strona główna | intranet | moje konto


INNOWACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTWSTRONA GŁÓWNA
Program CIP
Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013
(CIP - Competitiveness and Innovation Framework Programme)

Program CIP ma stanowić jednolitą bazę dla działań w zakresie konkurencyjności i innowacyjności prowadzącą do większej spójności i synergii pomiędzy różnymi wspólnotowymi i krajowymi programami. Ma on zachęcać państwa członkowskie i regiony do wykorzystywania funduszy strukturalnych na realizację działań wykorzystujących najlepsze praktyki zidentyfikowane w ramach CIP. Z drugiej strony promuje on udział małych i średnich przedsiębiorstw w 7PR.

W okresie 2007-2013 na realizację zadań w ramach trzech następujących programów szczegółowych przewidziano budżet w wysokości 3,621 mld EUR:
 1. Program szczegółowy na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji
  EIP
  - Entrepreneurship and Innovation Programme
  http://cip.gov.pl/eip-kpkippt
 2. Program szczegółowy na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych
  ICT-PSP
  - Information Communication Technologies Policy Support Programme
  http://cip.gov.pl/ict-psp-kpkippt
 3. Program szczegółowy Inteligentna Energia - Program dla Europy
  IEE
  - Intelligent Energy Europe
  http://cip.gov.pl/iee-kpkkape
CIP nie zawiera działań o charakterze dotacji inwestycyjnych, lecz szereg innych działań wspierających innowacyjność europejskich przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Promuje usługi wspierające innowacje, projekty na rzecz wdrażania oraz rynkowego wykorzystania nowych technologii, rozwój i koordynację krajowych i regionalnych programów oraz polityk w zakresie innowacji. Ma za zadanie poprawić dostęp innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania badań i rozwoju oraz działań innowacyjnych. W programie mogą brać udział instytucje naukowe, finansowe, otoczenia biznesu oraz samorządy.

Programem zarządza Komisja Europejska, między innymi poprzez ogłaszanie rocznych programów pracy, przetargów i konkursów dla trzech komponentów programu. Niektóre zadania będą zarządzane za pośrednictwem nowych lub przystosowanych w tym celu istniejących agencji wykonawczych, np. projektami w dziedzinie energii będzie zajmowała się Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji, a instrumentami finansowymi dla MŚP, Europejski Fundusz Inwestycyjny.
W Polsce działaniami informacyjno-promocyjnymi zajmują się Krajowe Punkty Kontaktowe finansowane przez Ministerstwo Gospodarki i koordynowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji:
strona europejska : http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
strona polska: http://www.cip.gov.pl

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version