Cel projektu

Celem projektu jest pomoc małym i ¶rednim przedsiębiorstwom (m¶p) w jak najlepszym wykorzystaniu możliwo¶ci oferowanych przez 7. Program Ramowy (7.PR) w zakresie europejskiej współpracy badawczo-rozwojowej. Głównym zadaniem projektu jest przygotowanie m¶p do udziału w konkursach 7. PR w trzech priorytetowych obszarach:
 • Technologie Społeczeństwa Informacyjnego
 • Energia
 • Biotechnologie.

  Sposób realizacji projektu

  Istot± projektu jest identyfikacja oddolnych inicjatyw, wychodz±cych od przedsiębiorstw (grup przedsiębiorstw, klastrów, krajowych platform technologicznych), dotycz±cych projektów o charakterze rozwojowym. Członkowie konsorcjum dokonaj± oceny propozycji projektów z punktu widzenia szans osi±gnięcia sukcesu w konkursach 7.PR a następnie wspomagać będ± przedsiębiorstwa w przygotowaniu projektów i zbudowaniu konsorcjów, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w projektach m¶p. Projekt opiera się na współpracy z istniej±cymi regionalnymi klastrami przedsiębiorstw z całej Europy i powi±zaniach sieciowych pomiędzy partnerami w ramach europejskiej sieci EBN (European Business Network).

  Rezultaty projektu

  W wyniku działań podejmowanych przez członków konsorcjum w projektach 7.PR zostanie wł±czonych ok. 200 m¶p.

  Jakie możliwo¶ci oferuje DETECT-it2 ?

 • pomoc przedsiębiorstwom w identyfikacji idei projektów badawczo-rozwojowych w obszarach: Technologie Społeczeństwa Informacyjnego, Energia i Biotechnologie,
 • pomoc ekspertów w tworzeniu wniosków projektowych,
 • współpracę z przedsiębiorstwami europejskimi zgrupowanymi w regionalnych klastrach,
 • budowanie konsorcjów poprzez spotkania potencjalnych partnerów,
 • doł±czanie m¶p do tworzonych konsorcjów,
 • upowszechnianie informacji o projektach i partnerach oraz prowadzenie szkoleń.

  Do¶wiadczenie

  Projekt ten jest kontynuacj± projektu DETECT-it 1 i bazuje na jego osi±gnięciach. W trakcie trwania projektu DETECT-it 1 zbadano potrzeby i możliwo¶ci ponad 1000 M¦P z całej Europy w dziedzinie badań i rozwoju. Opracowano bazy danych przedsiębiorstw, które będ± rozwijane i wykorzystywane w projekcie DETECT-it 2.

  Finansowanie projektu

  Projekt jest finansowany w 75% ze ¶rodków Unii Europejskiej.

 • KPK http://www.6pr.pl