strona główna | intranet | moje konto


O KPKSTRONA GŁÓWNA
PROJEKTY KPK- realizowane
BILAT USA 2.0
INCO.2012-2.11312081 (01.11.2012 - 31.10.2015)
BILAT USA 2.0 - finansowany w ramach 7PR przez Komisję Europejską - będzie jako następca projektu BILAT USA kontynuował umacnianie współpracy w dziedzinie nauki, innowacji i technologii między USA a Unią Europejską. BILAT 2.0 ma na celu wzmocnienie współpracy transatlantyckiej poprzez zbliżenie odpowiednich partnerów i interesariuszy, oraz poprzez przekazywanie informacji na temat priorytetów i decyzji podejmowanych na szczeblu politycznym. Bazę do działania stanowi silne konsorcjum składające się z 9 partnerów europejskich i 4 partnerów z USA.
Wyniki projektu będą upubliczniane w Europie i USA poprzez rozpowszechnianie informacji i promocję za pośrednictwem różnych kanałów (portal internetowy, wydarzenia, biuletyny).

Działania realizowane w ramach projektu:
 • Identyfikacja potencjału USA w dziedzinie nauki i innowacji poprzez analizę jakościową;
 • Działania na rzecz zwiększenia wzajemnego uczestnictwa w programach finansowania badań i innowacji;
 • Gromadzenie naukowców i podmiotów z obszaru innowacji na kilku warsztatach tematycznych i konferencjach celem intensyfikacji dialogu;
 • Wzmacnianie współpracy międzynarodowej MŚP;
 • Wykorzystywanie wynikow warsztatów jako rekomendacji dla wsparcia dialogu politycznego.


COSMOS+
SPA.2011.3.3-01-284434 (01.05.2012 - 31.07.2014)
Konsorcjum projektu COSMOS+ składa się z 22 organizacji, które jednocześnie są nominowane jako Krajowe Punkty Kontaktowe do obszaru Przestrzeń kosmiczna w 7PR. Celem projektu jest promocja i wzmocnienie współpracy pomiędzy punktami kontaktowymi, a także oferowanie lepszej jakości rożnych usług dla potencjalnych klientów przygotowujących wnioski projektowe do konkursów w obszarze Przestrzeń kosmiczna w 7PR oraz programie HORYZONT2020.

Działania realizowane w ramach projektu:
 • Zaangażowanie krajów trzecich w działania projektu COSMOS+;
 • Szkolenia dla mniej doświadczonych punktów kontaktowych;
 • Promocja uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Wymiana dobrych praktyk;
 • Organizacja międzynarodowych dni informacyjnych oraz spotkań brokerskich;
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków projektowych w ramach 7PR oraz programu H2020.


NMP Team2
290428 (01.02.2012 - 31.01.2014)
NMP TeAm2 jest kontynuacją projektu NMP TeAm.
Projekt ma na celu poprawę jakości usług sieci Krajowych Punktów Kontaktowych z NMP w całej Europie poprzez ułatwienie udziału w projektach nowym podmiotom, podniesienie jakości składanych wniosków dzięki bliższej współpracy pomiędzy Krajowymi Punktami Kontaktowymi NMP w różnych krajach, oraz eliminację różnic w wiedzy i jakości świadczonych usług pomiędzy poszczególnym punktami kontaktowymi w Europie i poza nią.

Działania realizowane w ramach projektu:
 • podniesienie jakości obsługi NCP NMP w całej Europie pomagając w uproszczeniu dostępu do konkursów w ramach 7PR;
 • obniżenie barier przystępowania do projektów dla nowych jednostek, podniesienie jakości składanych wniosków dzięki bliższej współpracy z Krajowymi Punktami Kontaktowymi Programów Badawczych Unii Europejskiej;
 • oraz eliminację różnic w wiedzy i jakości świadczonych usług w całej sieci KPK w Europie i poza nią;
 • stałe rozwijanie systemu wyszukiwania partnerów dostosowanego do potrzeb NMP;
 • wzmocnienie sieci internetowej;
 • doskonalenie narzędzi, metodologii i wyników NMP Team;
 • maksymalne zwiększenie wpływu i wartości dodanej do organizowanych krajowych i europejskich imprez, wraz ze spotkaniami brokerskimi zakładającymi budowanie międzynarodowego partnerstwa;
 • tworzenie wspólnych stoisk, wspólnych kampanii informacyjnych, wizyt naukowców i przedsiębiorstw w celu ujednolicenia umiejętności sieci i świadczonych usług poprzez tworzenie partnerstw i ukierunkowane szkolenia;
 • stworzenie silniejszych więzi ze wszystkimi sieciami i organizacjami związanymi z NMP: platformami technologicznymi, inicjatywami, programami europejskimi;
 • stałe wsparcie rozwoju profesjonalnej strony internetowej stworzonej na potrzeby projektu NMP Team z rozszerzeniem na takie strony jak Twitter, Facebook, LinkedIn, itp.


