strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
seconded national expert (SNE)
delegowany ekspert krajowy - Osoba oddelegowana przez macierzystą organizację do pracy czasowej w KE. W przypadku Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) do jej obowiązków należy opracowywanie standardów w zakresie prawa dotyczącego badań prowadzonych przez instytuty JRC.
Seventh Framework Programme (FP7)
7. Program Ramowy - Instrument finansowy realizacji polityki badawczej Wspólnoty w latach 2007-2013.
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
Sixth Framework Programme (FP6)
6. Program Ramowy - Program Wspólnoty finansujący badania na poziomie europejskim w latach 2002-2006.
http://cordis.europa.eu/fp6/home.html
small and medium-sized enterprise (SME)
małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) - Podmiot prawny prowadzący działalność gospodarczą, spełniający kryteria zawarte w zaleceniu KE 2003/361/EC (dziennik Urzędowy UE: L 124 z 20.05.2003r, s36). Zatrudnia mniej niż 250 osób, jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm
SME Association/Groupings (SME-AGs)
Stowarzyszenie zrzeszające MŚP - Organizacja zrzeszająca małe i średnie przedsiębiorstwa i reprezentująca ich interesy (np. izba gospodarcza).
Specific international cooperation actions (SICA)
specyficzne działania współpracy międzynarodowej - Projekty mające na celu promowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami europejskimi a państwami partnerskimi współpracy międzynarodowej (ICPC). Wymaga to zazwyczaj udziału minimum 2 uczestników z UE lub krajów stowarzyszonych oraz 2 z państw partnerskich współpracy międzynarodowej.
Specific Programme
Program szczegółowy - Podprogramy 7.PR: Współpraca, Pomysły, Ludzie, Możliwości, Wspólnotowe Centrum Badawcze, Euratom.
Standing Commitee for Agriculture Research (SCAR)
Stały Komitet ds. badań w rolnictwie - Celem Komitetu jest koordynacja badań w rolnictwie.
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/index_en.cfm
Structured Finance Facility (SFF)
strukturalny mechanizm finansowy - Mechanizm finansowy stosowany w Europejskim Banku Inwestycyjnym od 2001r. przy udzielaniu kredytów na przedsięwzięcia o podwyższonym poziomie ryzyka.
subcontracting
podwykonawstwo - Zlecenie na zewnątrz usług obejmujących wykonanie zadań wymaganych w ramach projektu, które nie mogą być wykonane przez samego wykonawcę.
support action (SA)
akcja wspierająca - Jeden z dwóch rodzajów akcji koordynacyjnych i wspierających 7.PR. W projektach tego typu może uczestniczyć jeden (lub więcej) podmiot prawny.
synergy
synergia - Zgodne współdziałanie czynników, skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych oddziaływań.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version