strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Kariera naukowa - DODATKOWE INFORMACJE

Mobilność w świetle prawa

Granty finansowane w ramach programów ramowych zwykle wiążą się z mobilnością międzynarodową pracowników akademickich, a te z kolei z różnymi aspektami prawnymi i administracyjnymi. Zapraszamy Państwa na strony Portalu dla Mobilnych Naukowców EURAXESS http://www.euraxess.pl/, gdzie znajdują się szczegółowe informacje tak dla polskich naukowców wyjeżdżających za granicę, zagranicznych naukowców przyjeżdżających do Polski (wersja angielska) w celu wykonywania prac badawczych, jak i dla polskich instytucji wysyłających i goszczących pracowników.

Realizując międzynarodowe projekty badawcze warto wcześniej zapoznać się choćby z następującymi kwestiami prawno-administracyjnymi:
 • wjazd na terytorium obcego państwa i legalizacja pobytu;
 • formy zatrudniania i oddelegowania pracowników;
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podczas pracy za granicą;
 • opodatkowanie dochodów uzyskanych w okresie czasowej pracy za granicą (unikanie podwójnego opodatkowania).

POLSKIE PRAWO w PROGRAMACH RAMOWYCH UE
Wszystkie granty związane z międzynarodową mobilnością traktowane są jednakowo przez polskie przepisy prawa i podlegają one ogólnym zasadom sprecyzowanym przez polskie ustawodawstwo. Istnieją jednak pewne odstępstwa od ogólnych zasad, w tym dotyczące realizacji niektórych typów grantów w programach ramowych.
 1. Obciążenie składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne poszczególnych składników wynagrodzenia w projektach Marie Curie.

  Osoba, która realizuje projekt Marie Curie ma zagwarantowane przez Komisję Europejską następujące składniki wynagrodzenia:

  Według zasad obowiązujących w projektach zaakceptowanych w konkursach ogłoszonych w Programach Pracy na lata 2007 - 2010:
  • wynagrodzenie (living allowance)
  • dodatek relokacyjny (mobility allowance)
  • koszty podróży (travel allowance)

  Według zasad obowiązujących w projektach zaakceptowanych w konkursach ogłoszonych w Programach Pracy na lata 2011 - 2013:
  • wynagrodzenie (living allowance)
  • dodatek relokacyjny (mobility allowance)

  Jeżeli wszystkie części składowe wynagrodzenia osoby realizującej projekt Marie Curie zostaną wyodrębnione w treści umowy, obciążone składkami powinno zostać tylko wynagrodzenie (living allowance), zgodnie z przepisami Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1106). W przypadku, gdy wszystkie składniki zostaną zsumowane i w umowie wskazana zostanie jedna, łączna kwota wynagrodzenia, to wynagrodzenie takie zostanie obciążone składkami w całości, na zasadach ogólnych, właściwych dla wynagrodzeń pracowniczych z ewentualnymi wyłączeniami wynikającymi z w/w rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998r. Z powodu rozbieżności w interpretacjach dokonywanych przez poszczególne oddziały ZUS, dotyczących obciążenia składkami poszczególnych składowych wynagrodzenia, instytucja, aby być pewna co do stosowania zasad powinna uzyskać pisemne potwierdzenie z ZUS. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo oddziału ZUS. Wniosek taki nie ma ustalonej formy - wystarczy, aby było to pisemne zapytanie określające, iż chodzi o zasady ustalania podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne osób realizujących projekty Marie Curie. Należy jednak opisać szczegółowo zasady finansowania wynagrodzenia naukowca m.in. poprzez opisanie wszystkich jego elementów składowych (wynagrodzenie główne, dodatek relokacyjny, etc).

 2. Opodatkowanie wynagrodzenia w grantach 7. Programu Ramowego

  W polskiej Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U.2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) istnieją przepisy mogące stanowić podstawę zwolnienia podatkowego dla dochodów uzyskanych w ramach realizacji prac badawczo-szkoleniowych finansowanych ze środków Komisji Europejskiej. Jednym z nich jest przepis art. 21 ust. 1 pkt 46. Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż wykładnia w/w przepisu budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych co do zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku. W ostatnich czasach większość decyzji urzędów i izb skarbowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych jest rozstrzygana na niekorzyści podatnika. W związku z powyższym - w przypadku zaistnienia wątpliwości - zalecany jest kontakt z właściwym urzędem skarbowym celem ustalenia wykładni obowiązującej w tym urzędzie. Możliwe jest także wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji prawa podatkowego, zgodnie z Art.14b Ordynacji podatkowej (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm.):
  "§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna).
  § 2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.
  § 3. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia jednoznacznego własnego stanowiska (...)"

  Procedura przewiduje następujące kroki:
  • należy złożyć wniosek o wydanie interpretacji na urzędowym formularzu ORD-IN;
  • wniosek składany jest za pośrednictwem jednej z 5 izb skarbowych (warszawskiej, poznańskiej, bydgoskiej, katowickiej lub łódzkiej);
  • czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez urząd;
  • opłata za wydanie interpretacji wynosi 40 zł (2013r.) od każdego pytania ujętego we wniosku i należy ją uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

  Oczywiście, wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji nie jest obowiązkiem, a uprawnieniem podatnika. Najważniejszym jest jednakże, aby we wniosku bardzo dokładnie i zgodnie z rzeczywistością przedstawić stan faktyczny oraz swoje stanowisko w danej sprawie.

  Więcej informacji na stronie Ministra Finansów:
  http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/...

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version