strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWY



STRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
Technical Annex
aneks techniczny - Aneks I do kontraktu zawierający opis merytoryczny projektu.
technology transfer
transfer technologii - Przekazanie informacji niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu. Informacja ta może mieć charakter techniczny (wiedza inżynierska, naukowa, standardy) oraz dotyczyć procedur (m.in. prawnych, umów o zachowaniu poufności, patentów, licencji).
themes
obszary tematyczne - Obszary tematyczne programu szczegółowego Współpraca; w 6PR nazwane były priorytetami.
third country
kraj trzeci - Każde państwo, które nie jest krajem członkowskim UE.
third party
podmiot trzeci - Podmiot nie będący stroną umowy o dotację.
third party resources
zasoby osób trzecich - Zasoby udostępnione wykonawcy przez stronę trzecią w celu wykorzystania ich w projekcie.
Three Rs principle (3Rs)
zasada trzech R - Zasada ograniczenia, zastąpienia i zawężenia (reduce, replace and refine) odnosząca się do wykorzystania zwierząt w badaniach i innych doświadczeniach, takich jak testy rutynowe.
threshold
próg - Minimalna liczba punktów określona przez KE dla poszczególnych kryteriów oceny projektu. Dla różnych obszarów i akcji programu ramowego są wyznaczane progi o różnej wysokości. Istnieje także dodatkowy próg mówiący o minimalnej liczbie punktów jaką musi otrzymać projekt aby uzyskać dofinansowanie z KE.
Transnational access
ponadnarodowy dostęp do infrastruktur - Działanie w ramach projektu "działania zintegrowane" (IA), pozwalające infrastrukturom badawczym na finansowanie naukowcom z zewnątrz przeprowadzenie analiz i badań z wykorzystaniem aparatury/zasobów infrastruktury.
two-stage submission
dwustopniowe składanie wniosku - W niektórych zaproszeniach do składania wniosków ustala się 2-etapowe nadsyłanie wniosków: etap 1- oceniana jest skrócona wersja projektu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wnioskodawcy są proszeni o przesłanie pełnej wersji projektu - etap 2.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version