strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Glosariusz 7PR
Prosimy o nadsyłanie uwag co do podanych definicji a także przysyłanie pojęć, które zdaniem Państwa warto byłoby zamieścić w Glosariuszu na adres:

Glosariusz serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/guidance/a-zindex_pl.html.
Glosariusz serwisu EUROPA http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
weighting
waga - KE dla poszczególnych kryteriow oceny merytorycznej projektu ustaliła procentowo ich wartość. Uzgodniona przez ekspertów ocena punktowa danego kryterium podlega przeliczeniu zgodnie z ustalonym dla niego procentem "wagi".
Western Balkan Countries (WBC)
kraje Bałkanów Zachodnich - Albania, Bośnia-Hercegowina, Montenegro, Serbia, była Jugosłowiańska Republika Macedonii (z Kosowem).
work package
pakiet pracy - Działania przewidziane w projekcie są dzielone przez wnioskodawców na kilka części (pakietów), z których każda powinna mieć jeden lub kilka mierzalnych rezultatów (deliverable). Schemat opisania pakietu pracy jest podany w przewodniku dla wnioskodawców.
Work Programme (WP)
Program Pracy - Oficjalny dokument KE opracowany dla każdego z tematów i akcji 7.PR na każdy kolejny rok ich realizacji. Konkretyzuje on obszary badawcze oraz zawiera informacje o obowiązujących systemach finansowania, kryteriach oceny i budżetu dla wszystkich konkursów przewidzianych w danym roku.
World Health Organization (WHO)
Światowa Organizacja Zdrowia - Jedna z organizacji działających w ramach ONZ.
http://www.who.int/en/

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version