strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
key words
słowa kluczowe - Określenia uszczegółowiające dziedzinę badawczą projektu, podawane przez wnioskodawców w formularzu wniosku (część A); pomagają one KE w zidentyfikowaniu ekspertów, którzy mają oceniać dany projekt.
know-how
wiedzieć jak - Pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są niejawne, istotne oraz zidentyfikowane (rozporządzenie KE nr 772/2004 z dn. 07.04.2004 r.).
Knowledge Based Bio-Economy (KBBE)
Europejska biogospodarka oparta na wiedzy/Biogospodarka - Pojęcie biogospodarka obejmuje wszystkie gałęzie przemysłu i sektory gospodarki zajmujące się wytwarzaniem i gospodarowaniem lub wykorzystaniem w jakikolwiek inny sposób zasobów biologicznych oraz pokrewne usługi i przedsiębiorstwa, takie jak rolnictwo, przemysł spożywczy, rybołówstwo, leśnictwo, itp., które oferują odpowiednie wyroby lub same je konsumują.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version