strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

Badania na rzecz MŚP
Research for the benefit of SMEs (SME)

 Cel

Celem "Działań na rzecz MŚP" jest zacieśnienie współpracy pomiędzy światem nauki a gospodarką, co w założeniu ma zaowocować poprawą zdolności technologicznych i poprawą pozycji konkurencyjnej MŚP (poprzez dostęp do najnowszych technologii i wyników badań).

"Działania na rzecz MŚP" umożliwiają wsparcie tych przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzeby dalszego rozwoju i wprowadzania innowacji, a nie posiadają własnego zaplecza badawczego. Usługi te mogą wykonywać na ich rzecz jednostki badawczo-naukowe i firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową. (tzw. podejście oddolne)

Obowiązująca definicja MŚP
Ogólnie za Małe i Średnie Przedsiębiorstwo (MŚP) przyjmuje się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę prawną, który:
 • zatrudnia nie więcej niż 250 osób,
 • posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln euro,
jeżeli jednak firma posiada powiązania z innymi przedsiębiorstwami, zwłaszcza jeśli dotyczą one kwestii finansowych, to może się zdarzyć, że nie będzie jej można określić jako MŚP.

Jak sprawdzić czy firma spełnia kryterium MŚP?
Podstawę prawną stanowi zalecenie Komisji 2003/361/WE opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L124 z 20 maja 2003 r., str. 36. Wyciag z zalecenia można pobrac tutaj

Poradnik zawierający szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące nowej definicji MŚP, która weszła w życie 1 stycznia 2005 r., znajduje się tutaj

Na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) znajduje się kwalifikator pozwalający sprawdzić czy firma spełnia wymogi MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72

Podobne urządzenie, opracowane na potrzeby Programów Ramowych, znajduje się na stronie: http://flt.uwe.be

Przykładowe projekty
Komisja Europejska zamieściła przykłady projektów realizowanych w poprzednich Programach Ramowych na stronie SMETechWeb: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=publications

 Działania

 • Badania na rzecz MŚP - rozwiązywanie problemów technologicznych na rzecz małych grup innowacyjnych MŚP. Wymagania dotyczące konstrukcji projektu:
  • czas trwania projektu 1-2 lata,
  • budżet projektu 0,5 - 1,5 mln euro,
  • uczestnicy: Minimum 3 MŚP z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE i 2 niezależnych wykonawców badań. W projekcie mogą uczestniczyć też duże przedsiębiorstwa oraz użytkownicy końcowi (np. jednostki samorządu terytorialnego, szpitale). Zalecana wielkość konsorcjum to 5-10 uczestników.
 • Badania na rzecz izb gospodarczych i stowarzyszeń MŚP: opracowywanie technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP (stowarzyszenia, izby gospodarcze) w określonych sektorach przemysłu lub segmentach łańcucha wartości. Wymagania dotyczące konstrukcji projektu:
  • czas trwania projektu 2- 3 lata,
  • budżet projektu 1,5 - 4 mln euro,
  • uczestnicy: Minimum 3 stowarzyszenia MSP o zasięgu ogólnokrajowym z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE lub 1 stowarzyszenie o zasięgu ogólnoeuropejskim; 2 niezależnych wykonawców badań. Inne przedsiębiorstwa oraz użytkownicy końcowi. Zalecana wielkość konsorcjum to 10 - 15 uczestników.
Potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw:
 • dofinansowanie 75% kosztów projektu;
 • firma wnosi do projektu wkład własny nie w formie gotówkowej a w formie robocizny, dostępu do materiałów, itp. Do kosztów projektu firma zalicza zarówno koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem zadań merytorycznych, przewidzianych w projekcie, jak i koszty pośrednie (koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp.);
 • w razie niepowodzenia projektu, firmy biorące w nim udział, nie są pociągane do odpowiedzialności finansowej, ani nie musza zwracać otrzymanych od KE pieniędzy;
 • środki finansowe uzyskane przez instytucję w ramach Programów Ramowych Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych;
 • natychmiastowy i nieograniczony dostęp do wyników badań;
 • możliwość zabezpieczenia prawnego wiedzy i technologii wnoszonej przez daną firmę do projektu, jak również opracowanej przez daną firmę w trakcie trwania projektu;
 • nawiązanie międzynarodowej współpracy i nowych kontaktów, wzrost prestiżu i konkurencyjności firmy
 
Badania na rzecz MŚP
mgr Aneta Maszewska - Koordynator
tel. +48-22-828-7483 w. 300
kom. +48-508-101-008
mgr Katarzyna Walczyk-Matuszyk
tel. +48-22-828-7483 w. 273
kom. +48-795-112-955
dr Zygmunt Krasiński - ekspert do Komitetu H2020 (SMEs & Access to RF)
tel. +48-22-828-7478
+48-22-828-7483 w. 211
kom. +48-509-278-758

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version