strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
Land Monitoring Core Service (LMCS)
Serwis, którego celem jest monitoring obszarów lądowych.
Latin America and the Caribbean Countries (LAC)
kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów - Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Columbia, Kostaryka, Ekwador, El Salwador, Gwatemala, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Urugwaj, Wenezuela
legal entity
podmiot prawny - Osoba fizyczna lub osoba prawna utworzona na mocy prawa krajowego, obowiązującego w miejscu jej siedziby lub na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego; posiada ona osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby fizycznej za siedzibę uznaje się jej miejsca zamieszkania.
leverage effect
efekt dźwigni - Efekt finansowy wygenerowany w ramach RSFF - oczekuje się, że wartość udzielonych kredytów i gwarancji będzie 4-6 krotnie wyższa od wartości funduszy alokowanych przez KE i Europejski Bank Inwestycyjny do tego instrumentu finansowego.
Life Cycle Assessment (LCA)
Modelowanie oddziaływań pomiędzy środowiskiem, a określonym produktem wytworzonym przez człowieka - od jego powstania, aż do zakończenia jego używania.
http://www.pre.nl/life_cycle_assessment/default.htm
lump-sum
ryczałt - Kwota o ustalonej z góry wysokości wyznaczona przez KE dla określenia kosztu pewnych części lub całości projektu.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version