PeopleNetwork+
297550 (01.01.2012 - 31.12.2013)
Projekt ma na celu zwiększenie jakości usług oferowanych przez Krajowe Punkty Kontaktowe (NCP) zajmujące się Programem PEOPLE (Akcje Marie Curie) w krajach europejskich i trzecich uprawnionych do udziału w 7PR. Działania projektowe obejmują szkolenia dla doświadczonych oraz nowych pracowników Punktów Kontaktowych z zakresu samego programu oraz udzielania konsultacji naukowcom.

Działania realizowane w ramach projektu:
 • przygotowanie strategii działań ukierunkowanych na mniej doświadczonych pracowników NCP;
 • opracowanie poradnika dla NCP dotyczącego Programu Szczegółowego People, aplikowania i realizacji projektów Akcji Marie Curie w 7PR oraz broszury informacyjnej o Akcjach Marii Skłodowskiej-Curie w Horizon 2020;
 • organizacja kilku szkoleń dla pracowników NCP dotyczących przygotowywania wniosków jak i różnych kwestii dotyczących realizacji projektów;
 • wizyty studyjne celem poznania dobrych praktyk stosowanych przez NCPy z różnych krajów;
 • zapewnienie obecności Akcji Marie Curie w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn, blog.


JPIs TO COWORK
FP7-ERANET-2011-RTD-291839 (12.12.2011 - 31.03.2014)
Głównym celem projektu jest organizacja forum umożliwiającego dyskusję oraz wymianę informacji i dobrych praktyk, a także wdrożenie procesu wzajemnego kształcenia się dla istniejących i przyszłych Inicjatyw Wspólnego Programu Badań (Joint Programming Initiatives - JPIs). Projekt skupia się na takich zagadnieniach jak foresight, ocena ex-ante, monitorowanie i ocena ex-post, zarządzanie, peer review, finansowanie i zarządzanie organizowanymi konkursami.

Działania realizowane w ramach projektu:
 • zdefiniowanie kluczowych zagadnień poruszanych w ramach projektu;
 • przygotowanie odpowiednich dokumentów;
 • wybór i zaproszenie odpowiednich ekspertów i doradców na spotkania organizowane w ramach projektu;
 • zaproszenie przedstawicieli JPIs i innych inicjatyw;
 • organizacja szeregu warsztatów.


IDEALIST2014
CSA 288598 (01.10.2011 - 30.09.2014)
Głównym celem projektu Idealist2014 jest wzmocnienie sieci Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) dla ICT w 7PR, promowanie dalszej współpracy ponadnarodowej w ramach tej sieci. Współpraca ta nie zostanie ograniczona jedynie do współpracy Punktów Kontaktowych ICT, ale również planowane jest rozszerzenie działalności o współpracę i tworzenie sieci z podobnymi organizacjami działającymi równolegle w innych obszarach tematycznych 7PR (Bezpieczeństwo, SSH, Środowisko, Transport, Energia, Zdrowie, ... itp.), zwłaszcza w kontekście wspólnych / skoordynowanych lub organizowanych w ramach PPP konkursów.

Działania realizowane w ramach projektu:
Działania realizowane w ramach projektu Idealist2014 są dodatkowymi w stosunku do formalnej odpowiedzialności każdego z KPK i są ukierunkowane na tematykę międzynarodową nie objętą zadaniami KPK finansowanymi z krajowych środków. Są one bazowane na:
 • doświadczeniu zdobytym w ciągu ponad 15 lat w 7 poprzednich projektach obejmujących od 4PR do 7PR i teraz w fazie przejścia do FP8;
 • wzmocnienie współpracy KPK ze wsparciem dla krajów członkowskich (MS), krajów stowarzyszonych (AS) oraz krajów partnerskich współpracy międzynarodowej (ICPC);
 • zapewnieniu szkoleń i twiningu dla mniej doświadczonych KPK;
 • świadczeniu usługi poszukiwania partnerów, ze wstępnym i pełnym wsparciem w zakresie jakości propozycji;
 • ukierunkowaniu na wsparcie dla MŚP z branży teleinformatycznej oraz organizacji nowych w Programach Ramowych;
 • zapewnieniu wsparcia dla KPK w zakresie umów międzynarodowych B+R;
 • promocji możliwości i usług, w ramach projektu, zapewniających lepsze postrzeganie Punktów Kontaktowych.


