strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

Infrastruktury badawcze
Research Infrastructures (INFRASTRUCTURES)

 Cel

Jak najlepsze wykorzystanie i rozwój infrastruktur badawczych w Europie oraz pomoc w utworzeniu nowych infrastruktur o ogólnoeuropejskim znaczeniu, we wszystkich dziedzinach nauki i techniki.
Infrastruktury (np. laboratoria, obserwatoria, banki danych, specjalistyczne archiwa, biblioteki lub zbiory, statki i samoloty badawcze) są kosztowne, prace nad ich powstaniem wymagają szerokiej wiedzy specjalistycznej i dlatego powinny być wykorzystywane w skali całej Europy przez naukowców i przedsiębiorstwa.
Zadaniem Wspólnoty jest zapewnienie szerszego dostępu naukowców do istniejących infrastruktur, łączenie infrastruktur w sieci oraz wspieranie powstawania nowych infrastruktur badawczych o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Osiągnięciu tych celów służyć mają następujące przedsięwzięcia.

 Działania

I. Działania integracyjne
(Integrating Activities)

Mają one zapewnić uczonym szeroki i łatwy dostęp do infrastruktur badawczych istniejących w państwach członkowskich UE, a także ułatwić podejmowanie wspólnych przedsięwzięć przez infrastruktury o podobnym charakterze, dla osiągnięcia trwałego efektu integracyjnego. Odnosi się to również do infrastruktur działających w różnych dziedzinach, o ile przyczynia się to do tworzenia interdyscyplinarnych powiązań.

Projekty (kombinacja projektów współpracy oraz akcji koordynacyjnych i wspierających) obejmować muszą trzy typy działań:

 • wzmacnianie sieci (networking): np. koordynacja działań, wspólne zasoby, standardy, bazy danych, szkolenia;
 • ponadnarodowy dostęp (transnational access) do infrastruktur uczestniczących w projekcie: chodzi o skoordynowanie dostępu i polepszenie poziomu usług świadczonych społeczności naukowej; (np. grupa komplementarnych infrastruktur z kilku krajów może wspólnie, na tych samych zasadach udostępniać swe zasoby lub laboratoria);
 • wspólne działania badawcze, zmierzające do poprawy jakości usług świadczonych naukowcom (np. prace nad nową generacją aparatury, testowanie nowych metod doświadczalnych).
Działania integracyjne zapewniają naukowcom ponadnarodowy dostęp do infrastruktur. Oznacza to możliwość przeprowadzenia - bezpłatnie - badań w najlepszych europejskich ośrodkach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury oraz dostęp do specjalistycznych zbiorów. Fundusze projektów pozwalają na pokrycie kosztów nie tylko badań, ale także podróży i pobytu (do 3 miesięcy). Wyjazd nie jest konieczny: można wysłać próbki do laboratorium lub otrzymać materiał referencyjny. Możliwe jest też pokrycie kosztów elektronicznego dostępu do zasobów. Informację o projektach finansowanych z 7. Programu Ramowego znaleźć można na stronie:
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=ri_projects_fp7 .
Informacje o warunkach dostępu do infrastruktur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych projektów.
Ponadto, dzięki projektowi EuroRIs-Net+ naukowcy mają możliwość szybkiego znalezienia infrastruktur oferujących możliwość bezpłatnego wykonania badań. Usługa ta jest dostępna poprzez stronę:
http://www.euroris-net.eu/transnational-access-opportunities .

II. Infrastruktura informatyczna
(e-Infrastructure)

Projekty te służą wspieraniu rozwoju szybkich i wydajnych sieci komunikacji, rozbudowy superkomputerów, tworzenia repozytoriów, rozlokowania infrastruktury danych naukowych wynikającego z ogólnoeuropejskiej koordynacji działań dotyczących przechowywania i archiwizacji danych, dostępu oraz zarządzania.

