strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

POMYSŁY (IDEAS)

Program POMYSŁY wspiera najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach wiedzy. Finansuje badania podstawowe, jak i stosowane, lecz muszą one mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research). Projekty - także interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego - powinny prowadzić do fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników.

Programem zarządza Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) - pierwsza europejska instytucja wspierająca badania poznawcze. ERBN składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz Agencji Wykonawczej (European Research Council Executive Agency - ERCEA). Powołana w roku 2005 Rada Naukowa ERC składa się z 22 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego. Działają oni we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych. Przewodniczącym jest prof. Helga Nowotny z Austrii. Jednym z członków Rady Naukowej jest prof. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN.

Rada Naukowa określa specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny wniosków, a także monitoruje wdrożenie programu z naukowego punktu widzenia.

W latach 2007-2013 Program POMYSŁY dysponował budżetem ponad 7,5 mld €. Do lipca 2013 r. zatwierdzono do finansowania ponad 3400 projektów.

Program POMYSŁY finansuje kilka rodzajów grantów badawczych:

  • dla początkujących naukowców - ERC Starting Grant: 2-7 lat po doktoracie (do 1,5 mln € na projekt trwający do 5 lat),
  • dla naukowców u progu samodzielności badawczej - ERC Consolidator Grant: 7-12 lat po doktoracie (do 2 mln € na projekt trwający do 5 lat),
  • dla naukowców doświadczonych - ERC Advanced Grant – o uznanym dorobku naukowym (do 2,5 mln € na projekt trwający do 5 lat),
  • dla zespołów 2-4 naukowców - ERC Synergy Grant - niezależnie od stażu badawczego (do 15 mln € na projekt trwający do 6 lat).

Zwiększenie budżetu o - odpowiednio - 500 000 €, 750 000 €, 1 mln €, możliwe jest w trzech przypadkach:
  • przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego,
  • zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości,
  • konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej.

Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia, badań, aparatury, odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.

Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie, bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.

W przypadku Synergy Grant - zespołem 2-4 liderów kieruje Corresponding Principal Investigator.

Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.

Wniosek składa naukowiec - lider zespołu - w porozumieniu z instytucją goszczącą, która zobowiązuje się do zapewnienia liderowi wraz zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące wielokrotnego składania wniosków (ograniczenia te ulegają zmianom; należy sprawdzić aktualny Program Pracy lub Przewodnik dla wnioskodawców).

Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu, w rozbiciu na 2 elementy: osoba i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu.

ERBN finansuje także dwa dodatkowe rodzaje projektów:
  • dla wykonawców ww. grantów badawczych - Proof of Concept Grant - na komercjalizację wyników badań osiągniętych w projekcie ERBN,
  • akcje koordynujące i wspierające - Coordination and Support Actions - projekty dla realizacji zadań określonych przez Radę Naukową

Ostatnie konkursy na granty badawcze zakończyły się w okresie od października 2012 r. do lutego 2013 r.

Polscy naukowcy zdobyli łącznie 29 grantów: 15 w polskich instytucjach goszczących i 14 w zagranicznych:

Polscy naukowcy w polskich instytucjach

Konkurs Akronim Tytuł Imię i nazwisko Instytucja goszcząca Strona internetowa projektu lub autora
2007-StG CNTM Cryptography on non-trusted machines Stefan Dziembowski Uniwersytet Warszawski www.crypto.edu.pl/...
2008-AdG FunDMS Functionalisation of Diluted Magnetic Semiconductors Tomasz Dietl Instytut Fizyki PAN info.ifpan.edu.pl/...
2009-AdG OGLEIV Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy Andrzej Udalski Uniwersytet Warszawski ogle.astrouw.edu.pl/
2009-StG PGPE Public Goods through Private Eyes. Exploring Citizens' Attitudes to Public Goods and the State in Central Eastern Europe Natalia Letki Uniwersytet Warszawski, Inst. Socjologii www.is.uw.edu.pl/...
2009-StG Sosna Expressive Power of Tree Logics Mikołaj Bojańczyk Uniwersytet Warszawski, Wydz. Informatyki www.uw.edu.pl/...
2010-StG RNA+P=123D Breaking the code of RNA sequence-structure-function relationships: New strategies and tools for modelling and engineering of RNA and RNA-protein complexes Janusz Bujnicki Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej genesilico.pl/...
2012-PoC eRNAses Engineered Sequence-Specific RNases: New Reagents for RNA biotechnology Janusz Bujnicki Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej  
2010-StG BLAST Eclipsing binary stars as cutting edge laboratories for astrophysics of stellar structure, stellar evolution and planet formation Maciej Konacki Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Toruń www.projectsolaris.eu/
2010-StG PAAI Practical Approximation Algorithms Piotr Sankowski Uniwersytet Warszawski paal.mimuw.edu.pl/
2011-AdG QOLAPS Quantum resources: conceptuals and applications Ryszard Horodecki Uniwersytet Gdański www.ug.edu.pl/...
2011-StG microCODE Microfluidic Combinatorial On Demand Systems: a Platform for High-Throughput Screening in Chemistry and Biotechnology. Piotr Garstecki Instytut Chemii Fizycznej PAN ichf.edu.pl/...

