strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
receipts
wpływy - Transfery finansowe lub wkłady w naturze nieodpłatnie udostępniane wykonawcy przez stronę trzecią, które są uważane za wpływy zgodnie z art.17 Aneksu II Kontraktu oraz dochody wygenerowane przez projekt.
Regional Innovation Strategy (RIS)
Regionalna Strategia Innowacji - Podstawowe narzędzie kształtowania polityki innowacyjnej na poziomie regionu. RSI, na bazie diagnozy potencjału innowacyjnego regionu, określa strategiczne cele polityki innowacyjnej oraz taktykę ich osiągnięcia. Wskazuje sekwencję działań i zadań niezbędnych dla zdynamizowania innowacyjnego regionu. RSI ma na celu budowanie efektywnego wspierania innowacyjności w regionie.
Rene Descartes Prize
Nagroda Kartezjusza - Nagroda przyznawana zespołom badawczym z krajów członkowskich i stowarzyszonych za wyjątkowo doniosłe wyniki naukowe osiągnięte w projektach realizowanych w ramach wspólnych badań europejskich (niekoniecznie finansowanych przez programy UE), a od 2004 również za osiągnięcia w popularyzacji nauki. Minimalna wysokość nagrody za osiągnięcia naukowe - 200 000 ?; za popularyzację - 50 000 ?. Wnioski składać mogą koordynatorzy projektów lub osoby trzecie w ich imieniu.
http://www.cordis.lu/descartes/home.htm
renewable energy sources (RES)
odnawialne źródła energii - Źródła energii, których zasoby same się odnawiają i z tego powodu są praktycznie niewyczerpalne.
Research and Technology Development (RTD)
prace badawczo-rozwojowe (B+R) - Badania skierowane na zdobycie nowej wiedzy, która będzie wykorzystana w celu rozwoju nowych produktów, procesów lub usług.
Research for SME associations
Badania na rzecz izb gospodarczych i stowarzyszeń MŚP - Typ projektu, w którym badania na rzecz stowarzyszeń MŚP/izb gospodarczych zlecane są na zewnątrz.
Research for SMEs
Badania na rzecz MŚP - Typ projektu, w którym grupa przedsiębiorstw zleca wykonanie badań na zewnątrz.
research infrastructures
infrastruktury badawcze - Urządzenia, zasoby i usługi niezbędne do prowadzenia badań, np. aparatura, kolekcje, archiwa oraz urządzenia i oprogramowanie służące technologiom informacyjnym i komunikacyjnym (e-infrastruktura).
research organisation
organizacja badawcza - Podmiot prawny ustanowiony jako organizacja o charakterze niezarobkowym, której jednym z głównych celów jest prowadzenie działalności w zakresie badań lub rozwoju technologicznego.
research-driven cluster
klaster badawczy - Działająca w określonym sektorze gospodarki grupa składająca się z jednostek badawczych, lokalnych przedsiębiorstw, władz regionalnych/lokalnych (także agencji rozwoju regionalnego) i innych podmiotów (banki, izby gospodarcze).
reserve list
lista rezerwowa - Lista projektów, które otrzymały ocenę pozytywną (zarówno formalną jak i merytoryczną) ale nie otrzymały wystarczającej liczby punktów aby uzyskać dofinansowanie z programu ramowego.
risk-margin
marża ryzyka - Marża procentowa uwzględniona w oprocentowaniu kredytu, uwzględniająca ryzyko banku z tytułu udzielonego kredytu.
Risk-Sharing Finance Facility (RSFF)
Finansowy Instrument Podziału Ryzyka - Nowy instrument finansowy, bazujący na zasadzie podziału ryzyka kredytowego między KE i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wykorzystujący środki wspólnotowe w ramach 7.PR do zwiększenia wolumenu pożyczek o wyższym poziomie ryzyka udzielanych na realizacje projektów w obszarze B+R+I.
RSFF Beneficiaries, borrowers
Beneficjenci Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka, kredytobiorcy - Instytucje korzystające z kredytów w ramach RSFF: MŚP i duże firmy, publiczne i prywatne instytucje badawcze (z włączeniem uczelnii wyższych) uprawnione do zaciągania kredytow, spółki specjalnego przeznaczenia powołane przez konsorcja projektowe.
RSFF eligibility criteria
kryteria dopuszczalności - Kryteria dopuszczalności dotyczące uzyskania kredytu w ramach RSFF, ze względu na rodzaj projektu badawczego/innowacyjnego, kategorię kredytobiorcy.
RSFF portfolio
portfel RSFF - Portfel kredytów udzielonych bezpośrednio przez EBI i gwarancji udzielonych przez EBI dotyczących kredytów udzielonych przez banki współpracujące w ramach RSFF.
RTD performer
wykonawca badań - Podmiot prawny prowadzący działalność badawczo-rozwojową, np.uniwersytet, instytut badawczy, przedsiębiorstwo, posiadający zaplecze badawcze.
Rules for participation
Zasady uczestnictwa - Rozporządzenie Parlamentu Euroejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w 7.PR oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2013).

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version