strona główna | intranet | moje konto


O KPKSTRONA GŁÓWNA
PROJEKTY KPK - zakończone


C-ENERGY
CSA 226548 (01.05.2009 - 30.04.2010)
Główną ideą rocznego projektu było wzmocnienie sieci Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) priorytetu tematycznego Energia w 7. Programie Ramowym poprzez promowanie współpracy. W projekcie wzieło udział 27 KPK z krajów członkowskich UE jako partnerzy projektu, 13 KPK z różnych 10 krajów stowarzyszonych oraz 3 KPK z 3 różnych krajów trzecich.
PeopleNetwork
PNCP-GA-2008-221922 (01.08.2008 - 31.12.2011)
Projekt koordynowany przez Izrael, miał na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy Punktami Kontaktowymi krajów członkowskich UE zajmującymi się Programem szczegółowym PEOPLE w 7PR. Podejmowane działania miały także podnieść jakość usług oferowanych przez Punkty poprzez organizowanie dedykowanych im szkoleń specjalistycznych, przygotowanie przewodnika dla pracowników punktów, zbieranie informacji od klientów na temat ich oczekiwań i potrzeb.


COSMOS
218813 (01.06.2008 - 31.03.2012)
Celem projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy punktami kontaktowymi w obszarze przestrzeń kosmiczna w 7PR.HEALTH-NCP-NET
Health-F1-2008-201068 (01.05.2008 - 30.04.2012)
Celem projektu było usprawnienie funkcjonowania Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) priorytetu Zdrowie w 7PR, czego wynikiem miały być lepszej jakości składane wnioski. Głównym zadaniem projektu było opracowanie standardowych metod pracy, biorąc pod uwagę różne rozwiązania systemowe organizacji Krajowych Punktów Kontaktowych w krajach członkowskich i stowarzyszonych, a także w krajach trzecich. Istotne było także utworzenie dynamicznie działającej sieci KPK, co miało umożliwić ciągłą wymianę informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk.


Star-Net Transport
(01.05.2008 - 31.01.2011)
Star-Net Transport - Europejska Sieć Wspierająca MŚP z Obszaru Transportu PowierzchniowegoEUROSIS
SIS-CT-2008-217755 (01.02.2008 - 30.06.2010)
EUROSIS był projektem sieciowym krajowych punktów kontaktowych w obszarze "Nauka w społeczeństwie".


SEREN
217937 (01.02.2008 - 31.07.2009)
Głównym zadaniem projektu było dążenie do wzmocnienia Sieci Krajowych Punktów Kontaktowych w ramach tematu Bezpieczeństwo. Ponieważ Krajowe Punkty Kontaktowe nie miały odpowiednich doświadczeń, istnieła konieczność wdrożenia fazy przygotowawczej w celu zidentyfikowania wspólnych problemów, potrzeb i tematów. Projekt SEREN - faza I (Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych w ramach Badań nad Bezpieczeństwem) pomógł w identyfikacji dalszych konkretnych potrzeb właściwych dla tematów związanych z Badaniami nad Bezpieczeństwem w ramach sieci Krajowych Punktów Kontaktowych.


TransRegNCP
202483 (01.01.2008 - 31.08.2012)
Celem projektu było utworzenie europejskiej sieci krajowych Punktów Kontaktowych (NCP) zajmujących się Regionami Wiedzy w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013). Projekt kładł nacisk na wzrost efektywności działania punktów kontaktowych poprzez wzmocnienie międzynarodowej współpracy opierającej się na transferze wiedzy, wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy punktami kontaktowymi, a także poprzez rozwój i wdrożenie narzędzi oraz metodologii międzynarodowej kooperacji.


ResPotNET
203926 (01.01.2008 - 31.12.2011)
Projekt ResPotNet miał na celu wsparcie sektora badawczego regionów konwergencji oraz regionów peryferyjnych poprzez promowanie możliwości rozwoju oferowanych w ramach programu "Potencjał Badawczy" (Program Szczegółowy "Możliwości" 7PR). Kładł nacisk na wzrost efektywności działania punktów kontaktowych zajmujących się obszarem Potencjał Badawczy w ramach 7. Programu Ramowego poprzez wzmocnienie międzynarodowej współpracy opierającej się na transferze wiedzy, wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy punktami kontaktowymi, a także poprzez rozwój i wdrożenie narzędzi oraz metodologii międzynarodowej współpracy.


IncoNet EECA
(01.01.2008 - 30.06.2012)
Celem projektu było wspieranie dialogu politycznego i współpracy naukowo - technologicznej między krajami Unii Europejskiej, a regionem Europy Wschodniej i Centralnej Azji (EECA), poprzez wzmocnienie udziału krajów regionu EECA w 7PR.


BRIDGE-BSR
205493 (01.01.2008 - 30.09.2010)
Bridge-BSR to projekt zrealizowany w 7. Programie Ramowym, a jego zadaniem była identyfikacja regionalnych "wąskich gardeł" utrudniających współpracę pomiędzy jednostkami naukowymi a MŚP w rejonie Morza Bałtyckiego, nazwanego ScanBalt BioRegion, zaproponowanie regionalnej strategii innowacji opartej na współpracy w ramach klastrów, promocji "najlepszych praktyk" wśród klastrów, a także zapoczątkowanie pilotażowych działań w dziedzinie IPR, finansowania i wspierania MŚP, łącznie z działaniami wspierającym udział MŚP w programach UE.


INTERLINK
SUSTDEV-2007-SSA-037116 (01.10.2007 - 30.09.2009)
Celem projektu było wspieranie roli Programu Ramowego UE w stymulowaniu współpracy międzynarodowej w zakresie badań nad środowiskiem w Priorytecie"Zmiany Globalne i Ekosystemy" pomiędzy krajami UE, Krajami Stowarzyszonymi (ACC) oraz Krajami Trzecimi (głównie kraje Afryki oraz Nowe Kraje Niepodległe [NIS]), z uwzględnieniem wykorzystywania otrzymanych wyników w praktyce.


SMEs go HEALTH
LSSG-CT-2007-037292 (01.02.2007 - 31.01.2009)
Kontynuacja projektu SMEs go LifeSciences. Celem projektu było wspieranie udziału MŚP i instytucji naukowych z dziedziny zdrowia w 7PR oraz wzmacnianie współpracy między tymi ośrodkami.


DonQ Air
ASA6-CT-2006-044666 (01.01.2007 - 30.06.2010)
Celem projektu było wspieranie działalności badawczo - rozwojowej MŚP branży lotniczej w Polsce, Rumunii i Turcji poprzez zastosowanie specjalnie opracowanej metodologii, mającej na celu wspieranie działań R&D w różnych środowiskach.


ERANIS
INCO-CT-2006-043564-ERANIS (01.01.2007 - 31.12.2008)
Celem projektu było przyczynienie się do bardziej aktywnego udziału partnerskich krajów NIS: Ukraina, Białoruś, Rosja (okręg moskiewski), Mołdawia w 7PR.


EURO TRANS DAYS
TSA-CT-2006-044599 (01.01.2007 - 31.03.2008)
Projekt EURO-TRANS_Days był kontynuacją projektu EURO-TRANS. Miał na celu zwiększenie udziału MŚP w projektach badawczych 7 PR w priorytecie TRANSPORT, ze szczególnym uwzględnieniem 2go konkursu, a także inicjowanie nowego typu przedsięwzięć partnerskich (Eureka, Era-Net, projekty międzynarodowe).


HAGRID
045069 (01.12.2006 - 31.08.2008)
Celem projektu było zastosowanie nowoczesnych metodologii i narzędzi do pobudzenia aktywności uczestników aplikujących po raz pierwszy o środki w obszarze technologii teleinformatycznych (ICT) 7. Programu Ramowego.


AUTO-IN
TSA3-CT-2006-031328 (01.05.2006 - 30.06.2007)
Głównym celem projektu było wsparcie uczestnictwa MŚP z sektora motoryzacyjnego w projektach badawczych 7PR, poprzez pomoc w przygotowywaniu koordynatorskich wniosków projektowych, jak również dołączania do przygotowywanych projektów w charakterze partnerów.


Food N Co
23114 (01.02.2006 - 31.01.2009)
Projekt miał na celu poprawienie jakości i ilości uczestnictwa naukowców z krajów trzecich w 6 i 7PR. Głównymi celami projektu było wzmocnienie i poprawa jakości usług oferowanych przez punkty kontaktowe z krajów trzecich w obszarze "Jakość i Bezpieczeństwo Żywności" w 6PR oraz "Żywność, Rolnictwo i Biotechnologia" w 7PR oraz wzmocnienie współpracy między siecią europejskich punktów kontaktowych, a punktów kontaktowych z krajów trzecich.


Tripl-E DOSE
FP6-2004-Citizens-6-28449 (01.02.2006 - 30.04.2007)
Głównym celem projektu było zorganizowanie międzynarodowej konferencji "Education, Employment, Europe" we wrześniu 2006 r., dla naukowców, decydentów politycznych oraz praktyków działających w sektorach edukacji i zatrudnienia.


Detect-it 2
ETIS-CT-2005-023304 (01.01.2006 - 30.06.2008)
Istotą projektu była identyfikacja oddolnych inicjatyw, wychodzących od przedsiębiorstw (grup przedsiębiorstw, klastrów, krajowych platform technologicznych), dotyczących projektów o charakterze rozwojowym. Członkowie konsorcjum dokonali oceny propozycji projektów z punktu widzenia szans osiągnięcia sukcesu w konkursach 7PR a następnie wspomagali przedsiębiorstwa w przygotowaniu projektów i zbudowaniu konsorcjów, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w projektach MŚP.


NEST-PROMISE
FP6-2003-NEST-B4 015330 (15.11.2005 - 14.11.2007)
NEST-PROMISE (NEST-Promoting Research on Optimal Methodology and Impacts) miał na celu określenie przyszłych potrzeb Europy w rozwiązywaniu problemów naukowych i rozwijaniu innowacyjnych koncepcji nauki i technologii poprzez prowadzenie multi- i inter-dyscyplinarnych badań. Projekt był realizowany poprzez organizację warsztatów i spotkań.


EIFN
FP6-2004-INNOV-6-22506 (07.11.2005 - 06.05.2008)
Projekt (Energy Sector Innovation-Financial Network) miał na celu stworzenie platformy internetowej łączącej interesy europejskich przedsiębiorców z sektora energii odnawialnej oraz finansistów. Projekt umożliwiał zarówno innowacyjnym MŚP swobodniejszy dostęp do metod finansowania, jak i inwestorom do innowacyjnych projektów z dziedziny energii. Projekt był realizowany poprzez organizację warsztatów i przygotowanie analiz.


ECONETUS
ENV-2005-514966 (31.08.2005 - 30.08.2007)
Celem projektu było wspomaganie udziału jednostek z nowych krajów członkowskich oraz krajów stowarzyszonych w projektach 7 PR UE w temacie ŚRODOWISKO i przygotowanie konsorcjów do składania projektów w 1 konkursie.


SAFE
ENV-2005-009603 (01.08.2005 - 31.01.2008)
Celem projektu była stymulacja i wspomaganie udziału Małych i Średnich Przedsiębiorstw z nowych krajów członkowskich oraz krajów stowarzyszonych w projektach 6 PR Unii Europejskiej w Priorytecie "Zmiany Globalne i Ekosystemy"


FET-EEU
FP6-2003-ACC-SSA-510417 (01.05.2005 - 30.04.2007)
Głównym zadaniem projektu FET-EEU (Future Energy Technologies for Enlarged European Union) było prowadzenie działań przyczyniających się do integracji naukowych i technologicznych grup w nowych krajach członkowskich, w krajach stowarzyszonych i w starych krajach członkowskich w dziedzinie przyszłościowych badań nad energią.


Integration-4-Water
ENV-2005-514969 (01.05.2005 - 31.12.2006)
Głównym zadaniem projektu był udział w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez stymulację udziału jednostek naukowych oraz MŚP w projektach programów ramowych w Priorytecie "Zmiany Globalne i Ekosystemy" w zakresie badań nad wodą i glebą. Główne działania to stworzenie bazy danych potencjalnych partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projektach oraz organizacja konferencji mającej na celu wypracowanie tematów na potrzeby Programu Pracy 7PR.


ENFUGEN
FP6-2003-ACC-SSA-510435 (01.04.2005 - 31.03.2007)
Celem projektu ENFUGEN (Enlarging fuel cells and hydrogen research co-operation) było wspieranie uczestnictwa w Europejskiej Przestrzeni Badawczej uniwersytetów, centrów badawczych i naukowców z nowych krajów członkowskich i krajów kandydujących (w szczególności Polski, Czech i Słowacji). Projekt wzmacniał współpracę pomiędzy europejskimi naukowcami w dziedzinie wodoru i ogniw paliwowych.


PRO_NMS
FP6/2004/IST/3-016015 (01.03.2005 - 31.08.2007)
Celem projektu było wspieranie uczestnictwa jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych z nowych krajów członkowskich (Polski, Słowacji, Węgier, Estonii, Litwy, Łotwy) oraz z Ukrainy w projektach badawczych Programów Ramowych. Projekt wytypował trzy obszary ważne dla wszystkich krajów: mikro- i nanotechnologie, systemy wbudowane oraz technologie ICT dla biznesu.


ATVN-EU-GP
FP6/2004/IST/3-016020 (01.03.2005 - 31.12.2006)
Projekt ATVN-EU-GP był projektem typu SSA (Specific Support Actions) realizowanym w 6. Programie Ramowym. Głównym celem projektu było stymulowanie uczestnictwa nowych krajów członkowskich (ACC). Zadaniem projektu ATVN-EU-GP było zidentyfikowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektów europejskich. W ramach projektu ATVN-EU-GP przygotowano kilka profesjonalnych filmów audio/video o realizacji projektów w wybranych obszarach IST. Jako rezultat projektu powstała biblioteka multimedialna zawierająca programy prezentujące dobre praktyki. Biblioteka jest doskonałym źródłem wskazówek i pomysłów na nowe projekty.


LSH-ACC-MENTOR
LSSG-CT-2004-512010 (01.01.2005 - 31.12.2006)
Projekt realizowany był przez konsorcjum składające się z 14 partnerów w tym 11 partnerów z Nowo Przyjętych Krajów Członkowskich i 3 partnerów z Krajów Stowarzyszonych w ramach 6. Programu Ramowego. Celem projektu było zapewnienie dostępności szkolenia i serwisu sieciowego w obszarze tematycznym: "Życie, Nauka, Zdrowie" i powielanie tych modeli w Nowych Krajach Członkowskich i w Krajach Stowarzyszonych. Zadaniem projektu była promocja i ułatwienie szerszego uczestnictwa Nowych Krajów Członkowskich i Krajów Stowarzyszonych w projektach 6. Programu Ramowego.


EUROPEAN IST
FP6/2003/IST/2-511328 (01.01.2005 - 31.12.2006)
Projekt EUROPEAN IST był projektem typu SSA (Specific Support Actions) realizowanym w 6. Programie Ramowym. Celem EUROPEAN IST było przygotowanie przedstawicieli instytucji badawczych (z nowych krajów członkowskich i krajów kandydujących) do uczestnictwa w projektach priorytetu IST 6PR i zbliżającym się 7PR. Partnerzy projektu pomagali w poszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych IST (i nie tylko) szczególnie w krajach bałkańskich i Europy Zachodniej.

FINANCE-NMS-IST
IST3-015481 (01.01.2005 - 31.06.2006)
Celem projektu Finance-NMS-IST było wspieranie udziału organizacji z Nowych Krajów Członkowskich w 6. Programie Ramowym (w szczególności w priorytecie IST) poprzez ich wspomaganie w zakresie aspektów finansowych. Efektem projektu było zorganizowanie w Nowych Krajach Członkowskich serii zaawansowanych warsztatów dla personelu finansowo-administracyjnego oraz zapewnienie instytucjom z tych krajów konsultacji w zakresie kalkulacji budżetu i innych kwestii dotyczących obowiązujących procedur i zasad finansowania na etapie składania wniosku, negocjacji, realizacji projektu oraz raportowania.


COOREERS
NMP1-CT-2004-011800 (01.12.2004 - 30.11.2008)
Nadrzędnym celem projektu było wspieranie i zwiększanie uczestnictwa organizacji badawczych i przedsiębiorstw w projektach badawczych 6 i 7 PR. Cel został osiągnięty popoprzez zwiększenie kompetencji Krajowych Punktów Kontaktowych poprzez zacieśnienie współpracy w ramach sieci oraz wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami.


Hunpol-Trans
TSA3-CT-2004-003369 (01.09.2004 - 29.02.2008)
Projekt, koordynowany przez KPK, miał na celu wspieranie uczestnictwa węgierskich i polskich organizacji badawczych transportu powierzchniowego w 6. Programie Ramowym UE. Podejmowane działania sprzyjały pogłębieniu współpracy naukowo-badawczej między Polską a Węgrami oraz innymi państwami członkowskimi i krajami trzecimi.


NaoMitec
ETIS-CT-2004-588505 (01.07.2004 - 31.12.2006)
Głównym celem projektu NaoMitec było promowanie udziału MŚP w nowych instrumentach 6PR, szczególnie w projektach zintegrowanych (IP) i sieciach doskonałości (NoE). Projekt umożliwiał również dużym przedsiębiorstwom, centrom badawczym, uniwersytetom i konsorcjom projektowym poszukiwanie partnerów pośród MŚP do przygotowywanych projektów.


EURO-TRANS (Etismarland)
TSA3-CT-2004-511048 (01.07.2004 - 30.06.2006)
Celem projektu było promowanie i wspieranie uczestnictwa MŚP z sektora transportu powierzchniowego w projektach badawczych 6 PR. W działaniach projektu wykorzystano kilka narzędzi: specjalistyczne profile firm, zawierające informacje o MŚP, pomysły projektowe, potrzeby technologiczne; organizacja krajowych szkoleń i warsztatów mających na celu zwiększanie informacji o 6 PR; bezpośrednie usługi konsultacyjne, dla firm, które wyrażały wysokie zainteresowanie udziałem w projektach badawczych 6 PR.


Boosting Baltic FP6
INCO-CT-2004-510408 (01.06.2004 - 31.01.2007)
Celem projektu było promowanie partnerstwa, przedsiębiorczości i kompetencji Krajowych Punktów Kontaktowych nowych krajów członkowskich oraz naukowców i instytucji naukowych działających w dziedzinach Nauk o Życiu (medycyna, żywność, rolnictwo, nanotechnologie).


NBCC
INCO-CT-2004-510463 (01.06.2004 - 31.05.2006)
Celem nadrzędnym projektu było stworzenie wirtualnej sieci współpracy i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej w krajach nadbałtyckich, poprzez stworzenie możliwości kontaktów pomiędzy najlepszymi centrami badawczymi i organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.


TrainNet FUTURE
FOOD-CT-2003-506518 (01.05.2004 - 31.12.2007)
Projekt miał za zadanie pomoc w zwiększeniu ilości składanych wniosków do 6PR i jednocześnie wzmocnić współpracę między punktami kontaktowymi w krajach należących do UE, kandydującymi i stowarzyszonymi. Celem projektu było również poprawienie jakości i ilości składanych wniosków badawczych, we wszystkich typach instrumentów w obszarze tematycznym priorytetu 5 "Jakość i Bezpieczeństwo Żywności", w 6. Programie Ramowym, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów z krajów kandydujących i stowarzyszonych.


Qualitymeat
FOOD-CT-2004-510416 (01.05.2004 - 30.04.2006)
QUALITYMEAT to projekt wspierający uczestnictwo instytucji badawczych i przedsiębiorstw z Bułgarii, Cypru, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier w projektach programów ramowych UE z zakresu bezpieczeństwa i produkcji wysokiej jakości mięsa drobiowego i wieprzowego. W ramach projektu zbudowana została baza danych zainteresowanych naukowców (również z Austrii, Francji i Włoch) oraz zorganizowane zostały spotkania brokerskie umożliwiające bezpośredni kontakt zainteresowanych udziałem w projektach 6PR. Dni informacyjne w Bułgarii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech służyły upowszechnianiu informacji dotyczących programów ramowych i priorytetu FOOD.


CERA
INCO-CT-2004-510451 (15.04.2004 - 14.04.2006)
Celem 2-letniego projektu CERA było tworzenie synergii dla powstania wirtualnych sieci powiązań badawczych oraz wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy najlepszymi centrami badawczymi, organizacjami i stowarzyszeniami w Europie.


INTEGRATING-ACC
INCO-CT-2004-510433 (01.04.2004 - 31.03.2006)
Projekt miał na celu integrację działań Punktów Kontaktowych 6PR UE dla priorytetu "Zmiany Globalne i Ekosystemy". W ramach projektu między innymi organizowano wspólne dni informacyjne, konferencję podsumowującą efektywność stosowania różnych sposobów integracji w organizacji badań nad środowiskiem, prowadzono akcje poszukiwania partnerów do projektów UE, przygotowano opracowanie wskazujące na mocne i słabe strony w istniejącym systemie współpracy pomiędzy Punktami Kontaktowymi.


STEF NANO ACC
NMP2-CT-2004-003371 (01.04.2004 - 31.05.2005)
Projekt koordynowany przez KPK miał na celu zwiększenie i wspieranie uczestnictwa zespołów z krajów przystępujących do UE w priorytecie: Nanotechnologie i nauka o materiałach w 6PR, poprzez ułatwienie kontaktu z koordynatorami dużych międzynarodowych projektów, możliwość dotarcia z pomysłami na nowe produkty do polskich przedsiębiorstw i realizacji ich z funduszy unijnych.


START
ASA-CT-2004-003348 (22.03.2004 - 21.03.2006)
Celem projektu START było gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących potencjału sektora aeronautycznego i kosmicznego w krajach biorących udział w projekcie.


SMEs go LifeSciences
ETIS-CT-2004-508527 (01.03.2004 - 28.02.2007)
Projekt realizowany był przez konsorcjum składające się z 28 partnerów z 26 państw europejskich. Jego celem było zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w nowe typy projektów 6PR, takich jak projekty zintegrowane (IP) oraz sieci doskonałości (NoE) związane tematycznie z dziedzinami Nauk o Życiu.


PL-MoC
MOBI-CT-2004-003746 (01.02.2004-31.01.2007)
Projekt, koordynowany przez KPK, miał na celu utworzenie Polskiej Sieci Centrów Informacji dla Naukowców, członka europejskiej sieci ERA-MORE (European Research Area- MOre REsearchers). Zadaniem dziecięciu centrów jest pomoc zagranicznym naukowcom i goszczących ich instytucjom naukowym i przedsiębiorstwom w różnych aspektach prawnych i administracyjnych związanych z zatrudnieniem obcokrajowców na terenie naszego kraju, a także polskim naukowcom zainteresowanym podjęciem pracy naukowej w zagranicznych placówkach badawczych.


NEST IDEA
NEST-CT-2003-508966 (01.02.2004 - 31.01.2006)
Projekt ten miał na celu informowanie i wspieranie naukowców zainteresowanych inicjatywą NEST oraz zapewnienie pomocy wdrożeniowej NEST w Europie.


CEC Animal Science
FOOD-CT-2003-506087 (01.01.2004 - 31.12.2005)
Celem projektu było ułatwienie uczestnictwa państwowym i prywatnym instytutom badawczym oraz małym i średnim firmom w projektach związanych z obszarem nauki o zwierzętach oraz ożywienie współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy instytucjami z krajów stowarzyszonych i kandydujących.


SMEs for FOOD
ETIS-CT-2003-508589 (01.12.2003 - 30.11.2006)
Rozpoczęty w grudniu 2003r. projekt, realizowany był przez konsorcjum składające się z 18 partnerów. Celem projektu było zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w nowe typy projektów 6 PR, takie jak projekty zintegrowane (IP) oraz sieci doskonałości (NoE) związane tematycznie z obszarem bezpiecznej i zdrowej żywności.


PolFood
FOOD-CT-2003-001669 (15.09.2003 - 10.02.2005)
Projekt ten skierowany był do branży spożywczej. Jego głównym celem była praktyczna pomoc naukowcom i przedsiębiorstwom z Polski i innych krajów kandydujących, w uczestnictwie w projektach w 6PR poprzez rozwinięcie współpracy w zakresie badań i innowacji w skali kraju jak i Europy.


DonQ Pol
G3MA-CT-2002-00023 (01.06.2003 - 31.05.2005)
Projekt koordynowany przez KPK, realizowany był w priorytecie "Growth" 5 Programu Ramowego. Jego adresatem były polskie małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru transportu powierzchniowego: drogowego, szynowego i wodnego, zainteresowane finansowaniem nowoczesnych technologii i produktów ze źródeł unijnych.

Kontakt .:. Warunki korzystania z serwisu
Wersja polska English Version