strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Kariera naukowa

OGÓLNIE

7.Program Ramowy (2007-2013) oferuje naukowcom wiele możliwości rozwoju kariery naukowej i realizacji własnych badań, głównie w europejskich instytutach. Istnieje także możliwość wyjazdu i współpracy z instytucjami krajów nie należących do Unii Europejskiej.

W zależności od rodzaju grantu indywidualni naukowcy mogą samodzielnie ubiegać się o finansowanie ich projektów badawczo-szkoleniowych poprzez przygotowanie, wraz z wybraną przez siebie instytucją goszczącą, wniosku bezpośrednio wysyłanego do Komisji Europejskiej. Inna możliwość to skorzystanie z oferty przygotowanej przez instytucje europejskie, których propozycja została wcześniej zaakceptowana i jest finansowana przez KE ze środków programów ramowych.

Naukowcy i instytucje mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich prac badawczo-rozwojowych właściwie w każdym komponencie 7PR. Jednakże niniejsza strona jest poświęcona tym instrumentom 7PR, których głównym celem jest wspieranie rozwoju kariery naukowej indywidualnego naukowca.

UWAGA:
W trakcie trwania 7PR, niektóre zasady administracyjne i finansowe dotyczące nowo otwieranych konkursów ulegają zmianie. Należy pamiętać o zasadzie stosowanej przez KE polegającej na tym, że w przypadku zaakceptowanych projektów, przez cały okres ich realizacji, obowiązują wszystkie zasady przyjęte dla tego roku, w którym ogłoszono dany konkurs (a nie daty jego zamknięcia czy podpisania kontraktu z KE). Oznacza to, np. różnicę w wysokości wynagrodzenia wypłacanego naukowcom w ramach projektów zaakceptowanych w kolejnych latach realizacji 7PR.

Osoby, które ukończyły studia wyższe, mają również możliwość podjęcia pracy lub odbycia stażu w instytucjach Unii Europejskiej.

PRACA W INSTYTUCJACH EUROPEJSKICH >>

Możliwość podjęcia pracy lub odbycia stażu istnieje we wszystkich instytucjach europejskich, mianowicie w Komisji Europejskiej, Radzie UE, Parlamencie Europejskim, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Komitecie Regionów. Rodzaj podjętej pracy zależy od konkretnej instytucji oraz posiadanych kwalifikacji.

STAŻYŚCI
Młodzi absolwenci szkół wyższych (w tym z tytułem licencjata) mogą zdobyć praktyczne doświadczenie i wiedzę o codziennej pracy departamentów i służb danej instytucji w trakcie 3-5 miesięcznego tzw. stażu urzędniczego. Oferta skierowana jest także do osób, które w ramach prowadzonej przez całe życie nauki uzyskały ostatnio dyplom szkoły wyższej i rozpoczynają karierę zawodową. W trakcie stażu wypłacane jest niewielkie miesięczne wynagrodzenie.

Jak aplikować?
Dwa razy do roku ogłaszany jest nabór na staże odbywające się w okresie marzec-lipiec oraz październik-luty. Oprócz wykształcenia wyższego wymagana jest znajomość dwóch oficjalnych języków UE, w tym angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. Konkursy, ich zasady oraz rezultaty ogłaszane są na stronie: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

URZĘDNICY (Permanent Officials) Urzędnicy są podzieleni na dwie kategorie:

  • Administratorzy (kategoria "AD")
    uczestniczą w tworzeniu polityki budżetowej, wspólnej polityki rolnej, koordynacji polityk gospodarczych krajów członkowskich, negocjacjach z krajami spoza UE, jak również w interpretacji i wdrażaniu prawa wspólnotowego. Osoby ubiegające się o pracę muszą mieć ukończone przynajmniej 3-letnie studia wyższe, przy czym wymogi co do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego różnią się w zależności od kategorii (od AD5 do AD 16).
  • Asystenci (kategoria "AST")
    odpowiadają za zadania wykonawcze, pracując w ramach każdego obszaru działania danej instytucji europejskiej. Odgrywają ważną rolę w obszarach zarządzania wewnętrzną strukturą danej instytucji europejskiej (budżetowej, finansowej, personalnej, informatycznej), jak również uczestniczą we wdrażaniu różnych polityk UE. Asystenci mogą być również odpowiedzialni za prace sekretarskie i biurowe, utrzymywanie archiwów, zapewnienie efektywnego działania departamentów administracyjnych. Osoby ubiegające się o pracę powinny posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
Jak aplikować?
Rekrutacja odbywa się w drodze otwartych konkursów publikowanych w Dzienniku Urzędowymi Wspólnoty Europejskiej i organizowanych przez Europejskie Biuro Selekcji Kadr na stronie internetowej: http://europa.eu/epso/competitions/conthome_en.htm
Kandydaci muszą spełniać kryteria wskazane w konkursie, dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz pochodzić z krajów członkowskich UE. Powinni wykazywać się płynną znajomością jednego z oficjalnych języków UE i satysfakcjonującą znajomością drugiego oraz mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Osoby, które zdały egzaminy konkursowe, zostają umieszczone na liście rezerwowej pracowników, z której w przyszłości rekrutowane są osoby na konkretne stanowiska pracy.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version