EURORIS-Net+
CSA 283663 (01.10.2011 - 30.09.2013)
Partnerami projektu są punkty kontaktowe infrastruktury badawczej z 16 krajów UE, krajów stowarzyszonych i krajów trzecich. Ponadto, punkty kontaktowe w 15 krajach uczestniczą w projekcie w charakterze obserwatorów. Projekt ma za zadanie wspomożenie Komisji Europejskiej w promowaniu Programu wspierającego optymalne wykorzystanie i użytkowanie europejskich infrastruktur badawczych.

Działania realizowane w ramach projektu:
 • podwyższanie kwalifikacji pracowników punktów kontaktowych:
  • szkolenia z zakresu mniej znanych, ważnych zagadnień;
  • wizyty szkoleniowe początkujących partnerów u najbardziej doświadczonych;
  • "wirtualna pomoc": kilku doświadczonych partnerów odpowiada na wszelkie pytania dotyczące projektów infrastrukturowych;
 • dialog z "ekosystemem" infrastruktur badawczych:
  • komunikacja z operatorami infrastruktur oraz koordynatorami projektów;
  • obserwacja działań krajowych;
  • współpraca z ESFRI i e-IRG;
  • współpraca z innymi sieciami punktów kontaktowych;
  • obsługa repozytorium dokumentów odnoszących się do infrastruktur badawczych oraz forum użytkowników;
  • obsługa strony www.euroris-net.eu z możliwością wyszukiwania infrastruktur oferujących - dzięki funduszom projektów typu Integrating Activities - możliwość bezpłatnego wykonania badań (link "Transnational access opportunities");
  • promocja historii sukcesu projektów, grup badawczych lub instytutów;
 • promocja projektu:


SEREN2
261814 (01.04.2011 - 31.12.2013)
Konsorcjum projektu SEREN2 składa się z 26 organizacji, które jednocześnie są nominowane jako Krajowe Punkty Kontaktowe do obszaru Bezpieczeństwo w 7PR. Głównym celem projektu jest promocja i wzmacnianie współpracy międzynarodowej pomiędzy partnerami projektu oraz dostarczanie szeregu rożnych usług dla potencjalnych klientów przygotowujących wnioski projektowe do konkursów w obszarze bezpieczeństwo w 7PR.

Działania realizowane w ramach projektu:
 • Podnoszenie kwalifikacji i jakości usług oferowanych przez krajowe punkty kontaktowe;
 • Organizacja wspólnych spotkań brokerskich;
 • Mapowanie kompetencji w obszarze badań nad bezpieczeństwem - przygotowanie bazy danych SeReMa;
 • System poszukiwania partnerów;
 • Rozpowszechnianie informacji i komunikacja (strona internetowa, Newsletter).


FIT FOR HEALTH
HEALTH-F1-2010-260748 (01.10.2010 - 30.09.2013)
"Fit for Health" to sieć ekspertów wspomagających udział ośrodków naukowych, wyższych uczelni oraz innowacyjnych MŚP w projektach naukowych finansowanych w ramach priorytetu Zdrowie. Fit for Health oferuje szeroki zakres usług ukierunkowanych na wysoko rozwinięte MŚP i naukowców uczestniczących w projektach priorytetu Zdrowie.

Działania realizowane w ramach projektu:
 • identyfikacja, informowanie i przeszkolenie firm i naukowców działających w obszarze zdrowia w takich aspektach jak: zarządzanie projektem, IPR i aspekty finansowe projektów w 7PR;
 • pomoc dla naukowców ze szkół wyższych i ośrodków naukowych przygotowujących wnioski projektowe z udziałem MŚP;
 • doradztwo i szkolenia w pisaniu wniosków projektowych, identyfikacji MŚP, aspektach finansowo-prawnych;
 • organizacja krajowych i międzynarodowych warsztatów szkoleniowych;
 • organizacja wirtualnych i rzeczywistych spotkań brokerskich;
 • utworzenie wysokiej jakości bazy zawierającej profile MŚP.


