Cele

Celem Inauguracji jest oficjalne otwarcie 7. Programu Ramowego UE (2007-2013) w Polsce oraz wsparcie przygotowań projektów do 7.PR. W jej trakcie przedstawione będą podstawowe informacje na temat założeń, budżetu, zasad udziału, struktury i głównych elementów 7.PR. Konferencja ta umożliwi nawiązanie roboczych kontaktów polskich i zagranicznych zespołów naukowych i przemysłowych zainteresowanych tworzeniem konsorcjów przygotowujących projekty do 7.PR. Wydarzenie to będzie służyć wzmocnieniu współpracy europejskiej w zakresie rozwoju badań naukowych, nowych technologii i innowacji, a w szczególności promocji polskich inicjatyw technologicznych i badawczych.

Organizatorzy

Organizatorami Inauguracji 7. Programu Ramowego w Polsce są:

         
Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

Miejsce

Inauguracja 7.PR odbędzie się w Hotelu Gromada w Warszawie, ul. 17 Stycznia 32.

Program

Inaugurację rozpocznie sesja plenarna Badania naukowe i rozwój technologiczny kluczem do przyszłości Polski i Europy, w czasie której przewidziane są wystąpienia zaproszonych gości, w tym władz państwowych, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W czasie drugiej sesji plenarnej przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Rady Nauki przedstawią podstawowe informacje dotyczące celów i struktury 7.PR oraz czterech głównych części składowych 7.PR: Cooperation, Ideas, People, Capacities. Trzecia sesja plenarna poświęcona będzie budowie Europejskiej Przestrzeni Badawczej ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowowschodniej. Czwarta sesja plenarna dotyczyć będzie problematyki finansowej i prawnej 7.PR oraz wsparcia polskich jednostek w programach międzynarodowych ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W piątej sesji plenarnej przedstawione będą inne szczególnie ważne zagadnienia mieszczące się w Programie Capacities, takie jak udział MŚP w 7.PR, budowa infrastruktury badawczej i regionów wiedzy.

Osobną część konferencji stanowić będą sesje tematyczne, horyzontalne i spotkania brokerskie, w czasie których polscy i zagraniczni uczestnicy przedstawią propozycje konkretnych projektów 7.PR. Oczekuje się, że tak pomyślane robocze sesje umożliwią tworzenie konsorcjów przygotowujących projekty do 7.PR. Sesje tematyczne realizowane będą we współpracy z międzynarodowymi konsorcjami projektowymi i obejmować będą następujące obszary tematyczne: Heath, Food, Agriculture and Biotechnology, Information and Communication Technologies, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies, Environment (including Climate Change), Transport (including Aeronautics); Socio-economic Sciences and Humanities; Security and Space. Przewidujemy również horyzontalne sesje dyskusyjne poświęcone programom Ideas i People oraz Joint Research Centre.

Wystawa "Polski potencjał naukowo - badawczy"

W trakcie Inauguracji odbywać się będzie wystawa plakatów prezentujących firmy i ośrodki badawcze, które odniosły największe sukcesy w programach ramowych i są zainteresowane nowymi projektami w 7.PR. Możliwa będzie również prezentacja osiągnięć w formie stoisk ekspozycyjnych.

Nagroda Kryształowej Brukselki

Najlepszym i najbardziej aktywnym uczestnikom 6. Programu Ramowego zostaną wręczone nagrody Kryształowej Brukselki. Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce w czasie Balu Ramowego w pierwszym dniu Inauguracji.

Komitet Doradczy

Organizację spotkania od strony programowej wspomagać będzie Komitet Doradczy, do którego zostali zaproszeni przedstawiciele władz państwowych, nauki i przemysłu.

Język

Językiem konferencji będzie język angielski. W czasie pierwszej sesji plenarnej przewidujemy symultaniczne tłumaczenie angielsko-polskie.

Zgłoszenia uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej konferencji.

Oplata konferencyjna

Dla uczestników Inauguracji przewidujemy opłatę konferencyjną. Wysokość opłaty wynosi 500 PLN. Opłata upoważnia do udziału we wszystkich sesjach Inauguracji i Balu Ramowym oraz obejmuje wstęp na wystawę "Polski potencjał naukowo - badawczy" materiały konferencyjne i posiłki. Opłata NIE obejmuje prezentacji instytucji w formie plakatu lub stoiska ekspozycyjnego. Organizatorzy nie pokrywają również kosztów podróży i zakwaterowania.

Źródła finansowania

Inauguracja finansowana jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wpłat uczestników i sponsorów. Sesje tematyczne i spotkania brokerskie będą finansowane ze środków Komisji Europejskiej poprzez projekty wspomagające realizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Sekretariat konferencji

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk
ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 828 7483
Faks: +48 22 828 5370

Osoby udzielające informacji:
Joanna Sokalska
e-mail: joanna.sokalska@kpk.gov.pl
Ewa Kuśmierczyk
e-mail: ewa.kusmierczyk@kpk.gov.pl


  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE