strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
Part A
część A wniosku - Tabelaryczna część wniosku zawierająca podstawowe informacje o projekcie i jego uczestnikach, np. słowa kluczowe, nazwę i typ instytucji, osobę do kontaktów.
Part B
część B wniosku - Opisowa część wniosku przygotowywana przez wnioskodawców zgodnie z wytycznymi KE, zawierająca np. opis celu projektu, zadań i uczestników, metody realizacji przewidzianych zadań, zarządzanie projektem, oczekiwane rezultaty i ich wpływ na dany obszar badawczy i społeczeństwo.
participant
uczestnik - Podmiot prawny, który podpisał umowę o dotację z Komisją Europejską dotyczącą realizacji projektu (beneficjent).
particular requirements
wymagania dodatkowe - Dodatkowe warunki (wymienione w zaproszeniu do składania wniosków), jakie musi spełniać projekt złożony w danym konkursie.
peer review
recenzja/ocena - Ocena dokonywana przez osoby równe sobie rangą/stanowiskiem.
pre-registration
rejestracja wstępna - Wstępna, czasami obowiązkowa (np. w programie Pomysły) rejestracja wniosku, przed jego formalnym złożeniem. Umożliwia ona dobór ekspertów o odpowiednich kwalifikacjach.
Preparatory Action for Security Research (PASR)
Akcja Przygotowawcza do Programu Badań nad Bezpieczeństwem - Akcja (2004-2006) podjęta z inicjatywy KE, której celem było zidentyfikowanie metod oraz sieci instytucji zdolnych do prowadzenia w latach 2007 ? 2013 prac badawczo ? rozwojowych nad bezpieczeństwem, zbadanie zależności pomiędzy unijnymi programami badawczymi a określonymi potrzebami badań nad bezpieczeństwem, znalezienie możliwości podniesienia konkurencyjności przemysłu oraz podniesienia efektywności finansowej współpracy technologicznej w zakresie bezpieczeństwa.
principal investigator (PI)
główny badacz - Lider zespołu badawczego w Programie Pomysły 7.PR.
Programme and Resource Management Directoriate (PRM)
Dyrektoriat ds. Zasobów - Dyrektoriat Komisji Europejskiej w ramach struktury Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) z siedzibą w Brukseli i w Isprze, odpowiedzialny za zagwarantowanie wszystkim instytutom badawczym JRC logistycznego wsparcia potrzebnego do zrealizowania ich celów.
programme committee
komitet programowy - Grupa oficjalnych przedstawicieli państw członkowskich i stowarzyszonych utworzona w danym obszarze programu ramowego, której zadaniem jest wspieranie KE w realizacji tego obszaru.
project
projekt - Całość prac i zadań zaplanowanych do wykonania w umowie o dotację (a dokładnie w Aneksie I do tej umowy).
proposal
wniosek - Wniosek o dotację z programu ramowego.
provisioning and capital allocation
rezerwa i realokacja kapitału - Utworzona rezerwa i dokonana realokacja kapitału ze środków przekazanych do RSFF przez KE i Europejski Bank Inwestycyjny, dotyczące udzielonego kredytu, w wysokości uwzględniającej możliwe, oczekiwane i nieoczekiwane, straty banku.
public body
organ publiczny - Dowolny podmiot prawny ustanowiony jako organ publiczny w tej formie na podstawie prawa krajowego, prawa publicznego lub organizacja międzynarodowa.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version