pepe.ichf.edu.pl/...
2011-StG NERCOMP Structural studies of Nucleotide Excision Repair Complexes Marcin Nowotny Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej www.iimcb.gov.pl/...
2012-StG CULTURECONTACT Europe and America in contact: a multidisciplinary study of cross-cultural transfer in the New World across time Justyna Olko Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" www.encounters.al.uw.edu.pl/...
2012-StG PAPs&PUPs Regulation of Gene Expression by non-canonical poly(A) and poly(U) polymerases Andrzej Dziembowski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN adz.ibb.waw.pl/
2013-StG Fields-Knots Quantum Fields and Knot Homologies Piotr Sułkowski Uniwersytet Warszawski, Wydz. Fizyki www.fuw.edu.pl/...


Polscy naukowcy w zagranicznych instytucjach

Konkurs Akronim Tytuł Imię i nazwisko Instytucja goszcząca Strona internetowa projektu lub autora
2007-StG BIOSTRUCT Multiscale mathematical modelling of dynamics of structure formation in cell systems Anna Marciniak-Czochra Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (DE) www.iwr.uni-heidelberg.de/...
2007-StG ANGIOPLACE Expression and Methylation Status of Genes Regulating Placental Angiogenesis in Normal, Cloned, IVF and Monoparental Sheep Foetuses Grażyna Ewa Ptak University of Teramo (IT) academia-net.org/...
2008-AdG QUAGATUA Quantum Gauge Theories and Ultracold Atoms Maciej Lewenstein Institut de Ciencies Fotoniques, Fund. Priv. (ES) www.icfo.eu/...
2009-AdG VERIWARE From Software Verification to Everyware Verification Marta Zofia Kwiatkowska University of Oxford (UK) www.cs.ox.ac.uk/...
2010-StG HPCNTW High performance and ultralight carbon nanotube wires for power transmission Krzysztof Kozioł The University of Cambridge(UK) www.msm.cam.ac.uk/...
2010-StG Epigenome Understanding epigenetic mechanisms of complex genome editing Mariusz Nowacki Universitaet Bern (CH) www.izb.unibe.ch/...
2010-StG TCCECJ Theologies of conversion to Christianity in early modern east-central European Judaism Paweł Tadeusz Maciejko The Hebrew University of Jerusalem (IL) pluto.huji.ac.il/...
2012-StG RECOGNIZE Physical principles of recognition in the immune system Aleksandra Maria Walczak CNRS Paris B (FR) www.phys.ens.fr/...
2012-StG PICSEN Propagative and Internal Coherence in Semiconductor Nanostructures Jacek Kasprzak CNRS (FR) neel.cnrs.fr/...
2012-AdG PantaRhei Interdisciplinary Integrated Forecasting System for Fluid Flows Nazwisko zastrzeżone European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (UK)  
2012-AdG EVOBREED Evolutionary strategy for plant breeding Jerzy Paszkowski Universite de Geneve (CH) www.unige.ch/...
2013-StG CONFINEDCHEM Synthetic Confined Environments as Tools for Manipulating Chemical Reactivities and Preparing New Nanostructures Rafał Klajn Weizmann Institute of Science (IL)  
2013-StG ROBUSTFINMATH Robust Financial Mathematics: model-ambiguous framework for valuation and risk management Jan Krzysztof Obłój University of Oxford (UK)  
2013-AdG OSYRIS Open SYstems RevISited: From Brownian motion to quantum simulators Maciej Lewenstein Institut de Ciencies Fotoniques, Fund. Priv. (ES)  


Więcej informacji:Pomysły
dr Wiesław Studencki - Koordynator
tel. +48-22-828-7483 w. 241
kom. +48-502-052-236


Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version