strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Podstawy 7PR - Uczestnicy
Uprawnione podmioty
Uprawnione kraje
Uprawnione podmioty
Ogólne informacje dotyczące zasad uczestnictwa w 7. Programie Ramowym znajdują się w dokumencie KE zatytułowanym "Zasady uczestnictwa (Rules for participation) http://ec.europa.eu/research/fp7/documents_en.html. Opisane są także na stronach CORDIS: Participate in FP7 http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html

W projektach finansowanych ze środków 7. Programu Ramowego mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego.

Przykładowymi jednostkami biorącymi udział w projektach są:
 • uczelnie wyższe
 • organizacje badawcze (w tym instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe)
 • osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego (w tym Wspólnotowe Centrum Badawcze - JRC)
 • organizacje międzynarodowe
 • instytucje publiczne, organy samorządowe i szkoły średnie
 • przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie MŚP to przedsiębiorstwo spełniające następujące kryteria KE 2003/361/EC:
  • zatrudnia nie więcej niż 250 osób,
  • posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln euro,
  • jest niezależne tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu,
  • nie jest jednostką naukowo-badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową.
Liczba podmiotów biorących udział w projektach jest określona w systemach finansowania stosowanych w 7PR. Wymogi, zarówno co do ilości uczestników, jak i ich rodzaju, a nawet kraju pochodzenia są także podawane w programach szczegółowych oraz poszczególnych zaproszeniach do składania wniosków. Zasada ogólna odnosząca się do minimalnej liczby uczestników projektu wymaga, by brały w nim udział 3 niezależne od siebie podmioty z trzech różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. W przypadku części projektów koordynacyjnych i wspierających oraz niektórych działań na rzecz szkolenia naukowców i rozwoju ich kariery (program LUDZIE) , a także projektów finansowanych w ramach Europejskiej Rady Badań (program POMYSŁY) do realizacji projektu wystarczy jeden podmiot z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego.
Uprawnione kraje
7PR jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym istnieje kilka kategorii krajów, w stosunku do których stosowane są różne wymogi. Zasady ich uczestnictwa określone są w programach pracy i zaproszeniach do składania wniosków.
 • Kraje członkowskie UE (Member States -MS): Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Kraje trzecie (Third countries), w tym:
  • Kraje stowarzyszone (Associated Countries - AC) mają podpisaną umowę o współpracy naukowo-technicznej mówiącą o ich wkładzie finansowym do budżetu programu ramowego. Udział podmiotów z AC jest finansowany przez Wspólnotę Europejską. Do tej kategorii krajów zaliczane są: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Izrael, Lichtenstein, Macedonia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria i Turcja.
  • Kraje partnerskie współpracy międzynarodowej (International Co-operation Partner Countries - ICPC) klasyfikowane są przez KE w grupie państw o niskich dochodach, dolnej strefie dochodów średnich lub górnej strefie dochodów średnich. Są one wymienione w poszczególnych programach pracy. Udział podmiotów z ICPC może być finansowany przez Wspólnotę Europejską. Lista tych państw dostępna jest na CORDIS: Annex 1: List of ICPC ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/...
  • Inne kraje trzecie. W przypadku organizacji międzynarodowych oraz podmiotów z krajów trzecich, innych niż stowarzyszone i ICPC, Wspólnota może współfinansować ich udział pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:
   • w programach szczegółowych lub w odpowiednim programie prac przewidziano taką możliwość;
   • wkład ten ma istotne znaczenie dla przeprowadzenia działania pośredniego;
   • finansowanie takie jest przewidziane w dwustronnej umowie o współpracy naukowej i technicznej lub w innej umowie zawartej między Wspólnotą a państwem, w którym podmiot prawny ma swoją siedzibę.
Podobnie jak w poprzednich programach ramowych współpraca z krajami trzecimi w ramach 7PR będzie koncentrować się szczególnie na następujących grupach krajów:
 • kraje sąsiadujące z UE, partnerskie kraje śródziemnomorskie, kraje Bałkanów Zachodnich (WBC) oraz kraje Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej (EECA: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Republika Kirgiska, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenia, Ukraina, Uzbekistan),
 • kraje rozwijające się (Developing countries),
 • tzw. wschodzące gospodarki (Emerging economies)

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version