strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

LUDZIE
(PEOPLE)

 Cel

Wzmocnienie, ilościowe i jakościowe, potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii w Europie poprzez: zwiększanie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców, przyciąganie badaczy z całego świata i zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie oraz zainteresowanie większej liczby młodych ludzi karierą naukową. Program LUDZIE składa się z 10 rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych nazwanych "Akcjami Marie Curie" skierowanymi przede wszystkim do instytucji zainteresowanych rozwijaniem swoich zasobów ludzkich. Umożliwiają one również rozwój indywidualnej kariery naukowej na każdym z jej etapów. W jego ramach realizowane są także działania wspierające mobilność naukowców, np. europejska sieć Centrów Informacji dla Naukowców (EURAXESS), wdrażanie zapisów Europejskiej Karty i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowo-badawczych.

Ogólne cechy programu

 • działania skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego;

 • udział w poszczególnych akcjach Marie Curie zależy od długości stażu naukowego: początkujący naukowcy. do 4 lat stażu, doświadczeni naukowcy - stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra;

 • program wspiera mobilność naukowców rozumianą jako przekraczanie granic państwowych oraz sektorowych (nauka-przemysł);

 • obszary i tematy naukowe proponowane są przez naukowców i instytucje;

 • nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP), szczególnie w tych akcjach Marie Curie, które polegają na współpracy większej liczby instytucji;

 • większość akcji otwartych jest na udział naukowców z krajów trzecich;

 • przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców.

 Działania

 • Kształcenie początkowe naukowców (w tym doktorantów) ma na celu poprawę ich perspektyw zawodowych poprzez (i) prowadzenie prac badawczych w ramach istniejących, międzynarodowych zespołów naukowych oraz (ii) poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi. Cel ten jest realizowany poprzez 4-letnie projekty badawczo-szkoleniowe tworzone przez co najmniej 3 instytucje pochodzące z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych zainteresowanych utworzeniem wspólnego programu szkoleniowego o charakterze interdyscyplinarnym. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte dla naukowców spoza konsorcjum projektu.
  Realizacja: Akcje Marie Curie: Initial Training Networks (ITN)
  - więcej informacji dla instytucji
  - więcej informacji dla indywidualnego naukowca

 • Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim ma na celu pobudzanie mobilności międzysektorowej, wspieranie długofalowego partnerstwa oraz zwiększenie wymiany wiedzy w zakresie badań i technologii. W ramach 3-4 letnich projektów o charakterze badawczym następuje wzajemna wymiana pracowników (naukowców, menadżerów, techników) pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją naukową. Dodatkowo można przyjmować doświadczonych naukowców spoza instytucji partnerskich celem transferu wiedzy lub szkoleń, organizować warsztaty i konferencje. W projektach mogą uczestniczyć różnego typu instytucje sektora prywatnego, przy czym nacisk kładziony jest na udział MŚP.
  Realizacja: Akcje Marie Curie: Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)
  - więcej informacji dla instytucji
  - więcej informacji dla indywidualnego naukowca

 • Wspieranie współpracy naukowej organizacji europejskich z instytucjami z krajów sąsiadujących z UE oraz z krajów, z którymi Wspólnota zawarła umowy o współpracy naukowej i technologicznej odbywa się poprzez wzajemne oddelegowywanie pracowników (naukowcy, menadżerowie, pracownicy techniczni, administracja) pomiędzy Wspólnotą i krajem trzecim. Jej celem jest wzmacnianie długofalowej współpracy, w ramach 2-4 letnich projektów, pomiędzy co najmniej dwiema organizacjami z dwóch krajów członkowskich lub stowarzyszonych oraz jedną lub więcej organizacją z kraju trzeciego. Środki 7PR są przeznaczone tylko na finansowanie pobytów naukowców europejskich (1800 EUR/miesiąc) na okres do 12 miesięcy.
  Realizacja: Akcje Marie Curie: International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
  Poszukiwanie partnerów z krajów trzecich w obszarze żywności, rolnictwa i biotechnologii - http://www.food-n-co.net

 • Zwiększanie możliwości szkoleniowych i międzynarodowej wymiany doświadczonych naukowców krajów członkowskich i stowarzyszonych ma miejsce poprzez dofinansowanie przez KE organizacji realizujących programy wspierające indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe. Fundusze 7PR (40% kosztów stypendium, z max dofinansowaniem dla organizacji w wysokości 5 milionów EUR na projekt) można przeznaczyć na wyjazdy (i) naukowców europejskich do innych krajów członkowskich, stowarzyszonych i trzecich, (ii) przyjmowanie naukowców z krajów trzecich przez różne instytucje europejskie oraz (iii) finansowanie powrotów naukowców europejskich przebywających powyżej trzech lat w krajach trzecich. Ten rodzaj projektów jest skierowany do instytucji działających na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym (np. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, MNiSW) a nie do pojedynczych uczelni czy instytutów naukowych
  Realizacja: Akcje Marie Curie: Co-funding of Regional, National and International Programmes" (COFUND)
W ramach Programu LUDZIE istnieją indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe adresowane do doświadczonych naukowców zainteresowanych uzupełnianiem lub uzyskiwaniem nowych umiejętności i kompetencji. Cel ten jest realizowany przez kilka Akcji Marie Curie:
 • Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) umożliwiają indywidualnym europejskim naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego.
 • International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) skierowane są do doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w krajach trzecich (od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy).
 • International Incoming Fellowships (IIF) przeznaczone są dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich zainteresowanych prowadzeniem badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w Europie.
 • Career Integration Grants (CIG) Grant ma na celu wsparcie integracji naukowca w dowolnym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z 7PR, na przykład po zakończeniu wcześniejszego grantu przez okres do 4 lat.

 Wyniki


Więcej informacji


 
Ludzie
mgr Bogna Hryniszyn - Koordynator
tel. +48-22-828-7483 w. 152
kom. +48-500-207-843


Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version