C-ENERGY+
CA 241325 (01.05.2010 - 31.12.2013)
Głównym celem projektu C-ENERGY+ jest wspieranie sieci Krajowych Punktów Kontaktowych, poprzez wzmacnianie umiejętności KPK i doskonalenie jakości oferowanych usług. Konsorcjum C-ENERGY+ składa się z 21 partnerów oraz 29 partnerów stowarzyszonych - punktów kontaktowych w obszarze Energia w 7PR. C-ENERGY+ w celu osiągnięcia celów będzie realizował działania w zakresie dzielenia się dobrymi praktykami, a także promocją współpracy międzynarodowej pomiędzy punktami kontaktowymi w obszarze Energia w 7PR.

Działania realizowane w ramach projektu:
 • przygotowanie podręcznika "Dobrych praktyk" oraz raportu identyfikującego priorytety B+R;
 • organizacja 4 warsztatów dla punktów kontaktowych, 6 warsztatów dla naukowców i MŚP, a także 3 międzynarodowych spotkań brokerskich;
 • szkolenia dla mniej doświadczonych punktów kontaktowych w obszarze Energia w 7PR;
 • komunikacja w ramach sieci i poza nią, rozpowszechnianie rezultatów poprzez stronę internetową, koordynacja działań z innymi sieciami, przygotowanie materiałów informacyjnych oraz E-Newslettera.


ENV-NCP-TOGETHER
212494 (01.01.2009 - 31.12.2013)
Celem projektu jest integracja Punktów Kontaktowych w Priorytecie ŚRODOWISKO w Europie i koordynacja ich działań w zakresie szerokiego wspierania udziału partnerów z różnych krajów Europy w aktywnościach 7.Programu Ramowego Unii Europejskiej. Zaplanowano także rozwój współpracy z Punktami Kontaktowymi w innych krajach na całym świecie.

Działania realizowane w ramach projektu:
 • kształcenie kadr;
 • wymiana doświadczeń pomiędzy Punktami Kontaktowymi w Priorytecie ŚRODOWISKO;
 • organizacja spotkań brokerskich dedykowanych określonym tematom otwartym w kolejnych konkursach w ŚRODOWISKU;
 • poprawa jakości składanych projektów w konkursach 7PR w ŚRODOWISKU;
 • współdziałanie w zakresie dystrybucji ofert współpracy pomiędzy partnerami z różnych krajów;
 • nawiązanie ścisłych kontaktów z krajami nie będącymi członkami UE.
ETNA
TCS7-GA-2008-212957 (01.04.2008 - 30.11.2012)
ETNA - Stowarzyszenie Europejskich Transportowych Punktów Kontaktowych

Działania realizowane w ramach projektu:
 • wzmacnianie sieci transportowych Punktów Kontaktowych poprzez promowanie współpracy trans-narodowej;
 • identyfikowanie i promowanie najlepszych praktyk w działaniu punktów kontaktowych;
 • organizacja szkoleń i wymiany personelu przygotowana w odpowiedzi na potrzeby współpracy zgłaszane przez Punkty Kontaktowe;
 • polepszenie współpracy z innymi sieciami Punktów Kontaktowych, organizacjami i inicjatywami europejskimi, której celem jest uzyskiwanie i upowszechnianie informacji niezbędnych dla środowisk badawczych i podnoszenie jakości projektów składanych w ramach konkursów 7PR w priorytecie Transport i Lotnictwo;
 • rozwój narzędzi i inicjatyw ukierunkowanych na społeczność międzynarodową, w szczególności na wspieranie potencjalnych koordynatorów i uczestników projektów badawczych w poszukiwaniu partnerów.


NET4SOCIETY
217152 (01.02.2008 - 31.01.2011)
NET4SOCIETY jest projektem sieciowym krajowych punktów kontaktowych w obszarze "Nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych". W ramach projektu NET4SOCIETY zorganizowane zostaną specyficzne wysokiej jakości sesje treningowe (oparte na kwestionariuszach, które rozesłane zostaną do wszystkich punktów kontaktowych), warsztaty, spotkania mentorskie i brokerskie.


Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version