strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Podstawy 7PR - Dokumenty
Dokumenty 7PR
Przygotowanie wniosku
Dokumenty strategiczne
Wyszukiwarki dokumentów
Dokumenty 7PR
Do 7PR odnosi się zbiór różnych oficjalnych dokumentów dotyczących zarówno ogólnych zasad działania całego programu, jak i realizacji pojedynczych projektów (od momentu powstania pomysłu aż do sporządzenia raportu końcowego z realizacji projektu) oraz szereg dokumentów strategicznych odwołujących się do poszczególnych polityk Wspólnoty.

Powyższe dokumenty dostępne są na stronach:
DOKUMENTY OGÓLNE

 1. DECYZJA nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca powołania siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013).
  Jest to podstawowy dokument opisujący cele, strukturę, ogólne zasady funkcjonowania oraz budżet na cały siedmioletni okres trwania programu ramowego. Jego ostateczny kształt jest wynikiem uzgodnień i zawartego porozumienia pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją Europejską. Decyzja ta w obecnym kształcie jest praktycznie niezmienialna przez cały okres trwania programu i stanowi podstawę dla wszystkich pozostałych dokumentów i działań.

  DECYZJA nr 2006/970/Euratom Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-2011).

 2. DECYZJE Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczące poszczególnych programów szczegółowych, wdrażających 7PR (2007-2013) i Euratom (2007-2011).
  Dokumenty te doprecyzowują zapisy decyzji ustanawiających 7PR i Euratom poprzez określenie szczegółowych zasad realizacji poszczególnych programów szczegółowych, ustalenie czasu ich trwania i środków uznanych za niezbędne dla ich realizacji. Znajduje się tutaj także ogólny opis obszarów tematycznych które będą dofinansowywane z funduszy 7PR. Dokumenty te stanowią odniesienie do zasad uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni oraz zasady upowszechniania wyników badań. W procesie formułowania programów szczegółowych udział biorą przedstawiciele rządów państw członkowskich pracujący w połączonej grupie roboczej ds. badań i zagadnień nuklearnych.

  Program szczegółowy Współpraca - decyzja nr 2006/971/WE
  Program szczegółowy Pomysły - decyzja nr 2006/972/WE
  Program szczegółowy Ludzie - decyzja nr 2006/973/WE
  Program szczegółowy Możliwości - decyzja nr 2006/974/WE
  Program szczegółowy Wspólnotowe Centrum Badawcze - decyzja nr 2006/975/WE
  Program szczegółowy Euratom - decyzja nr 2006/976/Euratom
  Program szczegółowy Wspólnotowe Centrum Badawcze - decyzja nr 2006/977/Euratom

 3. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2013)

  ROZPORZADZENIE Rady (Euratom) nr 1908/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2011)

  Oba dokumenty szczegółowo precyzują zasady działania programu ramowego podając np. definicje uprawnionych uczestników i krajów, określając minimalne wymogi uczestnictwa, kryteria oceny, zasady finansowe, zasady powoływania ekspertów, ochrony własności intelektualnej, procedury oceny, składania i wyboru wniosków, itp.
Powyższe dokumenty dostępne są na stronach:
Przygotowanie wniosku
Przed przystąpieniem do przygotowania projektu należy zapoznać się z treścią kilku dokumentów w których znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad danego programu lub akcji, tematów finansowanych w danym zaproszeniu do składania wniosków, wymogów formalnych, etc. Poszczególne kategorie dokumentów dotyczące różnych obszarów 7PR różnią się swoją zawartością, dlatego też poniższe informacje mają ogólny charakter informacyjny.
 • PROGRAMY PRACY (Work programme - WP)
  opracowywane są dla poszczególnych tematów i akcji 7PR na każdy kolejny rok ich realizacji. Oznacza to, że np. dla tematu Zdrowie w programie szczegółowym Współpraca będziemy mieli w sumie siedem Programów Pracy, osobny na rok 2007, 2008, 2009, .... Istotne jest to z punktu widzenia instytucji, ponieważ będą ją obowiązywały zapisy tego WP, który zawiera konkretne zaproszenie do składania wniosków w ramach którego instytucja przygotowuje, a następnie realizuje dany projekt. W kolejnych latach WP mogą się od siebie różnić, co w efekcie może spowodować istnienie różnych wymogów względem instytucji realizującej projekty składane w tym samym temacie ale w różnych latach. Programy Pracy konkretyzują obszary tematyczne oraz zawierają szczegółowe informacje na temat obowiązujących systemów finansowania, zasad uczestnictwa, minimalnych wymogów formalnych, kryteriów oceny i budżetu dla wszystkich konkursów przewidzianych w danym roku. Dla dziesięciu tematów programu Współpraca definiują także obszary tematyczne (activities, areas, topics) przewidziane do finansowania w danym roku. W przypadku niektórych tematów WP składa się z kilku części: opisu ogólnego, szczegółowych informacji o konkursach w danym roku i aneksów.

 • ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW (Call fiche)
  doprecyzowują wiele szczegółów dotyczących pojedynczych konkursów, których ogólne ramy opisane zostały w Programie Pracy. Są to ważne dokumenty zawierające takie informacje jak identyfikator konkursu (call identifier), termin składania wniosków, budżet danego konkursu, procedurę i terminy ewaluacji, obowiązujący system finansowania dla poszczególnych zagadnień badawczych oraz inne specyficzne dla danego konkursu wymagania dodatkowe.

 • PRZEWODNIKI DLA WNIOSKODAWCÓW (Guide for Applicants)
  zawierają większość istotnych informacji związanych z przygotowaniem wniosku, np. procedury przygotowania i wysyłania projektu do KE, kryteria oceny, formularze aplikacyjne czy słownik definicji pojęć stosowanych w 7PR. Osobne przewodniki są przygotowane dla każdego systemu finansowania (typu projektu).
Powyższe dokumenty stanowią pakiet informacyjny dla każdego zaproszenia do składania wniosków i są dostępne na stronach Participant Portal/FP7 Calls http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people&state=open
Dokumenty strategiczne
KE definiując poszczególne zagadnienia badawcze i obszary tematyczne korzysta z różnego rodzaju dokumentów strategicznych dotyczących różnych aspektów badań, mobilności, innowacyjności i rozwoju technologicznego. Przy przygotowywaniu wniosków zalecane jest korzystanie z zawartych w nich informacji, a wręcz powoływanie się na poszczególne opracowania.

Do różnego rodzaju dokumentów można dotrzeć korzystając z serwera Europa: http://europa.eu.int
Wyszukiwarki dokumentów

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version