strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE KOMISJI EUROPEJSKIEJ (JRC - JOINT RESEARCH CENTRE)

Wspólnotowe Centrum Badacze jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli. Obok Centrali na strukturę Wspólnotowego Centrum Badawczego składa się siedem Instytutów Badawczych usytuowanych w pięciu krajach europejskich (Belgia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Niemcy), Dyrektoriat Strategii Naukowej w Brukseli oraz Dyrektoriat ds. Zasobów z siedzibą w Brukseli i Isprze. Dyrektora Generalnego wspiera Rada Rządowa (Board of Governors), która służy radą w sprawach związanych z naukowym, technicznym i finansowym zarządzaniem JRC.

W strukturze 7 Siódmego Programu Ramowego (7PR), JRC plasuje się w dwóch miejscach z podziałem na działania nienuklearne (odrębne miejsce w programie) oraz nuklearne (w ramach programu EURATOM). Będąc w strukturze 7PR, budżet na bezpośrednie działania Centrum pochodzi z 7. Programu Ramowego. Dodatkowo, Centrum może pozyskiwać dodatkowe finansowanie (pośrednie), poprzez udział w projektach badawczych 7PR. JRC prowadzi badania w bardzo szerokim zakresie, poczynając od standardów bezpieczeństwa zabawek dla dzieci, poprzez doskonalenie materiałów do implantacji biodrowych, aż do wykorzystania systemu satelitów do monitorowania i wykorzystania gruntów. Swoją działalność prowadzi w ścisłej współpracy z europejskimi zespołami naukowymi, uniwersytetami i organizacjami badawczymi. Instytuty badawcze JRC służą niezależną naukową i techniczną radą w stosunku do KE, PE, RUE i krajów członkowskich, we wspieraniu tworzenia polityk europejskich.

Aktualne konkursy skierowane do indywidualnych naukowców, studentów oraz absolwentów

Instytuty Wspólnotowego Centrum Badawczego:

Działania JRC w 7PR, będą skupiały się wokół następujących kluczowych dla Centrum obszarów badawczych:

 • Działania główne JRC:
  • Żywność, Produkty Chemiczne i Zdrowie (Instytuty: IRMM, IHCP, IPTS)
  • Środowisko i Zrównoważony Rozwój (Instytuty: IES, IE, IPTS i IHCP)
  • Bezpieczeństwo (Instytuty: ITU, IE, IRMM i IPSC)
 • Działania horyzontalne JRC :
  • Analizy Techno-ekonomiczne (Instytut IPTS)
  • Materiały Odniesienia i Pomiarów (Instytut IRMM)
  • Bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie oszustwom finansowym (Instytuty: IPSC, IES, IPTS)
 • Ponadto działania JRC będą skupiały sie na następujących priorytetach szczegółowych:
  • realizacja celów Strategii Lizbońskiej
  • wzmocnienie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa UE
  • zależności pomiędzy środowiskiem, a zdrowiem
  • zrównoważony rozwój w rolnictwie

WSPÓŁPRACA Z JRC Wspólnotowe Centrum Badawcze oferuje możliwości zarówno współpracy indywidualnej naukowcom na różnym etapie rozwoju ich kariery naukowej jak również współpracy instytucjonalnej skierowanej do organizacji badawczych, instytutów naukowych oraz instytucji administracji publicznej różnego szczebla z krajów członkowskich UE, Kandydujących do UE oraz Stowarzyszonych z 7PR.

W odniesieniu do współpracy indywidualnej z JRC, możliwe jest podjęcie współpracy zarówno w formie personelu statutowego (urzędnicy KE, pracownicy tymczasowi i kontraktowi) oraz personelu niestatutowego (stypendia, staże, delegowani krajowi eksperci). Szczegółowe informacje odnośnie form współpracy indywidualnej JRC, można znaleźć na stronie Kariery Naukowej w ramach serwisu Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.kpk.gov.pl/7pr/karieranaukowa/index.html

W odniesieniu do współpracy instytucjonalnej z JRC, możliwe jest podjęcie współpracy w ramach wspólnych projektów badawczych, sieci naukowych oraz umów o współpracy bilateralnej.
W każdym z instytutów JRC, wyznaczona jest osoba kontaktowa - tzw. Enlargement Contact Officer - do której można kierować zaproszenia projektowe, zapraszające konkretny instytut JRC (Unit w danym Instytucie) do tworzonego konsorcjum projektu badawczego. Będąc własnością Komisji Europejskiej, JRC może pełnić rolę partnera, ale nigdy koordynatora projektów w ramach 7PR.

Dodatkowo, corocznie ogłaszana jest lista warsztatów i zaawansowanych szkoleń, organizowanych przez instytuty JRC, w różnych krajach europejskich, w których mogą brać udział eksperci z krajów członkowskich UE, krajów kandydujących oraz krajów stowarzyszonych z 7PR. Lista jest publikowana na stronie Dyrekcji Generalnej JRC: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2390&lang=en

JRC - Wspólnotowe Centrum Badawcze
mgr Adam Głuszuk - Koordynator
tel. +48-22-828-7483 w. 321
kom. +48-500-206-039

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version