Projekty (kombinacja projektów współpracy oraz akcji koordynacyjnych i wspierających) obejmować muszą trzy typy działań:
 • wzmacnianie sieci (networking),
 • rozszerzanie oferowanych usług,
 • wspólne działania badawcze,
a dotyczyć mogą następujących zagadnień:
 • Cyfrowe repozytoria naukowe
 • Rozszerzanie zasięgu e-infrastruktury na rozmaite obszary nauki i techniki
 • Sieci gridowe
 • GEANT
 • Infrastruktura danych naukowych i rozwój współpracy z innymi infrastrukturami.

Cyfrowe repozytoria naukowe

Chodzi o rozbudowę cyfrowych repozytoriów dla całej społeczności naukowej, a także zintegrowanie już istniejących zasobów danych rozlokowanych w różnych jednostkach i instytucjach badawczych. Ma to na celu umożliwienie efektywnego łączenia informacji, co z kolei pozwoli na generowanie i współdzielenie wiedzy, przynosząc korzyści różnym społecznościom naukowym, instytucjom i regionom. Tworzenie standardów wraz z ich szeroką akceptacją ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju repozytoriów.
Oczekuje się, że działania związane z rozwojem repozytoriów odegrają katalityczną rolę na drodze do zorganizowania, zabezpieczenia i udostępnienia repozytoriów danych społeczności naukowej. Ponadto działania te powinny zoptymalizować sposoby gromadzenia wiedzy, ułatwić korzystanie z danych podstawowych, służyć rozwojowi przemysłu oraz umacniać związki pomiędzy nauką, a edukacją.

Rozszerzanie zasięgu e-infrastruktury na rozmaite obszary nauki i techniki

Oczekiwanym rezultatem tych działań będzie wzmocnienie znaczenia oraz globalne powiązanie e infrastruktury w różnych obszarach nauki i techniki. Projekty mają zaspokajać specyficzne potrzeby społeczności naukowej Wspólnoty Europejskiej, bez względu na lokalizację aparatury badawczej, dostarczać zaawansowanych aplikacji oraz promować otwarte standardy i usystematyzowane podejścia w rozmaitych dyscyplinach. Niektóre grupy użytkowników będą wymagały adaptacji metod i praktyk naukowych (np. odpowiednich narzędzi programowych, modeli symulacyjnych), by móc korzystać z rozszerzonych możliwości e-infrastruktury (np. krótkiego okresu utajnienia wyników, paralelizacji procesów).

Sieci gridowe

Sieci przyczynić się mają do włączenia nowych technik do nowej generacji usług e-infrastrukturowych, współdzielenia większej ilości zasobów i wykorzystania sieci gridowych przez nowe społeczności badawcze. Działania powinny także obejmować promowanie nowych standardów, zapewniać bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych danych. Infrastruktura sieci gridowych powinna zapewnić szybką, niezawodną skalowalną autoryzację wraz ze jej jasnym schematem. Ponadto opracowywana technologia musi pozwalać na możliwość rozbudowy całej infrastruktury o kolejne zasoby dla bardzo rozległych społeczności użytkowników, a także oferować możliwość dołączania innych już istniejących infrastruktur gridowych.

GEANT

Działania mają wspierać dalsze rozszerzenie i ewolucję ogólnoeuropejskiej wysoko wydajnej sieci komunikacyjnej, w ścisłym powiązaniu z Krajowymi Sieciami Badawczo-Edukacyjnymi. Sieć ta ma zapewniać możliwość połączenia o wysokiej wydajności pomiędzy dwoma dowolnymi użytkownikami. Geant ma reprezentować "Internet przyszłości" bazując na najnowszym stanie wiedzy.

Infrastruktura danych naukowych i rozwój współpracy z innymi infrastrukturami.

