strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Podstawy 7PR - Systemy finansowania
Ogólnie
Projekty współpracy
Sieci doskonałości
Akcje koordynacyjne i wspierające
Wsparcie na rzecz badań pionierskich
Wsparcie kształcenia i rozwoju
Badania na rzecz MŚP
Ogólnie
Działania podejmowane przez instytucje i naukowców w 7PR są wspierane poprzez kilka systemów finansowania (w 6PR zwanych instrumentami). Opisane są one w Decyzji o powołaniu 7PR (Aneks III) i wyszczególnione w programach pracy i zaproszeniach do składania wniosków. Dokumenty te zawierają także informacje o kategoriach uczestników (instytucje badawcze, uczelnie, MŚP, indywidualni naukowcy, itd.), którzy mogą z nich korzystać oraz rodzajach finansowanych działań (prace badawcze, szkolenia, zarządzanie, upowszechnianie wyników, itd.). W przypadku gdy możliwe jest wykorzystanie różnych systemów finansowania, powyższe dokumenty określają, jaki system należy zastosować do tematu, którego dotyczy zaproszenie do składania wniosków.

W 7PR istnieje kilka systemów finansowania, których nazewnictwo nieznacznie różni się w poszczególnych programach i tematach. Wiążąca informacja o wymogach do poszczególnych systemów zawarta jest w konkretnym zaproszeniu do składania wniosków. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z treścią poszczególnych zaproszeń, tzw. call fiche.
Projekty współpracy
Projekty współpracy = Collaborative Projects (CP) mają za zadanie współfinansowanie prac badawczych, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii lub produktu. Rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja projektów współpracy mogą być różne w zależności od dziedziny i tematu. W projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. W przypadku projektów współpracy z krajami trzecimi (Collaborative project for specific international cooperation actions -SICA) minimalna liczba uczestników wynosi 4: 2 z różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych i 2 z różnych krajów trzecich. Mogą także pojawić się projekty współpracy koncentrujące się na potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw (Collaborative Project targeted to SME).

Projekty współpracy dzielą się na dwa rodzaje, w zależności od wnioskowanego finansowania z 7PR. Jego wielkość jest zróżnicowana w poszczególnych tematach, a także zaproszeniach do składania wniosków. W większości zaproszeń granice finansowe projektów są z góry określone i stanowią wymóg formalny, co oznacza, że jego niespełnienie spowoduje odrzucenie projektu przed oceną merytoryczną.
 • CP small or medium-scale focused research project (Projekt badawczy o małej lub średniej skali)
 • CP large-scale integrating project (Projekt integrujący o dużej skali)
System finansowy CP stosowany jest w programach szczegółowych: Współpraca; Możliwości (Infrastruktury, Nauka w społeczeństwie).
Sieci doskonałości
Sieci doskonałości = Networks of Excellence (NoE) mają na celu integrację europejskiego potencjału badawczego (naukowców, zespołów, organizacji, instytucji, serwisów) w strategicznych dla Europy dziedzinach. Polegają one na łączeniu działań realizowanych przez wiele organizacji badawczych i wdrażaniu przez nie Wspólnego Programu Badań (Joint Programme of Activities). Realizacja tego typu projektów wiąże się z podpisaniem formalnego zobowiązania do współpracy przez uczestniczące instytucje. W projekcie muszą brać udział przynajmniej 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.

System finansowy NoE stosowany jest w programie szczegółowym Współpraca
Akcje koordynacyjne i wspierające
Akcje koordynacyjne i wspierające = Coordination and Support actions (CSA) służą realizacji programu ramowego poprzez koordynowanie i wspomaganie różnych działań i polityk badawczo-naukowych, stymulowanie uczestnictwa w projektach, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowych grup badawczych. Umożliwiają one organizację konferencji i seminariów, wykonywanie prac studyjnych i analiz, realizację różnych działań informacyjnych i promocyjnych. W zależności od celu i liczby partnerów wyróżniamy dwa rodzaje projektów:
 • CSA -coordinating (CA): w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej 3 podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych
 • CSA -supporting (SA): projekt może być składany przez jeden podmiot prawny.
System finansowy CSA stosowany jest w każdym programie szczegółowym.
Wsparcie na rzecz badań pionierskich
System ten ma na celu wspieranie inicjowanych przez samych naukowców projektów badawczych, których tematyka przekracza granice dzisiejszej wiedzy. Projekty realizowane przez krajowe lub międzynarodowe zespoły badawcze, składane są przez lidera zespołu ("głównego naukowca") pochodzącego z dowolnego kraju, wraz z instytucją goszczącą zlokalizowaną w kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Jego finansowanie odbywa się poprzez Europejską Radę Badań.
Finansowane są następujące rodzaje projektów:
 • Granty dla badaczy rozpoczynających niezależną karierę = ERC Starting Independent Researcher Grant (ERC Starting Grant) adresowane są do naukowców, którzy mają doświadczenie naukowe od 2 do 9 lat po uzyskaniu stopnia doktora.
 • Granty dla badaczy zaawansowanych = ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant)
System stosowany jest w programie szczegółowym Pomysły.
Wsparcie kształcenia i rozwoju
Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców. System finansowania jest realizowany przede wszystkim poprzez kilka rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Marie Curie Actions -MC), które można podzielić na dwie kategorie:
 • 3-4 letnie projekty instytucjonalne realizowane wspólnie przez kilka organizacji działających w obszarze badań: uczelni, instytutów naukowych, przedsiębiorstw, fundacji, itp. Minimalna liczba partnerów oraz udział krajów, a także cel projektów jest różny w zależności od typu akcji:

  • Initial Training Networks " (ITN) to projekty badawczo-szkoleniowe utworzone przez co najmniej 3 podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych, z których 2 znajdują się w krajach członkowskich. Celem tego typu akcji Marie Curie jest szkolenie początkujących naukowców, w tym doktorantów. Ważny jest aktywny udział przedsiębiorstw.
  • "Industry-Academia Partnerships and Pathways" (IAPP) to projekty mające na celu tworzenie długofalowej współpracy pomiędzy sektorem naukowym i przemysłowym poprzez wymianę pracowników i wspólnie realizowany projekt badawczy. W projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa podmioty prawne z dwóch różnych sektorów i dwóch różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.
  • "Co-funding of Regional, National and International Programmes"(COFUND) akcja skierowana jest do pojedynczych podmiotów prawnych zainteresowanych dofinansowaniem realizowanych przez nie programów stypendialnych o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.


 • 1-3 letnie indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe przygotowywane przez doświadczonego naukowca (stopień doktora lub 4 lata doświadczenia naukowego po uzyskaniu tytułu magistra) we współpracy z instytucją goszczącą (np. uczelnia, instytut badawczy, przedsiębiorstwo) znajdującą się w innym kraju niż ten w którym naukowiec ostatnio pracował. W zależności od celu akcji Marie Curie istnieje kilka rodzajów projektów:

  • Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) to projekty realizowane przez europejskiego naukowca w kraju członkowskim lub stowarzyszonym.
  • European Reintegration Grants (ERG) ułatwiają np. powrót do kraju po zakończonym co najmniej 18-miesięcznym dowolnym stypendium Marie Curie.
  • International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) umożliwiają europejskim naukowcom prowadzenie badań w dowolnym kraju trzecim.
  • International Incoming Fellowships" (IIF) pozwalają instytucjom krajów członkowskich i stowarzyszonych na sfinansowanie badań i pobytu naukowcom z krajów trzecich.
  • International Reintegration Grants (IRG) zachęcają tych europejskich naukowców, którzy od co najmniej 3 lat pracują w krajach trzecich, do powrotu do Europy.
  • Marie Curie Awards (AWARDS) to rocznie 5 nagród indywidualnych o które mogą ubiegać się naukowcy realizujący przez co najmniej 12 miesięcy dowolny projekt badawczy w ramach akcji Marie Curie.
System stosowany jest w programie szczegółowym Ludzie.
Badania na rzecz MŚP
Badania na rzecz określonych grup (zwłaszcza MŚP) polegają na wspieraniu projektów badawczych, w ramach których większa część badań i rozwoju technologicznego prowadzona jest przez wyższe uczelnie, ośrodki badawcze lub inne podmioty prawne, na korzyść określonych grup, zwłaszcza MŚP lub ich stowarzyszeń. Finansowane są:
 • badania na rzecz MŚP mające na celu wspieranie małych grup innowacyjnych MŚP w celu rozwiązywania wspólnych bądź uzupełniających się problemów technologicznych. W projekcie muszą brać udział minimum 3 firmy spełniające kryteria małego i średniego przedsiębiorstwa wg rozporządzenia komisji 2003/361/EC, pochodzące z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych oraz minimum 2 niezależnych wykonawców badań. W projekcie mogą uczestniczyć również duże przedsiębiorstwa oraz użytkownicy końcowi (np. jednostki samorządu terytorialnego, szpitale).
 • badania na rzecz stowarzyszeń MŚP wspierają stowarzyszenia i grupy MŚP w opracowywaniu technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP w określonych sektorach przemysłu. Projekty mogą oscylować wokół badań mających na celu rozwiązanie wspólnych problemów (np. ochrona środowiska), badań prowadzących do ustanowienia nowych norm i standardów europejskich, badań poprawiających bazę technologiczną jakiegoś sektora, transferu technologii lub opracowania "narzędzi technologicznych" (np. diagnostyka, bezpieczeństwo, inspekcja). W projekcie muszą brać udział minimum 3 stowarzyszenia MŚP, pochodzące z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych lub 1 stowarzyszenie o zasięgu ogólnoeuropejskim, minimum 2 niezależnych wykonawców badań oraz co najmniej 2 MŚP pochodzące z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.
System stosowany jest w programie szczegółowym Możliwości

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version