strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

EURATOM

Badania w programie Euratom obejmować będą dwa priorytety: badania energii syntezy termojądrowej oraz rozszczepienie jądrowe i ochronę przed promieniowaniem. Celem pierwszego priorytetu jest rozwój wiedzy i technologii ITERa, jako kierunku zmierzającego do stworzenia prototypu reaktora dla elektrowni, który stanie się bezpiecznym, zrównoważonym, przyjaznym dla środowiska i ekonomicznie opłacalnym źródłem energii. Badania energii syntezy jądrowej przewidują następujące schematy finansowania: umowy międzynarodowe dotyczące budowy i wykorzystania ITERa, Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie - zobowiązania odnośnie budowy, wyposażenia i instalacji dla ITERa, Programy Asocjacji nakierowane na zaawansowanie podstaw fizycznych ITERa, Programy Asocjacji w ramach EFDA, mobilność naukowców, staże i szkolenia, działania koordynacyjne i wspierające.

Celem drugiego priorytetu jest ustanowienie naukowych i technologicznych podstaw bezpiecznego zarządzania długo żyjącymi odpadami radioaktywnymi, zwiększenie bezpieczeństwa działania reaktorów, poprawa efektywności kosztowej energetyki jądrowej, zapewnienie społecznie akceptowalnego systemu ochrony ludzi i środowiska przed efektami promieniowania jonizującego.

Działania

  • zarządzanie odpadami radioaktywnymi - badania nad wybranymi zagadnieniami składowania geologicznego wypalonego paliwa, prezentacja technologii dotyczących bezpieczeństwa; badania nad rozdziałem i transmutacjami oraz innymi koncepcjami dotyczącymi zmniejszenia ilości odpadów oraz ryzyka ich składowania

  • systemy reaktorowe - badania nad kontynuacją bezpiecznego działania wszystkich istniejących typów systemów reaktorowych, biorąc pod uwagę nowe wyzwania, takie jak wydłużenie okresu funkcjonowania oraz rozwój nowych, zaawansowanych systemów oceny bezpieczeństwa

  • ochrona radiologiczna - badania związane z ryzykiem narażenia na niskie dawki, medycznymi zastosowaniami oraz zarządzaniem w sytuacjach awarii; badania nad zmniejszeniem skutków w przypadku terroryzmu nuklearnego lub radiologicznego

  • infrastruktura - ułatwienie dostępu do infrastruktury badawczej i zwiększenie współpracy, zwłaszcza w zakresie badań materiałowych, podziemnych laboratoriów, banków tkanek

  • zasoby ludzkie, mobilność i szkolenia - rozwój kompetencji naukowych oraz potencjału ludzkiego celem zapewnienia wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych, inżynierskich i technicznych dla sektora nuklearnego.KRAJOWYM PUNKTEM KONTAKTOWYM DO PROGRAMU EURATOM-FISSION JEST MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.


Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version