Projekty mają prowadzić do tworzenia powiązań pomiędzy europejską wielodyscyplinarną e-Infrastrukturą danych naukowych a innymi infrastrukturami rozlokowanymi na całym świecie, w oparciu o osiągnięcia sieci informatycznych oraz infrastruktur gridowych. Działania te powinny otwierać drogę perspektywicznym obszarom badawczym, takim jak e-health, e-learning itp. Oczekuje się także wspierania współpracy pomiędzy poszczególnymi repozytoriami danych oraz wzmocnienia efektu synergicznego w e-infrastrukturze. Przyjęcie wspólnych strategii zarządzania przyczynić się ma do zredukowania kosztów i poszerzenia związków pomiędzy społecznościami wielodyscyplinarnymi.

III. Projektowanie infrastruktur
(Design studies)

Chodzi tu o wspieranie koncepcyjnych prac nad nowymi infrastrukturami, obejmujących naukową, techniczną i finansową wykonalność proponowanej inwestycji. Przedsięwzięcie powinno mieć charakter międzynarodowy i dotyczyć infrastruktury o europejskim znaczeniu.

IV. Budowa nowych infrastruktur
(Construction of new infrastructures)

Celem tych projektów ma być pomoc w budowie nowych (lub gruntownym unowocześnieniu istniejących) infrastruktur mających znaczenie dla całej Europy, zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska naukowego. Kluczową rolę pełni tu międzyrządowe ciało - Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) (http://cordis.europa.eu/esfri/). ESFRI opracowało listę infrastruktur niezbędnych dla rozwoju nauki w najbliższych 10-20 latach (http://cordis.europa.eu/esfri/roadmap.htm) .

Konkursy na budowę nowych infrastruktur mają ograniczony charakter: wnioski składać mogą jedynie konsorcja zaangażowane w inwestycje wymienione na liście ESFRI. Projekty służyć mają wsparciu:
 • fazy przygotowań
 • fazy implementacji (w wyjątkowych przypadkach).
Większość kosztów budowy, działania i utrzymania infrastruktury powinna być pokryta ze źródeł krajowych i międzynarodowych.

V. Wsparcie dla kształtowania polityki, wdrażania programu oraz nowych potrzeb

Ta część programu przewiduje wspieranie prac ESFRI oraz koordynacji polityki względem infrastruktur badawczych na poziomie krajów i regionów (projekty ERA-NET, studia, konferencje, itp.).

Internetowa baza europejskich infrastruktur badawczych

Pod adresem http://www.riportal.eu/ działa portal internetowy ułatwiający wyszukiwanie informacji o infrastrukturach badawczych w krajach członkowskich UE i stowarzyszonych z UE. Wyszukiwanie odbywa się według kraju oraz dziedziny naukowej.
Baza infrastruktur nie jest kompletna, ale ma ona charakter otwarty: zainteresowane instytucje mogą dodawać informacje o posiadanych infrastrukturach lub aktualizować dane istniejące w bazie. Dodanie informacji o infrastrukturze nie jest automatyczne; Komisja Europejska sprawdza wiarygodność informacji i zgodność z określonymi kryteriami.

Projekt EURORIS Net

Partnerami projektu są punkty kontaktowe infrastruktury badawczej z krajów członkowskich i stowarzyszonych (z wyjątkiem Finlandii i Słowenii) oraz Czarnogóry, Rosji i RPA. Projekt ma za zadanie promowanie Programu "Infrastruktury badawcze". Ponadto, naukowcy mają możliwość szybkiego znalezienia infrastruktur oferujących - dzięki funduszom projektów typu /Integrating Activities/ - możliwość bezpłatnego wykonania badań. Usługa ta jest dostępna poprzez stronę http://www.euroris-net.eu/ , gdzie znaleźć można także wszelkie inne informacje i materiały związane z funkcjonowaniem sieci.

 
Infrastruktury badawcze
dr Wiesław Studencki - ekspert do Komitetu H2020 (R. INFRA)
tel. +48-22-828-7483 w. 241
kom. +48-502-052-236

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version