) na lata 2007-2013, w podziale na obszary tematyczne 7.PR.
indirect action
działanie pośrednie - Działanie podejmowane przez jeden lub więcej podmiotów przy wykorzystaniu jednego z systemów finansowania funkcjonujących w 7PR, czyli innymi słowy projekt realizowany przy użyciu jednego z systemów finansowania.
indirect costs
koszty pośrednie - Koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp.
individual assessment
ocena indywidualna - Ocena merytoryczna projektu dokonana przez eksperta; każdy projekt jest oceniany przez co najmniej trzech niezależnych ekspertów wybieranych przez KE z bazy ewaluatorów.
Infrastructure for Spatial InfoRmation in Europe (INSPIRE)
Inicjatywa mająca na celu utworzenie w Europie infrastruktury dostarczającej informacji o zagospodarowaniu przestrzeni w Europie.
http://www.ec-gis.org/inspire/
Innovating Regions in Europe (IRE)
Innowacyjne Regiony Europy - Sieć regionalna zainicjowana przez KE w 1996 r., mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji.
http://www.innovating-regions.org
innovation
innowacja - Pomyślna ekonomicznie eksploatacja nowych pomysłów. Według podręcznika Oslo Manual innowacja ma miejsce, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy czym ów produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa.
Innovation Relay Centre (IRC)
Ośrodek Przekazu Innowacji - Regionalne centrum transferu technologii ułatwiające współpracę pomiędzy twórcami i uzytkownikami nowych rozwiązań technicznych. Utworzone w krajach członkowskich tworzą sieć IRC wspierającą lokalne przedsiębiorstwa w uzyskaniu dostępu do europejskiego rynku technologii poprzez promowanie ich technologii w całej Europie oraz poszukiwanie i pozyskiwanie rozwiązań technologicznych.
http://irc.cordis.lu/
Institute for Energy (IE)
Instytut Energii - Jeden z 7 instytutów badawczych JRC zajmujący się bezpieczeństwem energii jądrowej, rozwijaniem nowych systemów energii jądrowej, medycyną jądrową, problemami przechowywania i przetwarzania energii, termiczną obróbką biomasy, pozyskiwaniem energii i odpadów.
Institute for Health and Consumer Protection (IHCP)
Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta - Jeden z 7 instytutów badawczych JRC zajmujący się ustanowieniem klarownych standardów i gwarancji bezpieczeństwa i jakości produktów będących w codziennym użytku, takich jak przetworzone pokarmy, żywność dla zwierząt, urządzenia lekarskie, biomedyczne i chemiczne.
Institute for Prospective Technological Studies (IPTS)
Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych - Jeden z 7 instytutów badawczych JRC zajmujący się analizami perspektyw technoekonomicznych wspierających proces tworzenia polityk europejskich, analizami i interpretacją postępu w takich obszarach jak technologie dla informacji i komunikacji, przemysłowe i "czyste" technologie, energia i transport.
Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM)
Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów - Jeden z 7 instytutów badawczych JRC zajmujący się promowaniem wspólnego europejskiego systemu pomiarów, w szczególności w odniesieniu do standardów dotyczących środowiska, zdrowia i ochrony konsumentów.
Institute for the Protection and the Security of the Citizen (IPSC)
Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli - Jeden z 7 instytutów badawczych JRC zajmujący się bezpieczeństwem informatycznym, nowymi technologiami w zwalczaniu oszustw, monitoringiem w rolnictwie, bezpieczeństwem ludności, oceną ryzyka technologicznego i gospodarczego, bezpieczeństwem jądrowym i zwalczaniem nielegalnego obrotu materiałami radioaktywnymi.
Institute for Transuranium Elements (ITU)
Instytut Pierwiastków Transuranowych - Jeden z 7 instytutów badawczych JRC zajmujący się aspektami ochrony obywateli na wypadek ryzyka związanego z użytkowaniem i przechowywaniem pierwiastków radioaktywnych.
Institute of the Environment and Sustainability (IES)
Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju - Jeden z 7 instytutów badawczych JRC zajmujący się badaniami zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie, i ich wpływem na środowisko i ludzi, jak również promowaniem energii odnawialnych.
Institutional and Scientific Relations Directorate (ISR)
Dyrekcja Strategii Naukowej - Dyrektoriat w ramach struktury Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC), z siedzibą w Brukseli, którego zadaniem jest kształtowanie ogólnej strategii badawczej JRC. Jest on łącznikiem pomiędzy poszczególnymi instytutami i twórcami polityk.
Integrating Activities (IA)
działania integrujące - Projekty współpracy lub działania koordynacyjne i wspierające dla realizacji wspólnych przedsięwzięć infrastruktur badawczych. Muszą obejmować trzy rodzaje działań: tworzenie i wzmacnianie sieci; ponadnarodowy dostęp do infrastruktur; wspólne działania badawcze.
Intelectual Propert Rights (IPR)
prawa własności intelektualnej - W przypadku projektów współfinansowanych przez KE prawa własności intelektualnej zazwyczaj należą do uczestników projektu. W projektach lub działaniach, których pełne koszty ponosi KE, prawo własności intelektualnej na ogół należy do Wspólnoty.
Intelligent Energy Europe (IEE)
Inteligentna Energia dla Europy - Nowy program działań w obszarze energii, który zastąpił istniejący do roku 2002 Energetyczny Program Ramowy. Komisja Europejska podkreśliła potrzebę dostosowania polityki energetycznej i transportowej.
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
intermediary
pośrednik - W ramach Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka (RSFF) instytucja pośrednicząca w procesie udzielania kredytów o wartości niższej niż 7,5 mln EURO. Pośrednikami finansowymi są banki komercyjne i inne instytucje finansowe współpracujace z EBI, który jest gwarantem udzielanych kredytów.
http://www.eib.org/news/News.asp?news=33&cat=10
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) - Agenda ONZ do spraw pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Swoje cele statutowe Agencja realizuje m.in. udzielając pomocy ekspertów krajom rozwijającym się, przyznając stypendia na kształcenie przez te kraje własnych kadr, wspomagając materialnie programy badawcze realizowane przez kraje członkowskie, organizując wymianę naukową.
http://www.iaea.org/
International Cooperation Partner Country (ICPC)
partnerski kraj współpracy międzynarodowej - Państwo trzecie, które KE klasyfikuje w grupie państw o niskich dochodach, dolnej lub górnej strefie dochodów średnich, i które zostało wymienione jako takie w programach prac.
international organisation
organizacja międzynarodowa - Organizacja międzyrządowa, inna niż Wspólnota, posiadająca osobowość prawną na mocy międzynarodowego prawa publicznego, jak również każda specjalna agencja utworzona przez tego rodzaju organizację międzynarodową.
International organisation of European interest
międzynarodowa organizacja o znaczeniu europejskim - Organizacja międzynarodowa, której większość członków stanowią kraje członkowskie lub stowarzyszone, i której głównym celem jest wspieranie współpracy naukowej i technologicznej w Europie.
International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)
Międzynarodowy Doświadczalny Reaktor Termojądrowy - Międzynarodowy projekt badawczy, którego celem jest zbadanie możliwości produkowania na wielką skalę energii z syntezy jądrowej.
http://www.iter.gouv.fr/
IPR-Help Desk (IPR-HelpDesk )
serwis IPR - Serwis uruchomiony w ramach programu Innovation w celu udzielania pomocy w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i w kwestiach patentowych.
http://www.ipr-helpdesk.org/index.html

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version