strona główna | intranet | moje konto


7. PROGRAM RAMOWYSTRONA GŁÓWNA
Struktura 7PR

WSPÓŁPRACA (COOPERATION)

Celem programu jest wspieranie szerokiego zakresu działań badawczych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych, odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii, w których konieczne jest wspieranie i umacnianie na poziomie europejskim, najwyższej jakości badań. Obszary te zostały określone na stosunkowo wysokim poziomie ogólności, tak aby można było dostosować je  do zmieniających się potrzeb i możliwości mogących się pojawić podczas trwania 7PR. Ich uszczegółowienie będzie następować każdego roku w ramach przygotowywanych dla każdego obszaru tematycznego Programu Pracy (Work Program). Badania mogą być prowadzone przez: instytucje naukowe (uniwersytety, akademie, instytuty), jednostki przemysłowe (małe i średnie przedsiębiorstwa, duży przemysł), organizacje (federacje, stowarzyszenia), wszelkie prywatne i publiczne jednostki posiadające osobowość prawną, indywidualnych badaczy oraz jednostki rządowe i samorządowe. Przewidywane jest finansowanie udziału w projektach instytucji z krajów trzecich.


Określono dziesięć następujących tematów:

 1. Zdrowie;

 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia;

 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne;

 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne;

 5. Energia;

 6. Środowisko (w tym zmiany klimatu);

 7. Transport (w tym aeronautyka);

 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne;

 9. Przestrzeń kosmiczna;

 10. Bezpieczeństwo.


W przypadku definiowania tematów w poszczególnych obszarach tematycznych pod uwagę będzie brane:

 • w przypadku dziedzin związanych z przemysłem, tematy ustalane są m.in. na podstawie propozycji przygotowywanych przez Europejskie Platformy Technologiczne (EPT);

 • zapewnienie skutecznej koordynacji między obszarami tematycznymi oraz priorytetowymi dziedzinami naukowym o przekrojowym zakresie tematycznym, takim jak leśnictwo, dziedzictwo kulturowe, nauki o morzu i technologie morskie;

 • badania konieczne do sformułowania, wdrażania oraz oceny polityk wspólnotowych;

 • przyszłe i powstające technologie: wspieranie badań zmierzających do określenia i zbadania nowych możliwości naukowych i technologicznych w jednej lub w kilku dziedzinach i dyscyplinach pokrewnych, popieranie nowatorskich pomysłów i nowych zastosowań oraz badanie nowych możliwości w badawczych "mapach drogowych", w szczególności z odkryciami o potencjalnie przełomowym charakterze;

 • nieprzewidziane potrzeby polityczne: elastyczne reagowanie na potrzeby pojawiające się w trakcie 7PR, np. nieprzewidziany rozwój wypadków wymagający szybkiej reakcji jak wystąpienie nowej epidemii, klęsk żywiołowych lub problemy w zakresie bezpieczeństwa.


Ważne aspekty Programu WSPÓŁPRACA:

 • Badania w ramach programu powinny być realizowane w ramach wysokiej jakości projektów i sieci badawczych tworzonych przez międzynarodowe konsorcja, będące w stanie przyciągać naukowców i inwestycje z Europy i całego świata.

 • Rozpowszechnianie oraz transfer wiedzy stanowią podstawową wartość dodaną europejskich działań badawczych. Rozpowszechnianie rezultatów badań jest integralną częścią zadań we wszystkich obszarach tematycznych (możliwe są ograniczenia w obszarze "Bezpieczeństwo" ze względu na poufne aspekty działań), m. in. poprzez finansowanie inicjatyw sieciowych, seminariów, pomoc ze strony zewnętrznych ekspertów oraz serwisy informacyjne i elektroniczne (np. CORDIS).

 • Szczególną uwagę należy poświęcić zapewnieniu odpowiedniego udziału MŚP (małym i średnim przedsiębiorstwom) we współpracy międzynarodowej. Celem jest uzyskanie przynajmniej 15% środków finansowych przez MŚP w programie WSPÓŁPRACA.

 • Wspólne inicjatywy technologiczne (JTI)
  W odniesieniu do ograniczonej liczby przypadków możliwe jest tworzenie długoterminowych partnerstw publiczno-prywatnych w postaci Wspólnych inicjatyw technologicznych. Inicjatywy te, będące głównie wynikiem prac Europejskich Platform Technologicznych, obejmują jeden lub niewielką liczbę wybranych aspektów badawczych w obrębie danej dziedziny. Łączą one inwestycje sektora prywatnego z krajowymi i europejskimi środkami publicznymi, w tym z dotacjami pochodzącymi z 7PR oraz z finansowaniem pożyczek i gwarancji z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Decyzja dotycząca każdej wspólnej inicjatywy technologicznej będzie podejmowana indywidualnie, na podstawie art. 171 Traktatu (może to dotyczyć utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa) lub na podstawie decyzji o programach szczegółowych zgodnie z art. 166 Traktatu.

  Potencjalne wspólne inicjatywy technologiczne zostaną określone w sposób otwarty i przejrzysty na podstawie oceny opartej na kilku kryteriach:

  • niemożności osiągnięcia celu przy pomocy istniejących instrumentów,

  • skali wpływu na konkurencyjność i rozwój przemysłu,

  • wartości dodanej uzyskanej poprzez działanie na poziomie europejskim,

  • szczegółowym i jasnym określeniu realizowanego celu i oczekiwanych rezultatów,

  • stopniu zaangażowania przemysłu pod względem finansowania i zasobów,

  • znaczeniu dla celów polityk, w tym korzyści dla społeczeństwa,

  • zdolności przyciągania dodatkowego wsparcia ze źródeł krajowych i wykorzystania dźwigni finansowej w postaci finansowania ze strony przemysłu.

 • Koordynowanie poza wspólnotowych programów badawczych będzie prowadzone przy pomocy dwóch głównych instrumentów: systemu ERA-NET oraz uczestnictwa Wspólnoty we wspólnie wdrażanych krajowych programach badawczych (zgodnie z art. 169 Traktatu). Działania mogą obejmować dziedziny, które nie są bezpośrednio związane z dziesięcioma obszarami tematycznymi pod warunkiem, że mają one wystarczającą europejską wartość dodaną. Działania posłużą również wzmocnieniu komplementarności i synergii pomiędzy 7PR a działaniami prowadzonymi w ramach programów międzyrządowych, takich jak EUREKA i COST.

  • System ERA-NET ma wzmocnić i rozwinąć koordynację krajowych i regionalnych działań badawczych poprzez:

  • Ustanowienie ram dla wdrażania publicznych programów badawczych w celu polepszenia koordynacji działań. Obejmie to wspieranie nowych systemów ERA-NET, rozszerzenie i pogłębienie zakresu istniejących, np. poprzez zwiększanie liczby uczestników oraz wzajemne otwieranie ich programów;

  • Zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego Wspólnoty dla uczestników łączących swoje zasoby na potrzeby wspólnych zaproszeń do składania wniosków w ramach odpowiednich krajowych i regionalnych programów (ERA-NET PLUS).

 • Współpraca z krajami trzecimi przewidziana jest we wszystkich obszarach tematycznych i ma ona na celu zwiększyć udział naukowców i instytucji badawczych z krajów trzecich w europejskich projektach badawczych. Działania ściśle związane z umowami o współpracy dwustronnej lub wielostronnym dialogiem pomiędzy UE a krajami lub grupami krajów, będą pełnić rolę uprzywilejowanego instrumentu dla współpracy między UE i tymi krajami.


Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version