strona główna | intranet | moje konto


O KPKSTRONA GŁÓWNA
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej,
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych Unii Europejskiej

Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) od 1999 roku działa przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Utworzenie KPK to wynik konkursu ogłoszonego przez Komitet Badań Naukowych na realizację akcji informacyjno-szkoleniowych w związku z przystąpieniem Polski do 5.Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE (1999-2002). Podobne zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył KPK na okres realizacji kolejnych programów ramowych: 6PR (2002-2006) i obecnego 7PR (2007-2013).

Wszystkie działania KPK koncentrują się na realizacji głównego celu jakim jest zwiększanie polskiego udziału w programach ramowych - kluczowym instrumencie finansowania badań Wspólnoty i realizowania europejskiej polityki naukowo-badawczej. KPK ściśle współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R.

Do zadań KPK należy:

 • prowadzenie profesjonalnej działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, promocyjnej i eksperckiej przyczyniającej się do pogłębienia europejskiej współpracy badawczej oraz integracji polskiego i europejskiego sektora badawczo-rozwojowego oraz gospodarczego;
 • wspieranie rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy, integracji środowisk gospodarczych i naukowych, wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw;
 • wspieranie rozwoju i integracji polskiego sektora B+R w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim;
 • wspieranie rozwoju karier naukowych;
 • promocja Polski na arenie europejskiej, wzmacnianie współpracy zagranicznej i międzynarodowej pozycji Polski;
 • prowadzenie działalności eksperckiej wspomagającej władze publiczne w zakresie Europejskiej Przestrzeni Badawczej;
 • promocja Europejskiej Przestrzeni Badawczej i inicjatyw europejskich w dziedzinie badań, rozwoju technologii i innowacji;
 • koordynacja działań i współpraca z siecią regionalnych, branżowych i lokalnych punktów kontaktowych.
Działania KPK są skierowane do wszystkich jednostek naukowych, przedsiębiorstw, organizacji i władz publicznych zainteresowanych uczestnictwem w programach badawczych Unii Europejskiej.

Krajowy Punkt Kontaktowy zajmuje się następującymi programami i instrumentami związanymi z budową Europejskiej Przestrzeni Badawczej:

 • 7.Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji UE (7PR)
 • Program Euratom;
 • Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC);
 • Europejska Rada Badań (ERC);
 • Centrum Informacji dla Naukowców;
 • Program Konkurencyjność i Innowacje (CIP);
 • Fundusz Badawczy Węgla i Stali;
 • Europejskie i Polskie Platformy Technologiczne;
 • Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI).
Działalność KPK, od 1999 roku, jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowe środki na wspieranie udziału polskich instytucji w programach europejskich są pozyskiwane w wyniku realizowania, wspólnie z punktami kontaktowymi innych krajów, projektów finansowanych przez Komisję Europejską. Dają one możliwość organizowania międzynarodowych konferencji i warsztatów, zapraszania ekspertów zagranicznych, promocji polskiego potencjału badawczego za granicą, a także są źródłem praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania i realizacji projektów.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version