strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

Współpraca międzynarodowa
Activities of International Cooperation

 CEL

 • Wspieranie konkurencyjności Europy poprzez strategiczne partnerstwo z krajami trzecimi w wybranych obszarach badawczych oraz przez angażowanie najlepszych naukowców z krajów trzecich do współpracy europejskiej;

 • Ułatwianie europejskim uczelniom, instytutom badawczym oraz firmom kontaktów z partnerami z krajów trzecich dla zapewnienia lepszego dostępu do badań prowadzonych w innych częściach świata i promowanie synergii badań na poziomie globalnym;

 • Rozwiązywanie problemów dotykających kraje trzecie lub mających charakter globalny.


UCZESTNICY

Współpraca międzynarodowa w 7PR koncentruje się na następujących grupach krajów:

 1. Kraje członkowskie UE (Member States - MS)

 2. Kraje stowarzyszone (Associated Countries - AC), które mają podpisaną umowę o współpracy naukowo-technicznej mówiącą o ich wkładzie finansowym do budżetu Programu Ramowego: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Izrael, Lichtenstein, Macedonia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Wyspy Owcze ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/third_country_agreements_en.pdf

 3. Kraje Partnerskie Współpracy Międzynarodowej (International Cooperation Partner Countries - ICPC), które zostały zaklasyfikowane przez KE w grupie państw o niskich lub średnich dochodach i uzyskują dofinansowanie w Programie Ramowym:

  • kraje sąsiadujące z UE
  • kraje śródziemnomorskie (Mediterranean Partner Countries - MPC)
  • kraje Bałkanów Zachodnich (Western Balkan Countries - WBC)
  • kraje Europy Wschodniej i Środkowej Azji (Eastern European and Central Asian Countries - EECA)
  • kraje Afryki, Basenu Morza Karaibskiego i Pacyfiku (Africa, Caribbean and Pacific Countries - ACP)
  • kraje Ameryki Łacińskiej (Latin American Countries)
  • kraje azjatyckie (Asian Countries)
  • kraje rozwijające się
  • Tzw. wschodzące gospodarki (Rosja, Chiny, Indie, Brazylia, Meksyk, Republika Południowej Afryki)
  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/cooperation-general-annexes201101_en.pdf

 4. Kraje uprzemysłowione - np. USA, Japonia, Kanada - co do zasady bez dofinansowania (dofinansowanie mogą uzyskać jedynie przy spełnieniu określonych warunków).


 5. DZIAŁANIA

  Miejsce współpracy międzynarodowej w 7PR:

  WSPÓŁPRACA
  Tematycznie ukierunkowane działania w zakresie współpracy międzynarodowej realizowane są w ramach programu "Współpraca":
  • Instytucje z krajów trzecich mogą uczestniczyć w ogólnych konkursach ogłaszanych w poszczególnych priorytetach tematycznych
  • SICA (Specific International Cooperation Activities) - specjalne konkursy przeznaczone dla Krajów Partnerskich Współpracy Międzynarodowej
  • Konkursy dedykowane - współpracy z poszczególnymi krajami trzecimi
  • Konkursy koordynowane - z konkursami finansowanymi przez kraje trzecie

  POMYSŁY
  Finansowanie badań pionierskich - konkursy otwarte dla naukowców pochodzących z dowolnego kraju świata, z tym, że lider musi być na czas trwania projektu zatrudniony przez instytucję z kraju UE lub stowarzyszonego.

  LUDZIE
  Międzynarodowe działania w zakresie rozwoju potencjału ludzkiego realizowane są w ramach Programu "Ludzie". W większości projektów tego typu mogą brać udział instytucje i naukowcy z krajów trzecich. Istnieją jednak również projekty, które dedykowane są specjalnie rozwojowi współpracy z krajami trzecimi:
  • IRSES (International Research Staff Exchange Scheme) - 3-4 letnie projekty wymiany pracowników między instytucjami z krajów UE i stowarzyszonych, a instytucjami z krajów trzecich
  • Incoming Fellowships - Granty przyjazdowe dla doświadczonych naukowców spoza Europy z ewentualną fazą reintegracyjną w kraju ICPC
  • Outgoing Fellowships - Granty wyjazdowe dla doświadczonych europejskich naukowców do krajów pozaeuropejskich z obowiązkową fazą reintegracyjną w dowolnym kraju europejskim

  • EURAXESS - Europejska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców
   Europejski portal dla mobilnych naukowców: http://www.euraxess.eu/
   Polski portal dla mobilnych naukowców: http://www.euraxess.pl/

  MOŻLIWOŚCI

  W ramach programu "Możliwości" realizowane są horyzontalne działania wspierające oraz działania, które nie są skoncentrowane na konkretnym obszarze tematycznym objętym programem "Współpraca".

  W 7. Programie Ramowym na działania w ramach Współpracy Międzynarodowej przeznaczono budżet w wysokości 180 mln €.

  Cele Programu realizowane są za pomocą następujących typów projektów:
  • INCO-NET (Bi- regional Coordination of S&T Cooperation) - rozwijanie i pogłębianie współpracy między krajami UE i stowarzyszonymi, a określonymi grupami krajów ICPC (regionami) - na przykład projekt IncoNet EECA, którego celem jest pogłębianie współpracy z krajami Europy Wschodniej i Środkowej Azji, czy projekt MIRA nakierowany na współpracę z krajami Basenu Morza Śródziemnego Informacje o realizowanych projektach INCO-NET: http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/978-92-79-08080-7_en.pdf
  • BILAT (Bilateral S&T Cooperation Partnership) - wzmocnienie współpracy między krajami UE i stowarzyszonymi, a krajami trzecimi mającymi podpisaną umowę o współpracy naukowo-technologicznej lub które są w trakcie negocjacji takiej umowy - na przykład projekt BILAT-UKR, który służy rozwijaniu współpracy z Ukrainą

   Lista krajów z podpisaną umową o współpracy naukowo-technologicznej:
   http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries
   Informacje o realizowanych projektach BILAT:
   http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=bilat

  • ACCESS4EU (Supporting the EU Access to Third Country Programmes) - podnoszenie wśród naukowców z krajów UE i stowarzyszonych poziomu wiedzy na temat możliwości udziału w programach badawczych i innowacyjnych prowadzonych w krajach trzecich z podpisaną umową o współpracy naukowo-technologicznej
  • ERA-NET (Coordination of National INCO Policies and Activities) - wzmocnienie współpracy i koordynacji programów badawczych realizowanych w krajach UE i stowarzyszonych, na szczeblu krajowym i regionalnym, które są ukierunkowane na dany kraj trzeci lub kilka krajów trzecich w ramach regionu (koordynacja krajowych polityk i działań na rzecz międzynarodowej współpracy naukowo-technologicznej)
  • ERA-WIDE (Integrating Europe's Neighbours into the ERA) - rozwijanie współpracy naukowej w ramach priorytetów tematycznych 7PR z wybranym centrum badawczym zlokalizowanym w kraju sąsiedzkim UE, który nie jest krajem stowarzyszonym z Programem Ramowym
  • INCO-LAB - wykorzystanie wspólnych instytutów badawczych finansowanych przez jedno lub kilka państw członkowskich UE i zlokalizowanych w krajach trzecich do tworzenia i pogłębiania współpracy z tymi krajami
  • INCO-HOUSE - działanie komplementarne w stosunku do INCO-LAB i mające na celu skoordynowanie współpracy z krajami trzecimi

  Prezentacja Austrian Research Promotion Agency (FFG) "International S&T cooperation in FP7"

  Broszura: "Współpraca międzynarodowa w 7.Programie Ramowym"

   
  Współpraca międzynarodowa
  mgr Barbara Trammer - Koordynator
  tel. +48-22-828-7483 w. 349
  kom. +48-508-101-119
  dr Zygmunt Krasiński
  tel. +48-22-828-7478
  +48-22-828-7483 w. 211
  kom. +48-509-278-758

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version